En tryggare och mer tillgänglig mobilitet

Centerpartiet har sedan flera år tillbaka arbetat med utgångspunkt i att den enskilda människan ska ha en god tillgång till mobilitet oavsett trafikslag. Då Sundbyberg är landets mest tätbefolkade kommun och samtidigt en av de snabbast växande är det en förutsättning att vi arbetar med breda mobilitetslösningar för att undvika både nutida och framför allt kommande trafikinfarkter.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi har de senaste åren gjort rekordsatsningar för att stärka Sundbybergs cykelinfrastruktur så att cyklister får fler separata cykelvägar, något som också ökar tryggheten för gående och rullstolsburna på trottoarer och gångvägar. Detta arbete har lett till att Sundbyberg stadigt klättrat uppåt i den nationella rankingen Cykelfrämjandets kommunvelometer där Sundbyberg mycket glädjande utsågs till landets bästa mindre cykelkommun i maj i år.

Under 2018 investerar Sundbyberg 10 miljoner kronor i cykelinfrastruktur och 4 miljoner kronor för att öka säkerhet och framkomlighet för gående och rullstolsburna. Centerpartiet vill nästa mandatperiod ytterligare stärka dessa satsningar och totalt satsa 100 miljoner kronor på bättre gång- och cykelinfrastruktur under åren 2019 - 2022. I detta arbete ska också en särskild satsning på säkra skolvägar göras. För oss är det en kvalitetsfaktor att barn i Sundbyberg på ett tryggt och säkert sätt ska kunna ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter både genom att gå och genom att cykla.

Under vintern 2017 - 2018 så sopsaltades flera gång- och cykelvägar, bland annat hela sträckan från Ursvik över Golfängarna och längs Vackra vägen. Förutom när det var kallare än åtta minusgrader så var det sommarväglag utan rullgrus vilket bidrog till ökat antal gående och cyklande samt minskat antal olyckor. Vi vill fortsätta satsningen på sopsaltning så att både de regionala cykelvägarna genom Sundbyberg och vårt eget huvudnät sopsaltas vintertid.

Att kunna parkera sin cykel på ett säkert sätt är också en viktig del av att kunna använda cykeln. Centerpartiet vill därför bygga väderskyddade och säkra cykelparkeringar vid alla kollektivtrafikpunkter och andra viktiga målpunkter.

Allt delande av offentliga ytor måste bygga på respekt och hänsyn. Här finns mycket att göra för att minska konflikter mellan olika trafikslag. Centerpartiet vill därför att alla cykelvägar ska vara enhetligt och tydligt utmärkta samt att det på delade ytor tydligt skyltas att man cyklar på de gåendes villkor.

För att erbjuda alternativ till privatbil så vill vi ytterligare stärka möjligheterna både för bilpooler och cykelpooler, både fasta pooler (där bilarna/cyklarna hyrs och återlämnas till samma plats) eller flytande pooler (där de kan hämtas och lämnas på olika ställen inom ett geografiskt område.

De autonoma fordonen är redan här. Det pågår flera försök både runt om i världen och i vår närhet. I Kista har självkörande bussar testats under första halvåret och i Barkarbystaden kommer Järfälla kommun i samarbete med Stockholms läns landsting och bussbolaget Nobina redan i höst inleda ett samarbete med elektriska självkörande bussar i linjetrafik.

Centerpartiet arbetar för att Sundbyberg står näst på tur. Självkörande bussar ger tillgång till en bra mobilitet dygnet runt och ge en betydligt större frihet för människor i vardagspusslet. Var man än bor i Sundbyberg så vill vi att man ska ha tillgång till en bra och säker mobilitet dygnet runt. Dessutom är elektriska bussar utsläppsfria och dessutom tystare vilket leder till en bättre stadsmiljö.

Centerpartiets viktigaste förslag för en tryggare mobilitet:

  • Dubbla satsningarna på cykelinfrastruktur och tryggare trottoarer 2019 – 2022.
  • Gör en riktad satsning på säkra skolvägar så att barn tryggt och säkert kan gå och cykla till skolan.
  • Utöka sopsaltningen till hela regionala cykelnätet i Sundbyberg och vårt huvudnät.
  • Bygg väderskyddade och säkra cykelparkeringar vid alla kollektivtrafikpunkter och andra viktiga målpunkter.
  • Utforma cykelvägarna enhetligt och skylta tydligt för att minimera konflikter i trafiken.
  • Stärk möjligheterna för bilpooler och cykelpooler.
  • Möjliggör självkörande bussar i alla stadsdelar.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.