Klimat och miljöarbete

Naturen är en av Södertäljes största tillgångar. Centerpartiet i Södertälje arbetar för ett grönt miljöarbete, där alla medborgares engagemang och initiativ får plats. Det ska också vara enkelt att agera hållbart i vardagen, när vi väljer väg till jobbet, slänger våra sopor och handlar vår mat. Det handlar om tillgång till kollektivtrafik, avfallshantering, återbruk, energiförbrukning, tydliga och enkla regelverk för enskilda och företag.

Ett aktivt klimat- och miljöarbete och en grön tillväxt är grunden för en långsiktig hållbar och positiv framtid. En levande landsbygd är den främsta resursen i vår kommun för att nå en grön tillväxt. Vi vill verka för rent vatten i våra sjöar men även för ett renare Östersjön. Kommunen ska arbeta för att du och jag, djuren och växtligheten ska ha ren luft och att vi tillför mindre klimatpåverkan och skadliga partiklar i luften.

Det är viktigt att ta hand om vårt dagvatten så att vi kan använda vattnet för att minska belastningen i de naturliga flödena och samla upp vatten för att kunna möta torka, anlägga bevattningsdammar och för naturlig rening. För att lyckas med det måste vi hitta bra och smarta lösningar för dagvattenhanteringen, minimera hårdgjorda ytor, använda biokol, bygga fler dagvatten/branddammar och våtmarker.

Vi vill fortsätta att ge möjlighet till våra invånare att odla i närheten av bostaden. I små odlingar i kvarteret där man bor och på lite större odlingslotter. Ett exempel är på kommunal mark i Enhörna.
I Södertälje ska vi bygga hållbart med innovativa lösningar för energi och vatten som ger klimatsmarta bostäder med attraktiv arkitektur.

I Centerpartiets Södertälje kommer kommunen att bli en förebild på hur man positivt påverkar vår livsmiljö och tar sig an klimatutmaningarna. Landsbygdens roll stärks och blir lika viktig för Södertäljes utveckling som staden.

ENERGI

För Centerpartiet är det en självklarhet att gå mot ett förnybart energisystem. Energisystemet är tillsammans med transporter globalt sett en av de största belastningarna på klimatet.
Därför är vi stolta över Söderenergi eftersom fjärrvärme och kraftproduktion sker fossilfritt och är utbyggd till nästan samtliga byggnader i Södertälje stad betyder det att klimatbelastningen från uppvärmningen är låg.

Vi vill fortsätta arbetet med att minska både kommunens egen energianvändning och dess avtryck. Genom att byta ut till LED-lampor, modern ventilation, eller tilläggsisolera så sparas både miljön och pengar.

Vi vill dessutom arbeta för att öka den lokala elproduktionen med hållbar vatten-, sol- och vindkraft.

Centerpartiet arbetar för:

 • att vi i Södertälje ska bygga med klimatsmarta innovativa lösningar för energi, vatten och bostäder.
 • att involvera och stötta medborgare, föreningar och företag i det lokala miljöarbetet.
 • att värna den biologiska mångfalden genom att säkra och stärka gröna samband.
 • att skydda åkermark som är värdefull för odling.
 • att ge möjlighet till våra invånare att odla i närheten av bostaden.
 • att se till att det blir enkelt att agera och välja hållbart.
 • att fortsätta med mobila återvinningscentraler för att underlätta för den som inte har bil.
 • att fortsätta med återbruksgallerian ”Cirkeln” i Lina och bygga upp fler enligt den modellen.
 • att fortsätta med kampanjen ”Håll Södertälje rent”.
 • att motarbeta och minska nedskräpning och sopdumpning.
 • att hitta smarta lösningar för dagvattenhantering, minimera hårdgjorda ytor, använda biokol, bygga fler dagvatten/branddammar och våtmarker.
 • att arbeta för att det som byggs utformas på ett sätt som minimerar bullret.
 • att underlätta och främja för medborgare, bostadsrättsföreningar och företag att sätta solpaneler på sina tak.
 • att sätta solceller och solvärme på de fastigheter som ägs av kommunen.
 • att fortsätta energieffektivisera kommunens fastigheter och stadsmiljö.
 • att kommunen ser över möjligheten att öka den lokala elproduktionen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.