Kyrka

Bild

Centerpartiet och kyrkan

En lokalt förankrad folkkyrka

För oss är den lokala församlingen utgångspunkten. Den kyrka som växer underifrån ger möjlighet till engagemang. Kyrkans företrädare ska vara närvarande i vardagen och finnas på plats i både glädje och sorg. Centerpartiet värnar om det ideella engagemanget i gudstjänster och annan församlingsverksamhet. Kulturlivet är viktigt, inte minst körsången som är en källa till glädje och gemenskap. Kyrkan ska vara nära, som en medmänsklig bas och en trygg famn i en orolig värld.

En kraft för det öppna samhället

Kyrkan ska finnas för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Främlingsfientlighet måste bemötas och kyrkan ska bidra till ökad integration, förståelse och tolerans. Kyrkan ska vara en tydlig röst i debatten, men också verka genom sociala verksamheter, till exempel arbeta med ensamkommande barn. Kyrkor och kyrkogårdar ska vara tillgängliga. Alla par som vill ska kunna gifta sig kyrkligt. Jämställdheten behöver utvecklas ytterligare. Varje människa ska bli sedd och bekräftad. Den enskilda människan ska ses som en resurs i samhället och församlingen.

Vi står för hopp och framtidstro

Centerpartiet anser att kyrkan har ett ansvar att arbeta aktivt för en bättre värld. Kyrkan ska i det internationella arbetet verka för fred och försoning. I det diakonala arbetet ska kyrkan ge stöd och förmedla framtidstro till utsatta människor. Kyrkan ska vara en förebild i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle fär god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Kyrkan ska vara en positiv kraft för att alla människor ska få växa oavsett etnicitet, könsuttryck eller funktionsvariation.


Centerpartiets värdegrund

Alla människors lika värde är grunden för Centerpartiets politik. Det gäller i samhället i stort och det gäller i vårt engagemang inom Svenska kyrkan.

Människors olikhet är en rikedom. Varje människa är unik och har samma rättigheter och samma skyldigheter, oavsett kön, livsåskådning, funktionsvariationer, sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund.

Mänskliga fri- och rättigheter har inga gränser, varken kulturella, nationella eller geografiska. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.