Äldrevård

Vi vill förbättra vården för dig som är äldre. Vi tycker att det är självklart att man på ålderns höst ska ha tillgång till bra och god mat som innehåller tillräckligt med protein och näring. Vi tycker också att det är självklart att man ska få komma ut och röra på sig, umgås med andra människor regelbundet och få ett gott bemötande. 

Betydelsen av förebyggande insatser är kanske som störst när man blir äldre. Forskning visar att fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, social gemenskap och meningsfullhet är en förutsättning för ett gott åldrande. Vi vill därför införa ett program som erbjuder alla äldre kraftfulla insatser för att förebygga både psykisk och fysisk ohälsa. 

Genom tillräcklig bemanning och utbildningsinsatser riktade till personal inom hemtjänst och särskilda boenden kan vi göra stora förbättringar av äldrevården. 

Vi tycker att en sömlös äldresjukvård är viktig och vi vill utveckla konceptet ”sammanhållen seniorvård” som finns på Sollentuna sjukhus, som omfattar både geriatriska slutenvårdsplatser samt ett utvidgat uppdrag för geriatrisk öppenvård. Centerpartiet vill att konceptet ska finnas i hela Region Stockholm. 

Många äldre får sin vård i hemmet. Detta ställer höga krav på samverkan mellan Region Stockholm och Stockholmskommunerna. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), ska erbjudas till alla som har behov av det, oavsett ålder eller om de bor själva eller på särskilt boende för äldre. Vården ska även ha möjlighet att ge stöd till närstående. 

Palliativ vård, alltså vård i livets slutskede måste alltid hålla högsta kvalitet, både när det gäller vården och lokalerna. Vi vill därför göra en översyn av standarden på palliativa avdelningar, rusta upp där det behövs och se till att lokalerna är fina och fräscha. 

Vi vill att de sjukdomar som kan vaccineras bort ska vaccineras bort. Vi vill därför införa ett nationellt vaccinationsprogram även för äldre. Att som äldre drabbas av sjukdomar är ofta extra påfrestande och kan leda till ett stort behov av vård och sänkt livskvalitet under en lång period. 

Centerpartiet vill att:

  • Äldres hälsa förbättras genom bättre mat, mer rörelse och ökad social stimulans.
  • Kompetensen inom äldrevården höjs och att alla har en fast läkare som känner patienten även på SÄBO.
  • Konceptet sammanhållen seniorvård utvecklas i hela Stockholmsregionen.
  • Samverkan stärks ytterligare mellan Region Stockholm och Stockholmskommunerna i vården av äldre.
  • Ett avgiftsfritt vaccinationsprogram för äldre införs där bland annat bältrosvaccin ingår.
  • Region Stockholms anställningsmonopol utmanas så att Stockholmskommunerna kan anställa läkare exempelvis inom äldrevård.
  • ASIH erbjuds till alla som har behov av det, oavsett ålder eller var du bor.
  • Det genomförs en översyn och höjning av standarden på palliativa avdelningar.
  • Region Stockholm utvecklar ett program för äldres hälsa inriktat på kraftfulla förebyggande insatser. Programmet ska inriktas på kost, motion, fallskadeprevention, vaccinationer, psykisk ohälsa och ohälsa kopplat till ensamhet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.