Bostäder

Det är svårt att få tag i en bostad i Stockholmregionen. Priserna på bostäder i regionen har ökat de senaste åren och köerna till hyresrätter är långa. En av Stockholmsregionens största utmaningar är att få fram fler bostäder som kan efterfrågas av unga, studenter, äldre som inte kan flytta till serviceboenden, och marginaliserade grupper, såsom ensamhushåll, nyskilda och nyanlända.

I Stockholmsregionen finns behov av många olika former av bostäder; fler billiga bostäder för resurssvaga hushåll, fler småhus för att möta efterfrågan från barnfamiljer, fler bostäder som passar äldre människors livsstil eller omsorgsbehov och som skapar flyttkedjor. När vi bygger nytt behöver vi också planera för miljömässigt hållbara bostadsområden där de boende inte är beroende av bilen.

Den mest hållbara bostadsutvecklingen är dock inte att bygga nytt, utan att i större utsträckning dela på det befintliga bostadsutrymmet, vilket trots bostadsbristen är fullt möjligt i Stockholmregionen. Många invånare upplever samtidigt att de bor större än de behöver, till exempel äldre eller familjer där barnen har flyttat hemifrån, men kan ha svårt att flytta eller hyra ut delar av sin bostad. Därför behöver vi främja delningslösningar av befintliga bostäder.

Att se till att det byggs fler bostäder är ett kommunalt ansvar men Region Stockholm har flera möjligheter att vara en aktiv part och påverka vad och var Stockholmskommunerna bygger. Dels genom att ta en samordnande roll för att främja byggandet eller bildandet av en viss typ av bostäder. Dels genom så kallade nybyggaröverenskommelser; en modell som har utretts av Region Stockholm men ännu inte testats.

En nybyggaröverenskommelse innebär att Stockholmskommunerna och Region Stockholm planerar för bostäder och infrastruktur tillsammans. Region Stockholm kan påverka vilken typ av bostäder som byggs och kommunen får tidigarelagd kollektivtrafik till det nybyggda området. Den här typen av avtal främjar inte bara byggandet av nya bostäder, utan också en mer miljömässigt hållbar samhällsplanering som utgår från kollektivtrafik snarare än bilism.

Region Stockholm bör också ta fram en strategi och plan för hur den egenägda marken kan användas för att främja ett ökat bostadsbyggande. Den mark som skulle kunna vara aktuell är mark i anslutning till bussterminaler, pendeltåg, tunnelbanestationer och sjukhus, och som inte behövs för regionens Stockholms egna verksamheter.

Centerpartiet vill att:

  • En regional kraftsamling genomförs för 6000–10 000 nya studentbostäder fram till 2030.
  • En pilot genomförs för att testa nybyggaröverenskommelser mellan Stockholmskommunerna och Region Stockholm i syfte att stötta kommunerna i byggandet av fler billiga bostäder, ungdomsbostäder samt senior- och trygghetsboenden.
  • Region Stockholm ska samla ett antal Stockholmskommuner och statliga myndigheter i en regional pilot för att främja nya innovativa bostadslösningar, såsom co-living och andra delningslösningar, men även klimatsmarta bostadsområden, hållbara småhusområden såväl som utrymmen för stadsodling.
  • Stärka den sociala dimensionen i bostadsförsörjningen bland annat genom att verka för ändrad lagstiftning som främjar socialt hållbara bostäder och för resurssvaga hushåll.
  • En markstrategi och plan för Region Stockholms egen mark tas fram i syfte att bättre kunna samplanera bostäder, kollektivtrafik och sjukvård, och skapa större regional nytta.
  • Region Stockholm i alla sina beslut ska främja ett ökat bostadsbyggande.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.