Infrastruktur och bostäder

Fler bostäder och företagens behov av kompetensförsörjning kräver en fungerande infrastruktur. Till exempel måste kapacitetsökningen över/under kanalen lösas. Vägar och kollektivtrafik måste fungera. Som kommun har vi inte alltid ansvar för de här frågorna men vi måste alltid vara med och driva på utvecklingen.

Hela Södertälje är attraktivt och för att svara mot efterfrågan på bostäder i Hölö, Järna, Mölnbo och Enhörna är det viktigt att underlätta såväl för hyresrätter som för enskilt byggande på landsbygden. Då måste samtidigt kommunen säkra bra lösningar på gemensamma utmaningar.

Det kräver god planering och samordning i infrastrukturen för att kunna möta alla olika behov. Det måste också vara lätt att byta mellan olika trafikslag, till exempel genom pendlarparkeringar för bil och cykel. Möjliggöra infartsparkeringar för att kunna kombinera bil- och kollektivtrafikresor. Vi arbetar för en bättre kollektivtrafik i hela Södertälje kommun.

Centerpartiet kommer se till att det byggs fler laddstolpar för elfordon. I takt med att antalet eldrivna fordon ökar måste fler såväl fastighetsägare, privata, kommersiella och publika aktörer var för sig och tillsammans bygga ut laddinfrastrukturen.

Centerpartiet i Södertälje vill fortsätta utveckla och sköta våra torg, parker, grönområden och gator det har stor betydelse för trivsel och trygghet.

Centerpartiet arbetar för:

  • att fortsätta byggandet av bostäder i staden, tätorter och på landsbygden.
  • att bygga bättre och fler vägar över/under kanalen.
  • att kollektivtrafiken förbättras i hela Södertälje kommun.
  • att utöka och förbättra infartsparkeringar för att kunna kombinera bil-, cykel- och kollektivtrafikresor.
  • att utöka de kommunala bidragen till statsbidragsberättigade enskilda vägar.
  • att genomföra utbyggnaden av laddstolpar för elfordon.
  • att fortsätta sköta arbetet med att utveckla våra torg, parker, grönområden och gator för fortsatt trivsel och trygghet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.