Klimatinitativ för minskade CO2-utsläpp

– Klimatinitiativet är ett välkommet steg i rätt riktning, som påskyndar klimatomställningen för kommunen och bidrar till det långsiktiga arbetet med att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser, säger Raili Nilsson, gruppledare (C).

FN:s klimatpanel bekräftar nu att det är människan som orsakar den globala uppvärmningen och det extremväder vi sett runt om i världen den senaste tiden. Den visar också att det är bråttom och att vi tillsammans måste hjälpas åt för att bromsa den negativa utvecklingen.

I Salem har kommunfullmäktige antagit ett Klimatinitiativ som knyter an till Parisavtalet och nationella målsättningar. Konkreta lösningar och insatser som ska bidra till att minska koldioxidutsläppen från våra verksamheter. Det är ett levande dokument som Centerpartiet tillsammans med Allianspartierna arbetat fram för att ständigt kunna förbättra och hitta nya insatser för miljön och klimatet.

– Det är viktigt att vi tillsammans med samtliga partier i fullmäktige tar ansvar och samarbetar för att göra vår del att minska klimatpåverkan. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi underlätta för varandra att göra rätt, säger Raili Nilsson (C), gruppledare och vice ordförande för Bygg- och miljönämnden.

Vi har flera mål i kommunen som berör miljön men nu kommer även ett klimatmål, vi arbetar för att sänka energianvändningen i kommunens lokaler, vi ställer om fordonsflottan och fasar ut användningen av fossildrivna bilar till 2024, vi utvecklar och förbättrar gång- och cykelvägar, inför blomsterängar och våtmarker för den biologiska mångfalden.

Nya målsättningar för klimatarbetet i Salem

 • Kommunens klimatarbete kräver kunskapsutveckling och handlingskraft där insatserna ska kännetecknas av konkreta åtgärder som ska ska ge snabb och påtaglig nytta för klimatet och därigenom för Salems invånare. Kommunen har anslagit medel för kunskapsutveckling för både tjänstemän och politiker. Under 2021 kommer utbildningsinsatser att genomföras.
 • Kommunen ska ställa höga krav på klimatsmart byggande när kommunen är byggherre. I övrigt gäller Boverkets regler som även de ställer höga krav på klimatanpassade byggnader. Kommunen ska informera om möjligheten för byggare och privatpersoner om hur de kan bygga klimatsmart.
 • Kommunen bör samarbeta närmare med SRV Återvinning för att bredda salembornas möjligheter till återvinning av avfall med ekonomiska styrmedel. Kommunen ska verka för en justering av avfallstaxan så att den gynnar återvinning. Det ska vara billigare att återvinna än att inte sortera.
 • Kommunen ska ta fram en plan för en utbyggnad av laddstolpar, dels för allmänt ändamål på strategiska platser, dels ett kunskapsunderlag för boende och föreningar som behöver göra gemensamma investeringar.
 • Kommunens gång- och cykelvägar utvecklas under 2021, bl a genom en ny gång- och cykelbro över Dånviken mot Östertälje byggs samt att en gång- och cykelväg längs Salemsvägen beslutas.
 • Kommunen ska placera och investera i hållbara och fossilfria alternativ.Kommunen ska undersöka möjligheterna att gå med i Klimatkommunerna.

Sedan tidigare finns även följande mål för klimatarbetet:

 • Kommunen har skärpt målet för energianvändning genom att 20 % ska effektiviseras fram till 2030. *
 • Sedan flera år tillbaka använder Salems kommun endast Grön El, d v s fossilfri energi.
 • Fjärrvärme är alltid förstahandsalternativ för uppvärmning av kommunala fastigheter.
 • Tillsammans med övriga kommuner på Södertörn samordnar Salem varutransporter till kommunens verksamheter såsom skolor, förskolor, för att minska utsläpp av växthusgaser.
 • Kommunens personbilar ska vara fossilbränslefria till 2024. *
 • Kommunen har antagit en solcellsstrategi som anger att solceller på taken av kommunala fastigheter ska prövas när kommunen renoverar eller bygger nytt.
 • Kommunen samarbetar med SRV Återvinning för återbruk- och second hand-lösningar.
 • Såväl skolor, förskolor som äldreboenden har mätbara mål för att minska matsvinnet. Kommunen har mål för andelen ekologisk mat i skolorna.

Vad kan kommunen göra för att underlätta för dig som medborgare att leva mer hållbart? Skicka ett mejl till salem@centerpartiet.se!

Var med och påverka i Salem!

Bli medlem i Centerpartiet! Ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Läs mer på länken eller Swisha 150 kr till 123 421 85 33 tillsammans med personnummer och mejladress.