Enhälligt beslut om våtmark och dagvattendamm i Västra Garnudden

Den 7 september antog kommunfullmäktige detaljplanen för Västra Garnudden. Det fanns en bred uppslutning bakom detaljplanen när samtliga oppositionspartier i kommunfullmäktige röstade för Alliansens förslag.

Detaljplanen ska möjliggöra för restaurering av en våtmark med en dagvattendamm i Västra Garnudden. Planen syftar även till att rena vatten som når sjön Uttran via Flatenbäcken samt att anlägga ett nytt gångstråk för att tillgängliggöra området för friluftsliv och rekreation.

Genom att anlägga en våtmark med dagvattendamm kommer de olika delområdena inom Västra Garnudden att återigen bli ett sammanhängande våtmarksområde. Denna våtmark och rening kommer med tiden ge fler miljö- och samhällsnyttor för Salems kommun såsom att:

  • Ge en hållbar dagvattenhantering.
  • Binda koldioxid och minska utsläpp av klimatgaser i storleksordningen 8,9 - 13,6 ton CO2eqv/år.
  • Minska fosfortillförseln till Uttran med cirka 51-79 kg per år.
  • Öka den biologiska mångfalden.
  • Vara Salems kommuns bidrag i den kommunöverskridande arbetet att ge Uttran en god kemisk och ekologisk status.

– Det här är ett viktigt steg för att se till att våra sjöar mår bra för framtiden och att vi stärker den biologiska mångfalden i området. Det är också ett nödvändigt steg på vägen att bli en klimatneutral kommun att ta tillvara möjligheterna att binda koldioxid, säger Wictoria Berglund (C), gruppledare för Centerpartiet i Salem.


  • Tycker du också att det är viktigt att satsa på miljö och klimat? Bli medlem i Centerpartiet du med. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka - både lokalt och nationellt.