attraktiv kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en viktig nyckel för att de som bor och verkar i vår region ska kunna välja andra alternativ än bilen.

Vi vill att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med fem procentenheter jämfört med 2015 och minst 70 procent av alla resor inom Stockholmsregionen ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Cykelandelen ska vara 20 procent i enlighet med den regionala cykelplanen.

För att vi ska ha en chans att nå målet behövs politiska prioriteringar för att säkra en kapacitetsstark och robust kollektivtrafik i hela Stockholmsregionen. Det är viktigt att kollektivtrafiken är attraktiv, trygg, tillgänglig, och såväl i våra landsbygdsområden som inom kommunerna.

Redan när ett nytt bostadsområde byggs ska hållbara resmöjligheter planeras från start, såsom kollektivtrafik, infartsparkeringar, och cykelvägar. Det kan göras genom att kommunen, byggbolagen och Region Stockholm skriver ett nybyggaravtal som möjliggör och finansierar detta. I den löpande infrastrukturplaneringen ska Stockholmskommunerna som tar större ansvar för de samlade bostadsbehoven premieras. Kommuners ansvarstagande för Stockholmsregionens samlade bostadsbehov ska beaktas i kollektivtrafikplaneringen.

Det finns stor potential att bygga ut trafiken på våra vattenvägar, för att koppla ihop Stockholmskommunerna och målpunkter med varandra, skapa genvägar och för att avlasta bilvägar och övrig landbaserad kollektivtrafik.

Centerpartiet vill att:

 • Utvecklingen av ny teknik, automatisering och självkörande transporter främjas.
 • Förbättra busstrafiken i stad och på landsbygd samt däremellan, samplanera bostäder och mobilitet och erbjud ett jämnare trafikutbud som underlättar för resor till och från handel, samhällsservice, skolor, idrottshallar med mera.
 • En god nattrafik säkerställs för Stockholmsregionens resenärer och även för pendlare, studenter och resenärer till och från Uppsala.
 • Transporter såsom skolskjuts och färdtjänst samordnas i större utsträckning, erbjuder stopp för avstigning mellan hållplatser samt att bokningsbara resor erbjuds där det inte går någon buss i linjetrafik.
 • Region Stockholm i samverkan med kommunerna och Trafikverket satsar på förbättrad framkomlighet, fler pendlar- och infartsparkeringar, trafiksäkra hållplatser och väganslutningar.
 • Serviceutbud såsom affärer, leveransboxar, cykelparkeringar och dylikt utvecklas vid våra bytespunkter.
 • Region Stockholm och Stockholmskommunerna samverkar för att trygga och tillgängliggöra gång- och cykelvägar, säkra cykelparkeringar, samt främja gång- cykelvägar till gröna lungor såsom naturreservat och gröna kilar i hela Stockholmsregionen.
 • Region Stockholm satsar på stärkt bemanning av servicepersonal, trygghetskameror och trygghetscentralen för att stärka tryggheten i och runt kollektivtrafiken.
 • Trygghet byggs in i utformningen av kollektivtrafiken genom en medveten och brottsförebyggande planering där ljussättning och det feministiska perspektivet tydligare lyfts in.
 • Tryggheten ökas för resenärer i pendeltågssystemet genom ljusa och moderna pendeltågsstationer.
 • Resenärsflödena förbättras för att minska trängsel på olika platser och knutpunkter.
 • Region Stockholm verkar för fler sekundäruppgångar vid pendeltågsstationer där det bedöms som nödvändigt för att förbättra tillgängligheten.
 • I kollektivtrafikplanering och fördelningen av länsplanemedel särskilt premiera Stockholmskommuner som tar ett stort ansvar för de samlade bostadsbehoven.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.