Lokal livsmedelsförsörjning

En hållbar livsmedelsproduktion i Stockholmsregionen är nödvändig för att vi ska minska vår miljöpåverkan. Genom mer närodlad mat kan vi undvika de störningar som kan uppkomma på grund av klimatförändringar och säkerhetshot.

En ökad regional livsmedelsproduktion skapar arbetstillfällen och bidrar till livsmedelsberedskapen. I Stockholmsregionen finns en enorm potential vad gäller företagande inom hållbar produktion och förädling av livsmedel.

Region Stockholm måste minska miljö- och klimatpåverkan för regionens egna verksamheter. Regler och styrdokument för en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar upphandling är ett centralt verktyg för att åstadkomma detta. Region Stockholm bör eftersträva en upphandling som är miljö- och klimatmässigt hållbar i ett livscykelperspektiv. Därför bör Region Stockholm upphandla varor producerade enligt svensk standard och så långt det är möjligt även lokalproducerat och ekologiskt. Upphandlingen bör också ställa krav på fossilfria transporter. För en hållbar viltvård bör upphandlingen också stödja ett ökat nyttjande av vildsvinskött.

Centerpartiet vill ställa krav på en högre andel lokalproducerad mat i Region Stockholms verksamheter och använda ett företagskluster inom hållbar livsmedelsproduktion som kompetenscentrum inför upphandlingar. Det är samtidigt viktigt att detta sker i samarbete med redan existerande organisationer med kompetens inom området.

Centerpartiet vill:

  • Värna produktiv jordbruksmark i Stockholmsregionen.
  • Region Stockholm utvecklar och samordnar en regional upphandling som utifrån FNs klimatmål och Agenda 2030 tar ett helhetsgrepp på miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och som eftersträvar svensk standard, lokalproducerat, energisnålt och ekologiskt. Upphandlingen ska även ta hänsyn till cirkulär ekonomi.
  • Ställa krav på högre andel lokalproducerad mat i Region Stockholms verksamheter samt öka den regionala självförsörjningen.
  • Främja bildandet av ett regionalt kluster för små och medelstora företag inom hållbar och innovativ livsmedelsproduktion med fokus på miljö och hälsa.
  • Region Stockholm driver teknikutveckling via innovationsupphandling samt utveckling av verktyg för att underlätta konsumenters val för minskad miljö- och klimatpåverkan, såsom t.ex. måltider och läkemedel.
  • Främja hållbar viltvård genom konsumtion av exempelvis vildsvinskött och lokalt fiskad fisk genom upphandling i Regionens verksamheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.