Ny översiktsplan för att lösa framtida utmaningar

Sollentuna fortsätter att växa. Fler och fler vill flytta till vår fantastiska kommun. Övergripande stadsplanering är avgörande för att lösa utmaningar som bostadsbrist, segregation, bilberoende, klimatpåverkan, plats för näringslivet, förorenat vatten och tillgång till skola och ett aktivt kultur- idrotts- och fritidsliv. Nu har Sollentuna antagit en ny översiktsplan för att möta dessa utmaningar.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den är vägledande för kommunens utveckling av mark- och vattenområden och ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. Vid senaste kommunfullmäktige antogs en ny översiktsplan för Sollentuna.

Sollentuna står inför stora, globala klimat- och miljöutmaningar. Centerpartiet vill att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas och samtidigt uppnå de globala klimatmålen. Det kräver ett målinriktat och effektivt klimatarbete på bred front.

För att möta klimatutmaningen behöver Sollentuna bland annat fortsätta utveckla ett effektivt, hållbart transportsystem. Det ska vara enkelt att ta sig från en plats till en annan i vår kommun. Det måste ske en omställning från bil till främst gång, cykel och kollektivtrafik för att vi ska uppfylla målen. Då måste det finnas bra gång- och cykelvägar och en konkurrenskraftig kollektivtrafik.

På klimatnämndens initiativ fungerar FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, som ett ramverk för Sollentunas utveckling. Kommunen ska ständigt sträva efter hållbarhet, såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Centerpartiet är därför mycket positiva till att Agenda 2030 genomsyras i översiktsplanens 7 mål.

Vill du läsa översiktsplanen i sin helhet? Klicka här.