Kultur & fritid

KULTUR - EN FRAMGÅNGSFAKTOR

Det finns flera framgångsrika exempel runt om i världen där en medveten investering i sina kulturella tillgångar har ändrat trenden på sociala problem och omvandlat dem till social välfärd och därmed förbättrad självbild. Ett bra exempel är Bilbao i Spanien. En stad som utvecklades från ett krisdrabbat samhälle till ett internationellt besökscentrum. Det mest kända exempel av samverkan mellan kommun, näringsliv och kultur skedde i Londons 20-åriga planering för utveckling av Southbank, ett område med sociala och ekonomiska problem. Med Tate Modern museet i spetsen har man under en kort tid fyrdubblat det sociala kapitalet på varje krona som myndigheterna investerat i kulturen.

Investeringar i kulturlivet blir källan till andra investeringar och blir en stark bidragsfaktor till att turismen ökar och nya hotellanläggningar och underhållningsverksamhet etableras. Flera kommuner, har genom sina investeringar inom kulturella sektorn kunnat förbättra de ekonomiska villkoren för småföretag, och flera nya pedagogiska verksamheter startats. Idag erbjuder många av dessa kommuner inte bara nya jobb, men även utbildning och kvalitetsunderhållning till sina medborgare och besökare. Investeringarna av sådan art har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

Genom upprustning av stadskärnan, har vi möjlighet att utveckla Södertälje till ett kulturcentrum som kan bli en förebild både i Sverige och i världen. Förutsättningar finns: En internationell och mångfaldig stad, närheten till Stockholm, geografisk placering osv. En modig anpassning av stadskärnans och Marens arkitektoniska planering med kultur och konst i spetsen kan bli en långvarig lösning, som gynnar staden och dess invånares självbild och välmående. En konsthall/centrum vid Maren (McDonalds) av internationell klass där Hilma af Klint är draghjälp är något vi i Centerpartiet kommer att arbeta för.

Centerpartiet återkommer nu i frågan om att resa en staty eller liknande minnesmärke över en fantastisk Södertäljeprofil som under mycket lång tid la ned ett stort engagemang för att hjälpa andra genom att bland annat ständigt samla in pengar till det ändamålet. Vem, jo Frälsningsarméns nu sedan 7 år bortgångne Christina Sandberg. Vi avsätter 500 tkr 2017 för detta ändamål.

KULTUR OCH FÖRENINGAR – LIVSKRAFT OCH LIVSKVALITET

Kulturen har möjlighet att odla goda motkrafter, ge barn och ungdomar mångsidiga uttryckssätt och stärka enskilda individer. Centerpartiet utgår ifrån att alla människor ska vara delaktiga i olika typer av kultur oberoende av vem de är eller var de bor. Vi är av den uppfattningen att det kommunala stödet ska underlätta för olika kulturområden så att de på ett enkelt och effektivt sätt når ut till många människor.

Frivilligas insatser bär upp det nätverk mellan människor som föreningslivet utgör. Deras insatser är en viktig motor för att utveckla ett livskraftigt Södertälje. Inte minst betyder de mycket för våra barn och ungdomar, för att skapa goda förebilder av vuxna som tar ansvar och engagerar sig som medmänniskor.

Centerpartiet ser studieförbunden som en viktig resurs för invånarnas personliga utveckling. De ger ett stöd för att bygga nätverk, för bildning och social gemenskap. Genom sin demokratiska form och stora frihet blir de en skola för deltagarmakt och empowerment - en viktig pusselbit för att öka medborgarnas delaktighet i livskraftiga Södertälje.

Fritidsgårdarna är ett viktigt nav i våra kommundelar och stadsdelar. Vi har med oro sett hur personal flyttats runt, skapat osäkerheter och ibland otrygghet på våra gårdar. Det är dags att börja förstärka fritidsgårdarnas möjligheter att arbeta förebyggande och som ett nav för många olika verksamheter till exempel för nattvandrare och trygghetsvärdar.

För att stärka fritidsgårdarnas möjligheter att utvecklas som mötesplatser för barn och unga, med fler vuxna och ett förebyggande arbete avsätts 1,5 mkr extra/år i Centerpartiets budgetförslag

Möjligheten och tillgängligheten till boklån måste utvecklas i hela kommunen. Biblioteken utgör en självklar grund till detta. Satsningen på skol-/folkbibliotek främjar den utveckling vi eftersträvar, att alla barn får nära till bra böcker. Under rubriken Utbildning föreslår vi 2 mkr/år till alla skol/folkbibliotekens utveckling även i kommundelarna, Enhörna, Hölö-Mörkö och Mölnbo-Vårdinge.

Idrottsanläggningar är naturligtvis viktiga för att ge möjligheter för föreningsliv, spontan idrott och lek. Ur vår satsning på 3 Mkr per år vill vi rikta uppmärksamheten på tjej- och handikappidrott. Folkhälsan kräver särskilda satsningar och en viktig del är våra idrottsanläggningar.

I Enhörna föreslår vi nu projektering och byggstart 2017/18 av en ny idrottshall, vi vill också satsa på en ny konstgräsplan/anläggning och ett professionellt utegym och hinderbana i Hölö 2017. Vi föreslog en tidigareläggning för byggstarten av Multiarenan till 2010, nu föreslår vi att den är färdig 2017. Och i investeringsplanen markerar vi för en ny konstgräsplan och idrottshall i Mölnbo i slutet av mandatperioden. Finansieras bland annat av att vi inte bygger en ny F-9 skola i Enhörna utan satsar på upprustning och viss tillbyggnad av Vallaskolan inklusive föreslagen idrottshall.

KULTURSKOLAN

Kulturskolan är en resurs att slå vakt om. Centerpartiet är övertygat om att Kulturskolan via ett uppsökande arbetssätt och lägre avgifter kan bidra till att få fler elever från socioekonomiskt svaga grupper. Vi har under flera år föreslagit att kulturskolan ska få en förstärkning med 0,5 mkr per år till den uppsökande verksamheten och gör så i år också. Vi är samtidigt glada över att majoriteten har förstått det vi framfört under flera år och den taxejustering som gjordes 2014 var välkommen. Centerpartiet står fortfarande fast vid att priserna för hyra av instrument ska återställas till 2009 års nivå.

Vi var tidigt med på idéerna om att starta El Sistema i Södertälje och resultatet är mycket bra och ska utvecklas så att fler kan vara med.

FUTURUM I JÄRNA– Stora Maräng

Handlingskraften hos majoriteten har runnit ut i sanden. Efter flera års arbete saknar fortfarande Järna centrum en välutvecklad mötesplats. Nu är det dags att man fortsätter förverkliga planerna för gamla Folkets Hus Futurum. Järna kommundelsnämnd måste nu få i uppdrag att tillsammans med Telge Fastigheter AB och intressenter bland föreningar, ungdomar och äldre färdigställa den mötesplats som länge planerats. Centerpartiet satsar i investeringsbudgeten för att detta skulle starta under 2014, vi fick nej då och 2015 och 2016 av majoriteten och försöker igen och föreslår 2017.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.