Stadsmiljön och grönområden

Sundbyberg är landets minsta stad till ytan och vi är också den mest tätbefolkade. Med över 6 000 människor per kvadratkilometer så är det extra viktigt att våra offentliga miljöer är väl omhändertagna och att vi hela tiden utvecklar nya mötesplatser och gröna miljöer för att öka trivseln i vår stad.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Trygghet och trivsel är Centerpartiets fokus på våra offentliga miljöer. Var än i Sundbyberg man bor ska det vara tryggt att röra sig och vistas. Vi har därför varit med och utvecklat nya mötesplatser över hela staden.

Trots Sundbybergs lilla yta på knappt 9 kvadratkilometer har vi en rik tillgång till gröna miljöer av olika slag. Med två naturreservat, Igelbäckens naturreservat och Lötsjön – Golfängarnas naturreservat, många parker, gröna stråk och punktinslag av grönska, som till exempel sommarens popup-parker, så har vi nära till många olika gröna miljöer. Gröna miljöer bidrar både till ett fysiskt och psykiskt välbefinnande och det är onekligen så att vi sundbybergare behöver våra grönområden!

I en stad som hela tiden växer är det av yttersta vikt att värna om de gröna miljöer som vi måste ha kvar och de miljöer vi vill utveckla. Centerpartiet vill att hela Kymlinge ska bli naturreservat. Nu är ungefär två tredjedelar av området naturreservat och vi vill inkludera också den nordvästra delen i reservatet.

Ett annat område som vi länge velat ge ett starkt skydd är Rissne ängar. Rissne ängar är en stor grön oas där Rissne, Hallonbergen och Duvbo möts och har ett mycket stort värde som vistelseyta för många närboende. Vi vill därför skydda Rissne ängar som kulturreservat och arbeta för att den temporära skolbaracken försvinner under mandatperioden.

I maj 2022 invigde vi Rissnepromenaden mellan Rissnekyrkan och Rissne IP. Rissnepromenaden har varit en satsning för att lyfta den offentliga miljön och skapa fler mötesplatser för alla åldrar. I den pågående detaljplaneringen av nybyggnationen i Rissne centrum står också en trygg och trivsam stadsmiljö i centrum.

Lötsjön – Golfängarna blev naturreservat 2018 på bland annat Centerpartiets initiativ. För oss är det viktigt att hela området är tillgängligt för alla sundbybergare och när förskolepaviljongerna, som står på tillfälligt bygglov, försvinner vill vi utveckla den platsen. Till exempel genom att anlägga en botanisk trädgård eller örtaträdgård inför Sundbybergs 100-årsjubileum som stad 2027. Detta skulle kunna göras i ett växthus och på så sätt ge möjlighet till en grön miljö året runt.

Just nu planeras det för fullt för Sundbybergs nya stadskärna efter att järnvägen grävts ner. Väster om Marabouparken planeras för över tusen nya bostäder ner mot Ekbacken. Duvmossen kommer därför bli en ännu viktigare grön yta i framtiden och den måste därför värnas som ett komplement till Marabouparken och den kommande gröna järnvägspromenaden.

Just den kommande gröna järnvägspromenaden kommer bli ett stort lyft för hela centrala Sundbyberg. I stället för en bullrande järnväg som skär av staden i två delar så kommer staden läka ihop och ge möjlighet till fantastiska offentliga miljöer med både grönska, restauranger och kaféer med uteserveringar, lekplatser, mötesplatser och annat.

Torgen och andra öppna mötesplatser är mycket viktiga i en stad. Centerpartiet initierade sommargågatan på Vasagatan, som nu är inne på sitt andra år. Vi vill fortsätta ge möjlighet till fler mötesplatser i staden, något som är extra viktigt nu under de kommande tio åren då det är mycket avstängningar med anledning av järnvägsbygget.

