Vatten

Stockholmsregionen påverkas precis som alla andra av de globala klimatförändringarna. Utsläpp, spridning av kemikalier liksom nedskräpning och övergödning av Östersjön och Mälaren hotar livsvillkoren, tillväxten och attraktiviteten i vår region. Mälarens och Östersjöns vattenmiljö och ekologiska status måste värnas.

Centerpartiet vill stärka arbetet kring vårt viktigaste livsmedel - vatten - och vill att Stockholmsregionen ska vara ledande i vattenfrågor. Vatten känner inga gränser och därför behöver vi utöka Stockholmsregionens samarbeten för att säkerställa vår dricksvattenförsörjning och säkerställa att miljö- och hälsostörande kemikalier och mikroplaster inte hamnar i vattendragen. Stockholmsregionen måste också förhålla sig till förändrade grundvattennivåer.

Användningen av exempelvis antibiotika bidrar till att läkemedelsresterna sprids ut i naturen via avloppen. Avloppsvatten från sjukhus som innehåller läkemedelsrester från patienter är skadligt för naturen men framför allt bidrar det till antibiotikaresistensen som enligt WHO är ett av de största hoten mot människors hälsa globalt.

Centerpartiet vill:

  • Införa ett vattenperspektiv vid regional stadsplanering för att förstärka arbetet med vårt grundvatten, dagvattenhantering, och säkrad dricksvattenförsörjning.
  • Införa en regional beredskap för framtida klimatförändringar och yttre säkerhetshot, som också inkluderar ett skärgårdsperspektiv, med fokus på vattenplanering, infrastruktur, översvämningsrisk och förändrade grundvattennivåer.
  • Förbättra Östersjöns och insjöarnas ekologiska status genom minskade utsläpp av näringsämnen, mikroplaster, läkemedelsrester och särskilt antibiotika, kemikalier och övergödande näringsämnen.
  • Utveckla användningen av reningsverken som resurser för att återföra t.ex. kväve, fosfor och kalium från avloppsslammet.
  • Stärka samverkan över kommungränserna för att uppnå Östersjöns miljökvalitetsnormer för vatten.
  • Stärka innovation, företagsutveckling och utbildning för att uppnå ett renare hav. Detta görs genom samverkan mellan offentlig och privat sektor samt akademi.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.