Vi sundbybergare behöver våra grönområden!

Sundbybergs många uppskattade gröna miljöer är en viktig orsak till att många av oss valt att bo här. För oss i Centerpartiet är det prioriterat att både bevara och att stärka dessa så att vi kan njuta av grönska i stadens alla delar.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Naturområden, gröna stråk och parker är viktiga, men det är också enstaka träd och blomplanteringar i vår mer urbana miljö. En grön miljö är inte bara avstressande, den hjälper också till att sänka temperaturen och att rena vår luft. Den tar hand om regnvatten och den spelar en avgörande roll för den biologiska mångfalden.

I en tätbefolkad kommun som Sundbyberg är det därför viktigt att hela tiden arbeta för att utveckla staden med naturen, och inte mot naturen. Centerpartiet vill därför både skydda mer natur och arbeta för mer grönska i både den bebyggda staden och i våra parker.

Skydda Rissne ängar!

Rissne ängar är ett fint grönområde mellan Rissne, Hallonbergen och Duvbo. Området är en viktig del av den gröna kil som går igenom kommunen från Golfängarna och Lötsjön via begravningsplatsen bort till Rissne IP. Vi ville redan för tio år sedan skydda ängarna från exploatering och nu vill vi ge Rissne ängar skydd som kulturreservat.

Ungefär två tredjedelar av Sundbybergs största naturområde Kymlinge är i dag delvis skyddat genom Igelbäckens naturreservat, som inrättades 2004. Vi vill skydda skogen också i den nordligaste delen och inkludera den i naturreservatet.

Vårt andra naturreservat, Lötsjön–Golfängarna, ska vara en resurs för alla sundbybergare och både naturen och eventuella byggnader ska vara tillgängliga för oss alla.

Duvmossen i Duvbo är också en viktig grön yta, i synnerhet som den ligger precis bredvid de nya stadskvarter som kommer att byggas då järnvägen grävs ner i framtiden. Duvmossen var en gång en sjö. Sjön växte sedan igen och blev till Duvboträsket. Från 1930 fram till 1958 deponerades avfall och massor, bland annat från rivningen av Klarakvarteren i centrala Stockholm, något som fyllde igen träsket och därmed skapade Duvmossen.

Marabouparken – en grön klenod

Marabouparken är kanske stadens främsta gröna klenod. Parkens utveckling började på 1930-talet då Marabou gav trädgårds- och landskapsarkitekterna Sven Hermelin och Inger Wedborn i uppdrag att utforma parken, med den park som fanns vid Sundbybergs gård som förebild. Parken är också en skulpturpark med sexton konstverk. År 2008 blev Marabouparken utsedd till Sveriges vackraste park och är ett av stadens främsta utflyktsmål.

Vi känner också ett stort ansvar för att bevara de viktiga gröna stråk som finns i Sundbyberg. Exempel är Örvallen och Råsta kulle där de gröna sambanden mellan Ursvik/Kymlinge och Råstasjön måste värnas och utvecklas.

Örvallen får ett stort lyft

Det pågående programarbetet för Örvallen omfattar bland annat stora dagvattendammar som, med små broar och mötesplatser, kommer att ge den offentliga miljön värdefulla tillskott. Vi värnar också det gröna stråket längs Vackra vägen och parkstråket Kanalparken som genom vårt initiativ fått ett stort lyft de senaste åren.

Strandpromenaden längs Mälaren är ett annat populärt promenadstråk. Vi vill bygga ut bryggorna i Bällstaviken för att ge mer plats för vattennära vistelse och vi vill utreda förutsättningarna för bad, exempelvis i form av en nedsänkbar pool. Grönskan längs strandpromenaden kommer också att stärkas, och det arbetas kontinuerligt för att skapa en trygg miljö för både gående och cyklister. Vi vill också aktivt arbeta för rening av Bällstaån och Bällstaviken så att den blir badbar i framtiden.

År 2027 fyller Sundbyberg 100 år, och året innan är det 150 år sedan järnvägen kom till Sundbyberg och blev startskottet för vår stads utveckling. Det vill vi fira genom att anlägga en jubileumspark, i form av exempelvis en botanisk trädgård eller örtträdgård. Jubileumsparken skulle kunna vara i ett växthus så vi får en plats som är grön året runt.

Gröna miljöer är en omistlig del för vår stads kvaliteter och de måste skyddas. Centerpartiet arbetar hela tiden för att värna gröna miljöer, i varje förhandling, i varje budget, i varje beslut. Vi sundbybergare behöver våra grönområden!


Centerpartiet arbetar för att:

 • Göra hela Kymlinge till naturreservat.
 • Alla grönområden i staden ska vara fria från tillfälliga lösningar i form av exempelvis baracker eller paviljonger.
 • Staden ska bygga växthus för att kunna erbjuda en mötesplats som är grön också på vintern.
 • Värna om öppna gröna ytor med fria siktlinjer.
 • Göra Rissne ängar till kulturreservat.
 • Duvmossen ska tillvaratas som en viktig grönyta för den nya bebyggelsen i stadskärnan.
 • Staden ska anlägga en botanisk trädgård eller örtagård till 100-årsjubiléet som stad år 2027.
 • En gång- och cykelbro byggs över Bällstaån från Tuvanparken till Brommasidan.
 • Bryggorna i Bällstaviken byggs ut med möjlighet till bad- och bastubrygga.
 • Insektshotell och bikupor placeras ut i hela staden samt att fler ängsplanteringar skapas.
 • Staden aktivt ska hjälpa bostads- och hyresgästföreningar med odling som bidrar till biologisk mångfald.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.