Landsbygden

Bild

Södertälje måste lyfta sig ur rollen som problemkommun och ta vara på sin potential att bli en av Stockholms- och Mälarregionens mest attraktiva kommuner att bo och verka i. Södertälje är mångfaldens ort med fantastiska människor från många länder, här finns en anrik stad med en klassisk stadskärna och rikt varierande boendemiljöer. Här finns lika klassiska stationssamhällen, lantliga byar och en levande landsbygd. Allt omgivet av en rik natur med skärgård, vackra insjöar, odlingslandskap och kuperade skogsbygder. Det är en viktig uppgift för den fortsatta samhällsplaneringen att ta vara på och utveckla de möjligheter till en attraktiv livsmiljö som detta ger.
Det är grundläggande att de som bor och verkar på landsbygden kan behålla samt förbättra sina villkor och sin livskvalité. Det är angeläget att underlätta för fler att bli landsbygdsbor och att företagsamheten får goda villkor för att etableras och utvecklas.

LANDSBYGDEN – EN VIKTIG RESURS

Nytänkande, entreprenörskap och modern teknik skapar nya möjligheter för boende, företagande och utveckling av välfärden i hela landet. I en tid av omställning har landsbygden också en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle, bland annat genom sin roll för produktion av mat och förnybar energi.

Centerpartiet tror på ett Södertälje där alla delar av kommunen ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och förutsättningar. Om Södertäljes landsbygd är livskraftig blir även våra städer rikare. Därför måste en modern politik klara av att skapa bra villkor för både land och stad.

LANDSBYGDSVISION

Landsbygdsfrågor berör många sektorer inom den kommunala verksamheten och ska alltså vara en naturlig del i den kommunala verksamheten och i kommunens strategiska utveckling.
För att behålla och attrahera människor, företag och föreningsliv, att skapa fler arbetstillfällen och att arbeta med grön omställning krävs åtgärder inte bara i staden utan också på landsbygden som skapar eller bevarar attraktiva miljöer för boende, arbete, god uppväxt, fritid, social sammanhållning samt offentlig och kommersiell service där människan är i centrum.

Centerpartiet ser att en arbetsprocess med intresserade aktörer skulle vitalisera och inspirera till nytänkande och innovation av landsbygdens möjligheter. En Landsbygdsvision visar på kommunens intresse för landsbygdsfrågor och ett långsiktigt engagemang för utveckling och tillväxt utanför kommunens största tätort och är en naturlig utveckling av den antagna översiktsplanen.
För att långsiktigt kunna tillvarata landsbygdens potentialer är det därför viktigt att det finns en strategi för investeringar, utveckling och tillväxt för kommunens mindre tätorter samt kommunens kringliggande landsbygd - Centerpartiet har föreslagit i en motion och i denna budget till kommunfullmäktige att en strategi och vision för landsbygdsutveckling utarbetas.

RESRURS FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

I Centerpartiet anser vi att en viktig del i arbetet är att Södertälje kommun bidrar med insatser där det finns någon person som kan fokusera och ha ansvaret i kommunen. Det handlar om att stötta företagen på landsbygden och en utveckling av nya företag, stärka de gröna näringarna. Men också vara samordnare för övrig landsbygdsutveckling. EU bidrag är en viktig del.

Centerpartiet föreslår att det utses en tjänsteman, landsbygdsutvecklare, som har det uttalade ansvaret för detta inom Näringslivskontoret/samhällsbyggnadskontoret. Vi är övertygade att det fokus och den kompetens, uppbyggande av nätverk mm som behövs för att lyckas kräver ett utpekat ansvar och att det inte kan ”smetas” ut över alla kommunala tjänstemän som arbetar med näringslivs- och etableringsfrågor mm i kommunen. 2015/16 har det blivit bättre när en tjänsteman pekats ut som ansvarig på Destination Södertälje/Näringslivskontoret.

BREDBAND ÅT ALLA GENOM ANLÄGGANDE AV FIBERNÄT

Bredbandssatsningar har delvis gjorts av kommunen (Telge Nät AB) i Södertälje tätort och Järna, här finns också privata aktörer som erbjuder tjänster med hög kvalité, nu pågår utbyggnaden av Hölö tätort av en privat aktör. Tyvärr sker det få satsningar på landsbygden och i övriga orter, inkluderande delar av Järna. Den tidigare alliansregeringens ansvariga statsråd Centerpartisten Anna Karin Hatt har via länsstyrelserna under flera år satsat stora belopp för att få fart på digitaliseringen av hela landet. Denna möjlighet fortsätter nu och måste komma Södertäljes landsbygd till del.

För att komma i åtnjutande av dessa satsningar krävdes det tidigare ett engagemang från civilsamhället. Det är fortfarande viktigt men nu kan kommunen och andra aktörer ta ett betydligt större eget direkt ansvar!

Därför föreslår vi nu att kommunstyrelsen/stadsdirektören får ett uppdrag att ta ansvar för att hela kommunen ska byggas ut med fiberanslutning. Detta brådskar om man vill använda bidrag eftersom vi inte vet hur långt fram bidragen kommer att finnas/räcka och efterfrågan är stor.

Centerpartiet föreslog därför kommunfullmäktige i två motioner och denna budget att Södertälje kommun ska satsa på en landsbygdsutvecklare och att det snarast görs en särskild satsning för att alla ska ha tillgång till bredband av hög kvalité på Södertälje kommuns landsbygd och dess tätorter.
Vi föreslår i motioner och här att kommunen ska utarbeta en Bredbands/fiberstrategi för hela Södertälje kommun.

SÄKRA KOMMUNALA BESLUT

Vi måste alltid fråga oss om ett beslut innebär fler eller färre jobb på landsbygden. Hur ett beslut påverkar företagsamheten, hur ett beslut påverkar den gröna omställningen och om beslutet gör det lättare eller svårare att leva på landsbygden.

Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, dvs. att politiken innan beslut tas, ska ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. Att de beslut som fattas gagnar alla medborgare utan att göra skillnad och se till att de politiska beslut som tas blir rättvisa och väl grundade också utifrån ett geografiskt perspektiv. Det får inte vara så att vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden eller tvärtom.

Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det betyder att politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten också måste bedömas. Det kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera.
Vi vill att Södertäljes landsbygd blir spjutspets för utvecklingen av Matlandet Sverige där lokala Livsmedelsproducenter har möjlighet att växa och delta i utvecklingen av mat- och miljöarbetet lokalt med konkurrenskraftiga produkter.

Oaxen har en ojämlik situation där den enda förbindelsen med fastlandet är en färja som drivs av en samfällighet. En oproportionerlig stor kostnad för Öborna jämfört med de som bor på t.ex. Mörkö. Vi föreslår att kommunen aktivt arbetar för att Trafikverket ska ta över färjan och att det prövas om en byggnation av en fast bro kan gör färjan överflödig, långsiktigt bra för Oaxen och till lägre kostnader än färjedriften. Under tiden föreslår vi enligt vår motion om färjan att kommunen ökar sitt driftbidrag till Oaxens färjesamfällighet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.