En tolerant stad

Centerpartiets politik grundar sig på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid. Vår stad ska vara medmänsklig, tolerant, jämlik och jämställd. Oavsett var vi kommer ifrån eller vem vi är ska vi kunna leva ett tryggt liv i Sundbyberg.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Ett gott samarbete med ideella organisationer och föreningar är viktigt. Vi vill därför stärka samarbetet med olika föreningar som arbetar för en tryggare stad, både med dem som arbetar med trygghet i det offentliga rummet, men också med olika jourer som ställer upp när människor till exempel drabbas av våld i nära relationer.

Här är det också viktigt att stadens personal har rätt kompetens när det gäller till exempel sexuella övergrepp, hedersförtryck och våld i nära relationer. Vi vill därför utöka den kunskapen och kompetensen.

För att ytterligare stärka samarbetet med den ideella sektorn vill vi instifta ett föreningsråd i Sundbyberg. Den ideella sektorn har gjort fantastiska insatser under flyktingkriserna, nu senast i år med att hjälpa flyende medmänniskor från krigets Ukraina. Med ett föreningsråd kan sådana insatser koordineras ännu bättre och ge ett ännu bättre resultat.

Centerpartiet tog initiativ till stadens brottsförebyggande råd i samband med förra valet. Vi vill nu utveckla det arbetet och engagera medborgare, föreningar och näringsliv.

Alla skattepengar ska användas effektivt. Välfärdsbrott är inget annat än en stöld från våra gemensamma tillgångar och därför ska arbetet med att stävja väldfärdsbrott prioriteras.


Centerpartiet arbetar för att:

  • Stärka samarbetet med ideella krafter som arbetar med trygghet i det offentliga rummet eller som medmänniskor för människor i kris.
  • Utveckla arbetet med brottsförebyggande rådet (BRÅ) för fortsatta trygghetsskapande åtgärder.
  • Utöka kunskap och kompetens hos stadens anställda om sexuella övergrepp, hedersrelaterade brott och våld i nära relationer.
  • Arbeta långsiktigt i både förskola och skola med att ge alla barn förutsättningar att nå sin potential.
  • Starta ett föreningsråd där staden samverkar med föreningar och ideella krafter.
  • Prioritera arbetet med att stävja välfärdsbrott.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.