Hållbara transporter

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Som huvudstadsregion vill vi vara föregångare och nå nettonollutsläpp redan 2035.

Först och främst ska vi se till att få ner utsläppen, men vi ska sikta på emissionsfrihet. Enligt Region Stockholms mål ska vi år 2030 uppnå en 100% fossilfri kollektivtrafik både på land och på vatten. Målet för kollektivtrafiken på land uppnåddes redan 2018. Nu tar vi sikte på att även sjötrafikens mål ska vara uppnått till 2030.

Transporter inom och till Stockholmsregionen har en stor negativ påverkan på både klimatet och miljön. I samarbete med Stockholmskommunerna behöver Region Stockholm underlätta för transportföretagen att ställa om genom ökad förutsägbarhet vad gäller exempelvis miljözoner för godstransporter. Genom elvägar och laddstationer för elfordon kan vi få ner utsläppen från de tunga transporterna. Inom både gods- och kollektivtrafiken finns också stora vinster att göra med automatiserade transportsystem: ökad trafiksäkerhet, minskade koldioxidutsläpp tack vare jämnare körning och ökad transporteffektivitet då lastbilar och bussar kan köra i täta konvojer.

Planering av infrastruktur måste utgå från målsättningar om minskade utsläpp, bättre miljö och ökad framkomlighet, inte som idag utifrån Trafikverkets prognoser. Även byggande och underhåll av infrastrukturen skapar utsläpp som måste minimeras.

För att fler ska välja tåget behövs effektiva direktlinjer mellan viktiga huvudstäder, exempelvis Oslo-Stockholm och att restiderna till andra målpunkter i Sverige och andra länder kortas.

Centerpartiet vill:

 • Intensifiera utbyggnaden av laddinfrastruktur i Stockholmsregionen, samt att Region Stockholm driver på och samordnar utbyggnaden av laddinfrastruktur för tung transport och sjötrafik.
 • Klimatutsläpp genererade av transporter i Stockholmsregionen ska upphöra till år 2035.
 • Gods i större utsträckning fraktas på vatten eller spår, där de tar mindre gatuutrymme i anspråk, både regionalt och lokalt.
 • Bygga ut spårinfrastrukturen och styra om för att godstrafiken inte ska konkurrera ut persontrafiken.
 • Leveranser sker på tider som bidrar till effektivare transporter i samhället och ökad tillgänglighet för övriga trafikanter.
 • Optimera godstransportflöden genom att Region Stockholm ställer krav på detta i sina upphandlingar både för stora infrastrukturprojekt och vid inköp.
 • Regionalisera och utveckla trängselskatten för att effektivare motverka trängsel och miljöpåverkan i det samlade trafiksystemet. Intäkterna ska i första hand användas för att finansiera en ny Stockholmsförhandling med utbyggd kollektivtrafik och cykelinfrastruktur samt projekt för att avlasta trafiksystemet.
 • Region Stockholm gör en kartläggning av dagens infrastruktur för gröna drivmedel i Stockholmsregionen. I alla upphandlingar som Region Stockholm gör ska vi ställa krav på förnybara drivmedel. Till år 2035 ska transporterna i huvudsak drivas med emissionsfria, eller nära emissionsfria, drivmedel såsom el, biogas och vätgas.
 • Möjliggöra elektrifiering av tunga transporter genom att främja och driva på för en utbyggnad av elvägar och snabbladdning.
 • Skärgårds- och pendelbåtstrafiken ska drivas med klimatsmarta och fossilfria drivmedel. Biodrivmedel, el eller vätgas ska arbetas in i alla kommande upphandlingar.
 • Bygga tågförbindelsen Oslo-Stockholm 2.55.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.