Bra mobilitet för alla

Att tryggt kunna gå, åka rullstol eller cykla var man än är eller vart man än ska i Sundbyberg är för oss kvaliteter som ska vara självklara. Som politiskt ansvariga för mobilitetsfrågorna sedan 2015 är vi därför glada över att Sundbyberg utsetts både till Årets mindre cykelkommun (2018) och till Årets fotgängarstad (2020).

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Framkomlighet och tillgänglighet är nyckelord för att Sundbyberg ska fortsätta vara en bra stad för fotgängare, rullstolsburna och cyklister. Vi vill därför utöka sopsaltning på vintern för att minska halka och stärka gång- och cykelvägsnätet med breddningar och separeringar där så behövs. Fler separata cykelvägar leder också till tryggare gångvägar.

Vi har en väl utbyggd kollektivtrafik i Sundbyberg, men förutsättningarna är dock olika beroende av var i Sundbyberg vi bor. Ursvik är ett område som är underförsörjt med kollektivtrafik, speciellt då den kommande tvärbanan redan är försenad. För att ge bättre förutsättningar för kollektivtrafik till och från Ursvik kommer nu Enköpingsvägen att omdanas. Efter vårt initiativ i budgeten för 2022 har nu bussfiler börjat skapas på Enköpingsvägen som ett led i att förbättra möjligheten till kollektivtrafik och att begränsa genomfartstrafiken. Detta kommer också att leda till mindre buller, bättre luft och en tryggare trafikmiljö.

Vi planerar också för att Sundbyberg snabbt ska kunna ta steget in i framtiden med innovativa lösningar för mobilitet. Experter i branschen tror att vi inom en tioårsperiod kommer att kunna börja använda självkörande fordon i stor skala. Vi vill att sundbybergare, var man än bor, ska ha tillgång till en bra och säker mobilitet dygnet runt. Självkörande bussar kan vara en värdefull del i detta och bidra till större frihet för människor. Dessutom är elektriska bussar utsläppsfria och tystare, vilket leder till en bättre stadsmiljö.

Tvärbanan börjar, enligt nuvarande planer, trafikera Rissne och Ursviks torg i slutet av 2023. För att på bästa sätt knyta ihop tvärbanan i Ursvik med tunnelbanan i Rinkeby vill vi att självkörande pendelbussar införs mellan tvärbanestationen vid Ursviks torg och tunnelbanestationen i Rinkeby.

Pendelbåtstrafiken har den högsta resenärsnöjdheten av alla kollektivtrafikslag i Stockholmsregionen och den planeras nu att byggas ut. Vi vill att Sundbybergs del av Bällstaviken ska finnas med i planeringen så att vi kan få pendelbåtstrafik också till och från vår kommun.

Gaturummet ska användas på bästa sätt

Det är också viktigt att staden fungerar så bra som möjligt under hela den tid det tar att gräva ner järnvägen. Redan nu har flera gator i centrum varit uppgrävda, en del länge och en del också flera gånger. Det är givetvis en stor utmaning att få en stad att fungera under byggtiden, att göra den framkomlig och tillgänglig och se till att parkeringsytorna räcker till för de behov som finns. Stadens tjänstepersoner har lagt ner ett stort arbete för att uppnå detta, ställt hårda krav på alla entreprenörer som gräver i våra gator, och på plats efter plats, försökt hitta maximalt bästa markutnyttjande. Det har gjort att bortfall av parkeringsyta blivit betydligt mindre än förväntat.

Sundbybergs gaturum är begränsat och måste därför användas på bästa sätt. Gaturummet är framför allt till för framkomlighet, men behöver också användas för boendeparkering, besöksparkering och parkering kopplad till handel. För att optimera användandet av våra gator arbetar vi kontinuerligt med att se över servicetider och andra lösningar för att om möjligt bereda mer parkeringskapacitet. Vi ser också över lösningar för att göra det lättare att hitta lediga parkeringsplatser.

 

Centerpartiet arbetar för att:

  • Det finns en god framkomlighet året runt i hela regionala cykelnätet i Sundbyberg och vårt huvudnät.
  • Utveckla vinterdriften av trottoarer.
  • Säkra cykelparkeringar med möjlighet till fastlåsning i ramen vid alla kollektivtrafikpunkter och andra viktiga målpunkter byggs.
  • Cykelvägarna enhetligt i samarbete med andra kommuner i regionen utformas och att det skyltas tydligt för att minimera konflikter i trafiken.
  • Utveckla en applikationslösning, gärna tillsammans med närliggande kommuner, som underlättar för att hitta parkering.
  • Utveckla möjligheterna för etablering av bil- och cykelpooler.
  • Möjliggöra självkörande bussar i alla stadsdelar.
  • Ordning och reda ska gälla för alla former av mikromobilitet som till exempel elsparkcyklar.
  • Stadens cykelparkeringar ska utvecklas för att också kunna användas av lådcyklar.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.