Så började vi

När tankarna på att bilda ett Bondeförbund väcktes år 1910 så var detta en följd av att jordbrukarna ansåg att vare sig högern eller socialdemokraterna tillvaratog deras intressen.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Under årens lopp utvecklade sig Bondeförbundet till ett landsbygdsparti. Detta betonades särskilt vid 1942 års landstings- och kommunval. Det då framställda valmaterialet, bl a affischer, undertecknades ofta med Landsbygdspartiet Bondeförbundet. Ordet Landsbygdspartiet ingick dock inte i den inregistrerade partibeteckningen. Det skedde först 1943 efter beslut av förbundsstämman i Västerås den 15 juni detta år.

Den starka ställningen på landsbygden motsvarades dock inte av någon aktivitet i tätorterna, där Socialdemokraterna, Folkpartiet och Högern (nuvarande Liberalerna och Moderaterna) var helt dominerande. I städer och andra större tätorter fick vårt parti endast ströröster. I Sundbyberg och liknande städer var dessa röster avgivna av personer, som genom egna aktiviteter skaffat sig valsedlar. Organiserad valsedelsutdelning förekom inte av brist på organisation och folk. 

Omröstning om ATP-frågan

Vändpunkten kom 1957 i och med folkomröstningen i pensionsfrågan, Landsbygdspartiet Bondeförbundet framförde då ett eget förslag, Linje 2. Arbetsgrupperna för de olika linjerna erhöll genom riksdagsbeslut betydande ekonomiska resurser. Detta medförde bl a att upplysnings- och organisationsarbetet kunde breddas till större städer och tätorter

Två sundbybergsbor, som senare skulle bilda Centerpartiets avdelning i Solna-Sundbyberg, medverkade i folkomröstningskampanjen. Ragnar Moberg ingick i Linje 2:s riksstyrelse och arbetsutskott. Hans Winberg var med i den lokala arbetsgruppen för Linje 2 i Solna och Sundbyberg. Han representerade där närmast Metallindustriföreningen i Sundbyberg.

Valresultatet blev att Linje 2 erhöll över 700 röster i Sundbyberg och 1 100 röster i Solna. Samtidigt med folkomröstningskampanjen hölls förbundsstämma i Karlstad den 1-2 juli 1957, där beslöts om namnändring till Centerpartiet-Bondeförbundet.

Då folkomröstningen den 13 oktober 1957 gav ett bra resultat för Linje 2 även i Solna och Sundbyberg, påbörjades arbetet med att bilda en gemensam partiavdelning för bägge dessa städer.

Partiavdelning bildas

Förberedande sammanträden i syfte att bilda en partiavdelning för Solna-Sundbyberg hölls onsdagen den 11 december 1957 hos Gunnar Alexandersson, Solna och torsdagen den 9 januari 1958 hos Lennart och Rakel Svanemyr, Solna. Måndagskvällen den 24 februari 1958 bildades Solna-Sundbybergs centerpartiavdelning hos Nils Andersson, Solna.

Styrelsen fick enligt protokollet följande sammansättning:

Ordförande: Hans Winberg (Sundbyberg)

V. ordförande: Henrik Lövberg (Solna)

Sekreterare: Nils Andersson (Solna)

Kassör: Lennart Svanemyr (Solna)

V. kassör: Tage Brismo (Solna)

Suppleanter: Bengt Rappne (Solna) och Gunnar Alexandersson (Solna)

Revisorer: Ragnar Moberg (Sundbyberg) och Gösta Karlsson (Solna)

Avdelningens första kraftprov kom mycket snart. Det blev riksdagsupplösning i slutet av april och nyval till andra kammaren den 1 juni 1958.

Som tidigare har nämnts, ändrades partiets namn till Centerpartiet-Bondeförbundet vid 1957 års förbundsstämma. Distriktsorganisationerna inom Stockholms län och Stockholms stad önskade dock vid nyvalet gå till val med endast centerpartiet som partibeteckning.

Partibeteckning

Ragnar Moberg, som då arbetade med dylika frågor på Centerpartiets Riksorganisation, ombads att ta reda på om det var möjligt att gå till val med partibeteckningen Centerpartiet. Han kontaktade rättsavdelningschefen, på dåvarande Inrikesdepartementet, Carl Persson (sedemera Rikspolischef och landshövding). Denne förklarade att det skulle gå om man inte i Stockholms län och stad inregistrerade den officiella partibeteckningen. Om man gick fram med enbart Centerpartiet som partibeteckning skulle det bli ett helt nytt parti, vars röster inte skulle sammanräknas med dem som avgavs för det officiella partiet.

En del personer i partiledningen var oroliga för detta ovanliga tilltag, men nomineringsstämmorna beslöt att bara använda partibeteckningen Centerpartiet. Dessa båda distriktsorganisationer blev därigenom de första som använde sig av det nya, sedermera allmänt vedertagna partinamnet. Valresultatet blev strålande jämfört med närmast föregående val. Centerpartiet fick nära 15 000 röster i länet och återtog med glans det mandat, som förlorades 1956.

Erik Grebäck, Knutby blev den nya riksdagsmannen. En stor del av de nya rösterna kom från tätorterna, där Centerpartiet lyckats ”sparka igång” några, visserligen små, men dock arbetsdugliga lokalavdelningar.

Vid sammanräkningen av rösterna gjordes dock ingen statistisk uppdelning av rösterna. Innan den nya riksdagen hann sammanträda hade partiet också vid stämman i Ronneby beslutat att ändra och förkorta namnet till Centerpartiet.

Förväntansfulla centerpartister vid partilokalen på Järnvägsgatan 50. Fotografiet är taget lördagen 18 september 1976, dagen före valdagen.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.