Skola

Med en trygg arbetsmiljö i skolan för elever och lärare får vi utbildning i världsklass. Vi tror på kraften i varje människa. Skolan är avgörande för att varje elev ska nå sin fulla potential. För att eleverna ska nå allt större kunskap och kunna utvecklas är det viktigt att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Det kräver god studiero i klassrummen med ordning och reda. Det kräver också en skolhälsovård som fungerar och är tillgänglig för eleverna för att motverka psykisk ohälsa.

Alla elever ska ha goda förutsättningar för att klara sin utbildning. Därför är en NPF-säkrad skolmiljö viktig så att den fungerar för elever med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). En sådan anpassning skapar bättre lärmiljöer för alla elever.

Resursfördelningsmodellen ska ses över för att öka flexibiliteten mellan skolor och variation i t.ex. elevantal, speciella elevbehov och en förstärkning av den obligatoriska förskoleklassen.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Genom bra arbetsmiljö, högre lön, mer inflytande för lärarna och goda förutsättningar för vidareutbildning vill vi stärka lärarnas ställning i våra skolor. När det finns ömsesidig respekt mellan elever och lärare kommer resultaten.

I förskolan krävs mindre barngrupper. Genom mindre barngrupper för de små barnen ger vi dem möjlighet till djupare anknytning till människorna runt omkring sig. På så sätt vill vi ge barnen en bra start som lägger grunden för att barnen ska utvecklas till trygga ungdomar och stabila unga vuxna senare i livet.

Vi vill att gymnasieutbudet kontinuerligt ses över för att motsvara efterfrågan inom till exempel bristyrken och att de program vi erbjuder är av god kvalitet. Det är viktigt att utveckla ett nära samarbete med näringslivet för att barn och ungdomar ska lära sig om och förstå företagande och utveckla entreprenörskap. På gymnasienivå kommer vi fortsatt att uppmana skolorna att arbeta med ungt företagande (UF) som en metod.

Centerpartiet arbetar för:
 • att trygghetssatsningar genomförs i våra grund- och gymnasieskolor, så att elevernas arbetsmiljö förbättras.
 • att minska gruppstorlekarna i förskolan med färre barn per pedagog.
 • att stärka skolhälsovården för att förbättra elevhälsan, ett fokus måste vara psykisk ohälsa hos unga.
  att NPF-säkra skolmiljön så att den fungerar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en NPF-anpassad miljö skapar bättre lärmiljöer för alla elever.
 • att skolorna aktivt arbetar förebyggande mot droger bland unga. Personal ska ha kunskap om droger och nära samverkan med föräldrar och polis.
 • att skolorna aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 • att det ska vara nolltolerans mot mobbning, kränkningar och trakasserier.
 • att se över resursfördelningsmodellen till den 10-åriga skolan.
 • att arbetsmiljön i skolan måste bli bättre så att våra elever och lärare ska kunna utföra sitt viktiga arbete.
 • att rektorn ska ha förutsättningar för att stödja lärarna i deras arbete, utveckla och leda det pedagogiska arbetet på skolan.
 • att förstå entreprenörskap och lära sig om företagande är viktigt för våra elever och det görs bäst i samverkan med näringslivet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.