Färdtjänst

Centerpartiet vill stärka varje människas rätt att bestämma över sin egen vardag och ser det som särskilt viktigt att säkra goda hjälpmedel och en tillgänglig kollektivtrafik.

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar ska stärkas samtidigt som en färdtjänst av god kvalitet säkras. Hela kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad och underhåll på rulltrappor och hissar ska tas hand om kontinuerligt och den fysiska och digitala tillgängligheten i kollektivtrafiken behöver säkras.

Färdtjänsten är en viktig verksamhet som ger individen frihet i vardagen. Vi vill att färdtjänstresenärer ska kunna utföra vardagliga sysslor precis som många andra kan. Det kan bland annat innebära att åka till affären för inköp av mat och andra varor. Resenären ska känna sig trygg under sin resa med färdtjänst och kunna lita på att man kommer fram till sin destination i tid.

Centerpartiet vill att kundval ska gälla alla färdtjänstresor för att öka tillgängligheten och kvaliteten för resenärerna. Det ska ställas höga kvalitetskrav på de företag som väljer att auktorisera sig som leverantör. Uppfylls inte kvalitetskraven ska det finnas tydliga sanktioner såsom vite och avauktorisation. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera införandet kundval färdtjänst för att säkerställa att det leder till ökad kvalitet, kostnadseffektivitet, kundnöjdhet och tillförlitlighet. Region Stockholm ska genom en jämförelsetjänst redovisa hur de olika leverantörerna lever upp till kvalitetskraven så att färdtjänstkunderna kan göra informerade val.

Centerpartiet vill:

  • Tillgänglighet såsom trappor, hissar, och gångstråk säkras i våra fordon, stationer och hållplatser. Även tillgänglighet till kollektivtrafikens information för olika grupper med funktionsnedsättning ska säkras.
  • Förbättra tidsanpassningen för färdtjänsten.
  • Färdtjänstförare får rätt utbildning för att stärka bemötandet vid färdtjänstresor.
  • Region Stockholm utreder möjligheten att kunna välja bärhjälp för inköp till sin färdtjänsttaxiresa.
  • Kundval ska gälla alla färdtjänstresor.
  • Tydliga kvalitetskrav ställs på de taxibolag som auktoriserar sig som leverantör.
  • Införa en jämförelsetjänst där kundnöjdheten och kvalitetsmått redovisas.
  • Utvärdera kundval färdtjänst för att säkerställa ökad kvalitet, kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och tillförlitlighet.
  • Korta handläggningstiderna för färdtjänstkort, särskilt vid förnyelse.
  • Verka för att ledsagning och färdtjänst vid flytt till Region Stockholm ska fortsätta att gälla tills nya beslut är fattade i Region Stockholm.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.