Grönområden gör Sundbyberg ännu bättre

Sundbyberg har många uppskattade gröna miljöer och för oss i Centerpartiet är det mycket viktigt både att bevara och att stärka dessa. Vi ser både naturområden, gröna stråk, parker och mindre grönska som trädplanteringar och blomlådor som viktiga så att man kan uppleva grönska var man än bor i vår stad.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Stadens personal gör ett mycket bra jobb för att stärka de gröna miljöerna runt om i Sundbyberg och de ska få möjlighet att göra det också i framtiden.

Sundbybergs största grönområde heter Kymlinge och ligger i den norra delen av kommunen. Ungefär två tredjedelar av området utgörs av Igelbäckens naturreservat. Vi vill göra också den återstående tredjedelen till naturreservat för att säkerställa att det också för framtidens sundbybergare finns en god tillgång till naturområde för rekreation och friluftsliv med motionsspår, ridvägar och cykelvägar. I en opinionsmätning Centerpartiet gjorde 2016 så svarade 80 % av Ursviks- och Brotorpsborna att de vill att norra Kymlinge ska förbli obebyggt.

Centerpartiet gick till val 2014 på att göra Golfängarna och Lötsjön till naturreservat. På nationaldagen i år så invigde vår gruppledare Stefan Bergström naturreservatet. Gränserna för naturreservatet vill vi utvidga både i den sydvästra, sydöstra och nordöstra delen både för att säkerställa att ingen randbebyggelse kan ske i dessa delar och för att ytterligare värna och stärka den biologiska mångfalden.

Rissne ängar är ett annat viktigt grönområde att värna. Under mandatperioden vill Centerpartiet flytta bort skolbarackerna för att åter hela Rissne ängar ska vara tillgängligt som grönområde. Vi vill också se över åtgärder för att säkerställa att gång- och cykelvägen är just gång- och cykelväg och inte används av andra fordon.

Stadens alla parker ska också i fortsättningen hålla god kvalitet både vad gäller grönska och i möjligheter till att kunna koppla av. Centerpartiet vill också fortsätta utveckla grönskan på alla andra typer av offentliga platser. Vi vill att 500 nya träd ska planteras under mandatperioden. Det kan både vara i parker, längs vägar eller på torg.

Staden har egna växthus som står nere vid Ekbacken. De kommer behöva flyttas i samband med bygget av järnvägstunneln och ny lokalisering utreds. Centerpartiet vill att staden även framöver ska ha växthus i egen regi för att kunna fortsätta hålla hög standard i stadens grönska och vi vill att den del av växthusen som har perenna växter ska bli tillgängligt året runt för att kunna erbjuda en plats som är grön också på vintern.

Många av stadens offentliga ytor skulle kunna göras grönare genom att tillgängliggöra dem för stadsodling. Det är något som vi gärna ser, också för att öka den lokala matproduktionen samt att stärka den sociala gemenskapen.

Vi vill också satsa på att stärka stadens vattenvägar och möjligheten till vattenkontakt. Därför vill vi bygga ut bryggorna i Bällstaviken och möjliggöra mer yta för till exempel uteservering, utegym och en bad- och bastubrygga. Det går att ordna en lösning med nedsänkt pool så man kan bada i färskvatten.

Den biologiska mångfalden är viktig att både bevara och stärka. Alla villaträdgårdar, koloniträdgårdar och annan odling i parker och andra ställen bidrar till detta. Vi vill också stärka den biologiska mångfalden genom att placera ut både fler insektshotell och bikupor i hela staden, samt att Stadsmiljöförvaltningens redan inledda arbete med att skapa fina ängsplanteringar ytterligare stärks.

Centerpartiet vill stärka Sundbybergs grönområden genom att:

  • Göra hela Kymlinge till naturreservat.
  • Flytta skolbarackerna från Rissne ängar så hela området åter ska bli grönområde.
  • Plantera 500 nya träd under mandatperioden.
  • En del av stadens växthus ska vara tillgänglig året runt för att kunna erbjuda en plats som är grön också på vintern.
  • Möjligheter till stadsodling ska finnas på offentliga platser i Sundbyberg.
  • Bygga ut bryggorna i Bällstaviken med möjlighet till bad- och bastubrygga.
  • Placera ut insektshotell och bikupor i hela staden samt skapa fler ängsplanteringar.
  • Utvidga Lötsjöns-Golfängarnas naturreservat i den sydvästra, sydöstra och nordöstra delen.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.