Strandpromenaden längs Bällstaviken kommer utvecklas i flera steg. Den är nu ett mycket populärt promenadstråk och det behöver göras mer plats för att skapa en säker och trygg miljö för alla som rör sig där. Vi vill därför bygga ut nya bryggor och lyfta den vattennära miljön med mer grönska samt se över möjligheten till bad- och bastubrygga. Vi vill också ha en gång- och cykelbro från Strandtorget över till Stockholmssidan för att ge en bättre koppling. Detta är viktigt också då pendelbåtstrafiken förhoppningsvis byggs ut i framtiden oavsett på vilken sida av vattnet det blir hållplats.

Centerpartiet gick till val 2018 på att utveckla Milo-området i norra Ursvik. Tillsammans med en samling olika byggherrar har ett visionsarbete pågått och arbetet kommer gå in i ett mer intensivt skede under kommande år. Milo-området har en mycket hög potential att bli en port till naturen där både bostäder och möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar möter Igelbäckens naturreservat.

Under 2022 togs beslut om ett programsamråd för Örvallen. Där kommer den offentliga miljön få ett rejält lyft. Bland annat planeras stora dagvattendammar som kommer utformas för att ge möjligheter till rekreation och höga vistelsevärden. Just att lyfta fram vattnet är något som står i centrum för oss också i framtidens stadsdel Madendalen. Madenbäcken, som nu rinner genom långa sträckor i en kulvert, vill vi lyfta fram och vara själva navet i den nya stadsdelen. En slingrande bäck med gröna miljöer intill tror vi kommer ge mycket goda förutsättningar både för en fin boendemiljö och höga upplevelsevärden.

Hallonbergen står inför stora förändringar då en hel del byggnation planeras. För att göra Hallonbergen tryggt och trivsamt är utformandet av stadsmiljön mycket viktigt. Det kommer bli en ny utformning av busstorget och med mer plats för affärer och lokaler

Just när det gäller stadsmiljön har Sundbyberg på vårt initiativ börjat samarbeta med stiftelsen Tryggare Sverige för att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Det arbetet vill vi utveckla så att de är med i planeringen av alla våra offentliga platser. Centerpartiet har också initierat att Sundbyberg, som första kommun i landet, infört att en procent av alla byggkostnader ska gå till trygghetsskapande åtgärder

Den biologiska mångfalden är en annan viktig sak att arbeta med, också för en stad som Sundbyberg. Med fler insektshotell, bikupor och ängsplanteringar, med sammanhållna gröna stråk skapas goda förutsättningar för ekologiska spridningskorridorer samt genom att stötta alla de sundbybergare som vill medverka så ger vi bra förutsättningar för biologisk mångfald. Centerpartiet vill också ge möjlighet till stadsodling på utvalda platser i staden och aktivt hjälpa de bostads- och hyresgästföreningar som vill bidra till biologisk mångfald med odling.

I korthet vill Centerpartiet att:

 • Hela Kymlinge blir naturreservat.
 • Rissne ängar skyddas som kulturreservat.
 • Duvmossen tillvaratas som en viktig grönyta.
 • Alla grönområden i staden ska vara fria från tillfälliga lösningar i form av exempelvis baracker eller paviljonger.
 • Staden anlägger en botanisk trädgård eller örtaträdgård till 100-årsjubiléet som stad år 2027 till exempel som en del i ett växthus ska är tillgängligt året runt för att erbjuda en plats som är grön också på vintern.
 • Utveckla Milo-området med mötesplatser och möjligheter till för kultur- och fritidsaktiviteter för alla sundbybergare.
 • Utveckla Madendalen med vattenmiljön i centrum.
 • Bygg en bro över Bällstaån från Tuvanparken till Brommasidan.
 • Bygga ut bryggorna i Bällstaviken med möjlighet till bad- och bastubrygga.
 • Placera ut insektshotell och bikupor i hela staden samt skapa fler ängsplanteringar.
 • Utveckla stadsodling och stötta bostads- och hyresgästföreningar med odling som bidrar till biologisk mångfald.

Vad tycker du saknas? Vilken plats i Sundbyberg vill du göra ännu bättre?

Hör av dig till oss med dina förslag!


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.