Kultur- och fritidslivet

Ett starkt kultur- och föreningsliv är en viktig del i vårt lokalsamhälle för att barn och unga, men också andra, ska ha en meningsfull fritid. Centerpartiet vill fortsätta utveckla möjligheterna för en mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter i vår stad.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi vill också möjliggöra ett stärkt samarbete mellan staden och föreningar samt mellan föreningar genom att starta ett föreningsråd där alla föreningar är välkomna.

En idrottshall i anslutning till den kommande Örskolan är redan beslutad. Nu pågår planering av både Örvallen och Miloområdet i Ursvik, där kultur- och fritidsaktiviteter finns med som en tydlig del. Centerpartiet står bakom satsningar på ishall och året runt-fotboll, men vi vill också utreda ekonomiska förutsättningar för en ny ishall på Sundbybergs IP där den befintliga ishallen finns. På Sundbybergs IP finns redan en detaljplan som inte behöver ändras för att kunna bygga ishall och detta alternativ är troligen snabbare än Örvallen.

Vi vill också stärka förutsättningarna för andra sporter samt kultur- och fritidsaktiviteter genom att tillgängliggöra lokaler och andra ytor med fokus på ett effektivt samutnyttjande.

Sundbybergs naturreservat är av stor betydelse för friluftslivet i vår stad. För Igelbäckens naturreservat vill vi skapa ett Naturum med information bland annat om områdets flora, fauna, geologi.

Sundbyberg har fyra plaskdammar, men ingen norr om Enköpingsvägen i barntäta stadsdelarna Ursvik och Brotorp. Vi vill därför bygga en plaskdamm eller vattenlek på lämplig plats i Ursvik för att sommartid kunna erbjuda möjlighet till bad för de minsta barnen.

Sundbybergs museum är en rik källa till stadens historia. Vi vill stärka det långsiktiga samarbetet med museet och se över en samlokalisering med konsthallen för att stärka Marabouparken som ett kulturnav i staden.

Sundbybergs naturreservat är en stor tillgång för alla oss som bor här. Vi vill skapa ett Naturum i anslutning till Igelbäckens naturreservat i Kymlinge, med information om flora, fauna och geologi.

Vi vill att kulturen ska leva i hela Sundbyberg. Därför föreslår vi en årlig kulturfestival som alternerar mellan olika stadsdelar. Gärna i samarbete med lokala föreningar och näringslivet och med lokala konstnärer och kulturskapare från hela vår stad, både unga och äldre.

Centerpartiet arbetar för att:

 • Staden ska erbjuda en mångfald av trygga och meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn oavsett var man bor.
 • Starta ett föreningsråd för att stärka samarbetet mellan staden och föreningar samt mellan föreningar.
 • Utöka digitaliseringen på biblioteken och uppmuntra läsning bland barn och ungdomar
 • Ha ett kommunalt ökat samarbete mellan idrottsföreningar, ideella organisationer och studieförbund för ökad integration.
 • Planera den nya stadsdelen Milot med tydliga inslag av kultur, fritidsliv och idrott.
 • Milot ska också på kort sikt tillvaratas för idrott. Redan 2023 vill vi skapa nya fotbollsplaner i området.
 • Bygga en ny ishall och utred också Sundbybergs IP som plats för detta.
 • Skapa ett Naturum med information om Igelbäckens naturreservat.
 • Bygga en plaskdamm eller en vattenlek i Ursvik.
 • Förlänga öppettiderna eller hålla kvällsöppet minst tre dagar per vecka på biblioteken.
 • Utreda möjligheten till ökad nyttjandegrad och utveckling av biblioteken med fler tysta rum och flexibla ytor.
 • Stärka ett långsiktigt samarbete med Sundbybergs stadsmuseum och se över samlokalisering med Marabouparken.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.