Landsbygden

Bild

Centerpartiet har sina rötter i landsbygdsbefolkningens och de självägande böndernas månghundraåriga kamp för frihet och rättvisa i Sverige.
Vi tror på ett Södertälje där alla delar av kommunen ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och förutsättningar. I en tid av omställning har landsbygden och dess tätorter (Ekeby, Järna, Mölnbo och Hölö) en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle, bland annat de gröna näringarna genom sin betydelse för produktion av mat och förnybar energi.

Jordbruksmarken är avgörande för vår livsmedels- och energiförsörjning därför måste jordbruksmarken till största delen skyddas. Lantbruksföretagen måste enklare få avsättning av sina produkter till kommunens verksamheter.

Det är angeläget att underlätta för fler att bli landsbygdsbor och att företagsamheten får goda villkor för att etablering och utveckling. En viktig fråga är att VA-ansluta Hölö, Mölnbo och de delar av Järna tätort som inte är anslutna till Himmerfjärdsverket. En annan viktig fråga är att arbeta för en utökad kollektivtrafik med tåg till Hölö, utökad turtäthet till Mölnbo, fler bussar och bra infartsparkeringar med laddstolpar. Även i Enhörna behövs en tryggad, utökad kollektivtrafik, med tätare turtäthet till Södertälje och en bussförbindelse mellan Enhörna och Nykvarns station för att möjliggöra pendling med SJ-tåg. Vi vill även se fortsatt stöd till enskilda vägar.

För Centerpartiet är det angeläget att det finns goda förutsättningar för företagande på landsbygden. Det är viktigt att fånga och stötta bygdens eldsjälar som kan åstadkomma en gemensam drivkraft och sammanhållning för bygdens bästa.

Om Södertäljes landsbygd är livskraftig blir även staden rikare. Därför måste en modern politik klara av att skapa bra villkor för både land och stad. Vi måste alltid fråga oss om ett beslut innebär fler eller färre jobb på landsbygden: Hur beslutet påverkar företagsamheten, hur beslutet påverkar den gröna omställningen och om beslutet gör det lättare eller svårare att leva där. Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera.

Mötesplatser på landsbygden som bygdegårdar, Folkets hus, hembygdsföreningar och idrottsföreningar är viktiga för landsbygdsborna och ska fortsatt få bidrag av kommunen. Församlingar är exempel på andra viktiga mötesplatser.

Centerpartiet arbetar för:

 • att Landsbygdsstrategin färdigställs och arbetas in i kommunens mål och budget.
 • att tydliggöra landsbygdens värden genom att landsbygdssäkra alla beslut i Södertälje kommun.
 • att underlätta för att kunna bygga, bo och driva företag på landsbygden.
 • att anslutningen av VA till Himmerfjärdsverket för Hölö, Mölnbo och delar av Järna.
 • att behålla och utöka de kommunala bidragen till statsbidragsberättigade enskilda vägar.
 • att kollektivtrafiken utökas med tåg till Hölö, ökad turtäthet till Mölnbo, fler bussar till Enhörna från både Södertälje och Nykvarn och bra infartsparkeringar med laddstolpar.
 • att få till en utökad bussförbindelse från Enhörna till Södertälje och införande av en ny busslinje mellan Enhörna (Lill-Ahl) och Nykvarn för att möjliggöra pendling med SJ-tåg.
 • att ett långsiktigt hållbart företagande på landsbygden ska säkerställas för bland annat de gröna näringarna och besöksnäringen.
 • att skydda åkermark som är värdefull för odling.
 • att lantbruksföretagen enklare får avsättning av sina produkter till kommunens verksamheter.
 • att prioritera landsbygdens tätorter när det ska byggas nya skolor, vård- och omsorgsboenden, fritidsgårdar, sporthallar, bibliotek och andra vik¬tiga servicefunktioner som är en förutsättning för en levande lands¬bygd.
 • att stödja viktiga samlingslokaler såsom Bygdegårdar, Folkets hus med flera.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.