Klimatsmart stad

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Genom att Sundbyberg är den stad i Sverige som är mest tätbefolkad har vi unika förutsättningar att vara ett klimatsmart föredöme.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Centerpartiet vill ta ansvar för att staden lever upp till detta i en miljö där många människor vistas på en liten yta.

Hållbara material ska användas i all byggnation. Ett exempel på ett hållbart material är trä som är en oändlig råvara. Den koldioxid som lagras i träd under tiden de växer binds i de träprodukter som tillverkas. Att bygga i trä kräver betydligt färre transporter och mindre energiåtgång under byggtiden, dessutom är trähus lättare än betonghus och de ger ett bra inomhusklimat.

Stadens fordon ska vara utsläppsfria och våra egna fastigheter ska ha lokalt förnybar energiproduktion. Samtidigt ska vi planera vår stad med innovativa lösningar som minimerar vår negativa miljö- och klimatpåverkan.

År 2012 tog Centerpartiet initiativ till att staden köpte ett eget vindkraftverk. Över hälften av den el som stadens verksamheter behöver produceras nu av vårt eget vindkraftverk som står i Fröreda vindpark i Hultsfreds kommun i Småland och resterande del köps in som grön el. Vårt mål är att kommunens samtliga fastigheter ska ha lokalt förnybar energiproduktion.

För de närmaste åren vill vi att Sundbyberg bygger en egen solcellspark längs den kommande vallen vid Kymlingelänken i västra Ursvik. Solcellsparken kan dessutom utformas så att den dämpar buller. Vi vill också lägga solceller på aktivitetshuset i Miloområdet. Där skulle en anläggning med en årsproduktion på minst 500 megawattimmar få plats, det motsvarar 100 större lägenheters elförbrukning på ett år.

Vi har under den här mandatperioden möjliggjort för privata aktörer att sätta upp laddstolpar på stadens gator och flera företag är på gång med detta. I framtiden kommer de flesta fordon att vara elektrifierade och det är något vi måste planera för när nya bostäder och stadsdelar byggs.

Alla vi som bor i Sundbyberg ska kunna leva ett miljövänligt liv. Det ska vara lätt att göra rätt och vi vill arbeta vidare med smarta kretslopp för avfall. Vi vill öppna fler returpunkter i Sundbyberg med möjligheter till återbruk.


Centerpartiet arbetar för att:

 • Det som byggs i Sundbyberg ska byggas i trä eller med andra klimatneutrala material.
 • Skapa en solcellspark längs den kommande vallen mot Kymlingelänken i västra Ursvik.
 • Solceller läggs på taket på aktivitetshuset i Milot.
 • Alla kommunala fastigheter ska ha lokalt förnybar energiproduktion.
 • Införa innovationsdrivet hållbart byggande där kommunens bolag eller exploatörer presenterar egna initiativ utöver de grundläggande kraven.
 • Samtliga kommunala fordon ska vara utsläppsfria.
 • Publik laddinfrastruktur för elfordon ska fortsätta byggas ut.
 • Alla stadens fastigheter ska uppgraderas till digital driftövervakning för enklare verksamhetshantering och minskad miljöpåverkan.
 • Norrenergi ska utveckla prissättningen för att möjliggöra för kunder att spara pengar genom minskad fjärrvärmeförbrukning i perioder med hög belastning i nätet.
 • Se över möjligheten att införa tydliga och hårda krav på utsläppen från berörda entreprenadmaskiner och transportfordon.
 • En återvinningscentral med möjlighet till återbruk byggs.
 • Fler Returpunkter i Sundbyberg med möjlighet till återbruk öppnas.
 • Staden alltid ska göra det enkelt för alla att vara miljövänliga.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.