Röstförklaring från Centerpartiet i Sollentuna

Sollentuna kommunfullmäktige

Sammanträdet den 24 novemver 2016

Ärende 10. Bildande av bolagskoncern med moderbolag och dotterbolag samt delning av Sollentunahem genom fission, samt

Ärende 11. Ägardirektiv till AB Sollentunahem om åtgärder för att skapa fler hyresrätter i Sollentuna samt uppdrag kommunstyrelsen angående fastighetsförvärv

Sollentuna kommun står inför en gigantisk utmaning! Kommunen måste på alltför kort tid få fram bostäder åt sina egna medborgare, framförallt till ungdomar OCH ett antal nyanlända flyktingar OCH det utan att förstöra den goda miljö som finns i Sollentuna.

 Det är den utmaningen som ligger i botten på dagens två viktigaste ärenden. Bildande av en bolagskoncern och nya ägardirektiv för att skapa fler hyresrätter.

Ska kommunen ha en möjlighet att lyckas genomföra den utmaningen på ett effektivt sätt måste Sollentuna kunna använda sina resurser på ett rationellt och väl strukturerat sätt. Kommunen måste omorganiseras så att den kan möta den här stora utmaningen utan att tappa tid och möjligheter och ekonomisk styrka. Därför är det nödvändigt att genomföra den föreslagna bolagsbildningen med en delning av Sollentunahem och anta de nya ägardirektiven med en försäljning av lägenheter.

Om vi skulle gå emot dessa förändringar skulle vi spela ett oansvarigt högt spel om kommunens ekonomi, välfärd och sociala sammanhållning. Ett sådant förslag skulle leda till ett kraftigt ökat behov av extern finansiering vilket kommunen skulle tvingats lösa med nya dyra lån. Skapar man inte ett nytt avskilt fastighetsbolag för verksamhetslokaler förlorar man dessutom miljoner i minskad lokalkostnad och detta i ett läge när kommunen kommer att tvingas betala 140 miljoner i skatteutjämningsbidrag när detta slår fullt ut år 2019.

MEN DET VÄRSTA är, tycker vi i Centerpartiet, att det blir i stort sätt ogörligt att tillgodose Sollentunabornas bostadsbehov och att utföra uppdraget att bosätta nyanlända i långsiktigt hållbara boenden. Centerpartiet står för en generös flyktingpolitik kombinerad med ett ansvar för våra kommunmedborgares boende och välfärd.

Att kräva en återremiss innebär bara en fördröjning av beslutet på högst en månad och en kortare tid för kommunens tjänstemän att expediera ärendet efter beslut. Kommunen har några tuffa år framför sig även med majoritetens förslag. Den som påstår något annat använder sanningen på ett okonventionellt sätt.

När det gäller den föreslagna bolagsbildningen kan vi inte se att den på något sätt skulle innebära några större problem. Fissionen innebär en kostnadsminskning och en tydligare struktur. Insynen för den enskilda Sollentunabon blir inte försämrad jämfört med idag.

När det gäller ägardirektiven är det i nuläget svårare att se hur det ska genomföras i detalj. Men vi är övertygade om att de problem som säkert kan uppkomma kan lösas om kommunen genomför det på ett demokratiskt och väl genomfört sätt. Försäljningen av hyreslägenheter i Sollentunahem ska genomföras på ett sätt som inte drabbar de boende och sju års tid. På sikt kommer faktiskt antalet hyreslägenheter att öka jämfört med idag.

Centerpartiet inser också att det behövs ytterligare åtgärder för att lyckas få fram nya bostäder. Attefallshus och generösare byggregler-så länge detta går att få igenom inom ramen för kommunens beslutskapacitet och en god miljö. Många bostadssökande, ungdomar och flyktingar, har svag ekonomi och då kan nyproducerade lägenheter vara för dyra. Då behövs andra lösningar. Våra medborgare måste trivas där de bor och ha råd med sitt boende.

Centerpartiet har sin solidaritet med alla de kommuninvånare, främst ungdomarna och de nytillkomna som akut behöver en god bostad och vill värna om och förbättra kommunens goda miljö.

Därför yrkar vi i Centerpartiet idag

bifall till den föreslagna bolagsbildningen och till ägardirektiven.

För Centerpartiet i kommunfullmäktige

Lars Kallander

Gruppledare