Det trygga och toleranta Södertälje


JÄMSTÄLLDHET

Enligt Centerpartiet är principen om alla människors lika rätt och värdegrunden för ett jämställt samhälle. Individer ska - oavsett kön - behandlas lika, ha fria livsval och lika ansvar i samhället. För ett jämlikt Södertälje måste både män och kvinnor vara delaktiga i processen. En grundläggande del av skolans funktion är att främja att flickor och pojkar får utvecklas i sin fulla potential och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende.

Centerpartiet i Södertälje vill arbeta för att kvinnor får mer makt och inflytande i såväl offentlig som privat sektor, exempelvis genom att fler kvinnor startar företag. För att det ska kunna ske behövs kunskap hos kommunen, och exempelvis Nyföretagarcentrum och bankerna för de förutsättningar och utmaningar kvinnor som startar företag står inför.

HBTQI OCH DISKRIMINERING

Centerpartiet är pådrivande i kampen för homo-, bi- och transpersoners likaberättigande. Oavsett sexuell läggning, könsidentitet och uttryck ska alla människor ha samma rättigheter, skyldigheter och delaktighet i samhällsgemenskapen. Fortfarande drabbas homo-, bi- och transpersoner i Södertälje av ett socialt förtryck och utsätts för våldsbrott och diskriminering, vilket är helt oacceptabelt. Hbtqi-perspektivet bör genomsyra hela den kommunala förvaltningens sätt att tänka och agera.
Vi vill aktivt stödja de organisationer och föreningar som hjälper homo-, bi- och transpersoner, bland annat Ungdomsmottagningen, RFSL, RFSU, tjejhuset, kvinno- och ungdomsjouren. Vi rekommenderar speciella informationsinsatser i samtliga Södertäljes skolor och till olika föreningar.
Vi måste stärka vårt antidiskrimineringsarbete. Alla former av diskriminering måste utmanas och åtgärdas. Därför förordar vi att kommunen inför en antidiskrimineringsklausul i alla våra kommunala upphandlingar. Dessutom måste den som söker en anställning bedömas utifrån sina kvalifikationer och inte efter kön, religion, hur namnet stavas eller var hen kommer ifrån. Kommunen måste aktivt arbeta med attityd- och opinionsförändring.


INTEGRATION OCH MÅNGFALD

Centerpartiet vill ha ett samhälle som tar tillvara alla de livserfarenheter som landets invånare har och som en del har förvärvat utanför landets gränser.

Migration berikar individer och har genom åren därigenom gjort Sverige och Södertälje rikare, såväl ekonomiskt, kulturellt som intellektuellt. Genom ökat utbyte med omvärlden ökar Sveriges möjligheter att utvecklas. Förutsättning för en bra och snabb integration är att du har bostad, sysselsättning och kan språket. Men det krävs också att etablerade företag och Södertäljebor sträcker ut en hand och hjälper till.

En av våra viktigaste uppgifter är att förändra synsättet på och förhållningssättet till varandra, alla invånare i Sverige behövs för att vi ska få förmånen att fortsätta leva i ett land och Södertälje, som har tillväxt, utvecklas och med ett högt välstånd. Alla människor har i grunden samma rättigheter och skyldigheter.


VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våld i nära relationer sker i alla kulturer och i alla folkgrupper. Samhället behöver därför alltid arbeta med dessa frågor.

Mäns våld mot kvinnor ska stoppas och vi vill se ett strategiskt arbete från kommunen med en tydlig plan för hur vi ska arbeta med såväl män som kvinnor för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi vill se fortsatt samarbete mellan kommunen och civilsamhället så som Södertäljejourerna gällande utbildning i skolorna för ett förebyggande arbete mot våld i nära relationer.

Skolan har en viktig roll i arbetet med att motverka våld. Alla skolor ska ha jämställdhetsplaner med till exempel strukturerade övningar för elever. Allt för att ge unga en större bild av könsrollernas konsekvenser och nödvändigheten av att stoppa våldet.

Kommunen har tillsammans med civilsamhället en viktig roll i att fånga upp unga som är i riskgruppen för att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Tröskeln är många gånger lägre för människor att söka sig till frivilliga organisationer än till myndigheter när de utsatts för brott. Därför är BOJ, Kvinnojouren, Tjejjouren/ungdomsjouren med flera oerhört viktiga delar av vårt samhälle, både förebyggande och efter att brott skett. Vi vill se ett tätt samarbete mellan dessa organisationer och kommunen, och även med studieförbunden, vården såsom föräldramottagningar (MVC) och BVC samt företag.

MINSKA UTSATTHETEN FÖR BROTT

Otrygg miljö och utsatt livssituation begränsar livet, skapar psykisk ohälsa och ökade risker för många människor. Kvinnor och barn/unga är de som oftast utsätts för otrygghetens konsekvenser. Kvinnor drabbas av våld i nära relationer, det finns ett mörkertal av barn som lever under fattigdom och vi har bostadsområden där droghandeln förekommer öppet och kriminaliteten ökar. Utanförskapet växer, barn dras in i gäng och debuterar tidigt som redskap åt äldre kriminella. Centerpartiet vill fortsätta satsa på tidiga förebyggande åtgärder och se en utökning av avhopparverksamheten i kommunen.


Centerpartiet arbetar för:

 • att alla människors lika rätt och värde i ett jämställt samhälle säkerställs.
 • att fler kvinnor kan starta företag.
 • att hbtqi - perspektivet bör genomsyra hela den kommunala förvaltningens sätt att tänka och agera.
 • att aktivt stödja de organisationer och föreningar som hjälper homo-, bi- och transpersoner bland annat Ungdomsmottagningen, RFSL, RFSU, tjejhuset, kvinno- och ungdomsjouren.
 • att speciella informationsinsatser genomförs i samtliga Södertäljes skolor, samt till olika föreningar.
 • att stärka kommunens antidiskrimineringsarbete.
 • att integrationen ska stärkas och segregationen minska.
 • att stoppa våld i nära relationer.
 • att stoppa hedersrelaterad våld och förtryck.
 • att samordning mellan kommunen, polisen och ideella krafter ökar.
 • att stödja Grannsamverkan som kraftfullt minskar brottsligheten, en modell som är användbar såväl i stan som på landet.
 • att satsa på trygghetshöjande åtgärder, ökad belysning och fler kameror i offentliga miljöer.
 • att öka de förebyggande insatserna mot droger.
 • att satsa på mötesplatser för juniorer och seniorer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.