Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan drabba alla människor i olika åldrar och livssituationer. Dock vet vi att psykisk ohälsa är mer utbredd inom vissa grupper, framför allt bland unga, men även äldre. Det är en trend vi måste bryta. 

Vi vill säkerställa att de förändringar som just nu sker inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) sker på ett säkert sätt och att ingen faller mellan stolarna. Förändringarna går ut på att BUP-enheterna ges större kapacitet och blir mer robusta. En särskild vårdnivå skapas för barn 0–5 år och det sker en utbyggnad av första linjens psykiatri för lätt till måttlig psykisk ohälsa på alla husläkarmottagningar. 

Barn med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) måste fångas upp snabbare, annars leder det till att både deras välmående och skolgång påverkas negativt. Barn med psykisk ohälsa ska få insatser snabbt, både hos primärvården vid lätt till måttlig psykisk ohälsa och vid specialistvården (BUP) vid svårare psykisk ohälsa. Övergångarna mellan elevhälsovården och sjukvården måste vara sömlös. Hos barn med misstänkt NPF ska skolan via elevhälsan starta en utredning som skyndsamt hanteras av BUP, som i sin tur ska återkoppla och samverka med skolan kring lämpligt stöd för det enskilda barnet. 

Ätstörningsvården är allvarligt eftersatt och många får vänta länge på insatser som borde sättas in akut. Det är oacceptabelt och vi vill prioritera upp denna viktiga och livräddande vård. 

Suicid är ett folkhälsoproblem och representerar inte bara en individuell tragedi utan också en förlust för samhället. Varje år sker i Stockholmsregionen cirka 320 suicid och 1800 personer vårdas för suicidförsök. Suicidhandlingar är den yttersta konsekvensen av ett svårt lidande. För att förhindra suicid krävs kraftfulla åtgärder och kunskap om suicidpreventiva åtgärder i hela samhället. Det handlar om allt från lättillgängligt stöd vid psykisk ohälsa till fysiska barriärer som att ha höga räcken på broar. 

Många äldre lider av ofrivillig ensamhet, i synnerhet efter pandemin. Samhället behöver arbeta förebyggande med att fånga upp och erbjuda insatser till äldre i behov av stöd, och här fyller både kulturen samt civilsamhället betydande roller. 

Förskrivningen av antidepressiva har ökat i Sverige de senaste åren och idag är det mer än 10% av befolkningen som behandlas med det. Det är bra att vården tar psykisk ohälsa på allvar och har blivit bättre på att behandla psykisk ohälsa, men vi vill att ett recept på antidepressiva alltid ska åtföljas med samtalsstöd eller psykologkontakt, både för yngre och äldre.

Centerpartiet vill:

  • Samverkan mellan skolan och ungdomspsykiatrin fördjupas och att övergången fungerar sömlöst mellan elevhälsovården och sjukvården.
  • Köerna till BUP arbetas bort.
  • Krafttag tas för att uppnå nollvisionen mot suicid.
  • Samhället arbetar mycket mer förebyggande mot ofrivillig ensamhet hos äldre.
  • Ett recept på antidepressiva alltid åtföljs av samtalsstöd eller psykologkontakt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.