Trygga barn

Alla barn i Sundbyberg ska få bästa möjliga start i förskolan och skolan. Skolan har under alltför många år varit föremål för politiska meningsskiljaktigheter.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi i Centerpartiet kommer att arbeta för att alla frågor som rör förskola och skola ska lösas långsiktigt och i samförstånd mellan alla politiska partier.

På grund av dålig planering har det alltför ofta tvingats fram nödlösningar för både förskolor och skolor. Centerpartiet vill nu en gång för alla sätta stopp för alla baracklösningar genom att lägga största möjliga fokus på en tidig planering. Det är inte okej att barn ska gå kanske den största delen av sin skolgång i tillfälliga lösningar och det är inte okej att gång efter gång tvingas placera dessa i till exempel grönområden.

Barn och deras miljöer måste få ta plats och i Centerpartiets Sundbyberg kommer de få ta plats. Det är inte rimligt att barn på sina håll har mindre yta skolgård per barn än vad en parkerad bil på gatan har. Vi vill därför, som till exempel kommuner som Järfälla och Stockho­lm redan gjort, införa lekvärdesfaktor vid utformning av alla förskole- och skolgårdar.

För Centerpartiet är det inte bara den pedagogiska kvaliteten på undervisning och personal som är viktig. Vi vill också att de pedagogiska miljöerna, både inomhus och utomhus, ska vara de bästa möjliga. Förskolor och skolor upplevas som trevliga och trygga med fräscha lokaler, inte minst toaletter, och med ett stärkt förebyggande arbete mot klotter och skadegörelse. Dessutom vill vi att våra förskolor och skolor ska kännetecknas av klimatsmart byggande med god arkitektur samt byggas flexibelt så att till exempel undervisningslokaler kan användas till annat då det inte är någon skolverksamhet.

Både inomhus- och utomhusmiljöer där barn vistas ska vara giftfria. Stadens arbete med giftfria förskolor ska utökas till alla miljöer för barn.

Centerpartiet ser positivt på att det finns en mångfald av förskole- och skolaktörer, men för oss betyder mångfald att det också finns ett stort inslag av kommunalt drivna förskolor och skolor samt att dessa håller högsta möjliga kvalitet.

En del barn har speciella behov. För Centerpartiet är det viktigt att skolan gör allt för att de ska kunna gå i skolan i Sundbyberg och i de fall det inte går åtminstone så nära Sundbyberg så möjligt. Alla ska få chansen till en jämlik skolgång.

I Centerpartiets Sundbyberg kommer barnen att prioriteras i trafikmiljön. Därför vill vi göra en storsatsning på säkra skolvägar så att barn tryggt och säkert kan gå och cykla till skolan och till fritidsaktiviteter. Vi vill också ha säkra zoner runt alla förskolor och skolor samt, efter dialog med rektorer och elever, separata avlämnings- och hämtningsplatser.

Centerpartiet vill ha fler anställda i skolan så att lärare kan ägna sig åt det de är bäst på – att undervisa. Därför behövs det fler vuxna som till exempel rastvakter och stödpersoner. Vi vill också se en utökad flerlärarsatsning, något som varit mycket lyckosamt där det testats. Inga barn ska fara illa i skolan och tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer ska utökas med fokus på psykisk ohälsa. Skolan ska vara en trygg plats att gå till och vistas i, oavsett man är elev eller personal. Därför ska nolltolerans mot alla former av mobbning och stökigt beteende råda. Arbetet mot mobbning ska kontinuerligt utvärderas för att kunna förbättras.

Alltför många människor tar sitt liv varje år. I många fall finns tecknen där innan det händer och därför vill Centerpartiet att all stadens personal genomgår en utbildning i självmordsprevention.

För att öka trivsamheten i skolan så behövs även en satsning på personalens välmående. Allt fler lärare upplever att arbetstiden som läggs på administration hämmar deras möjlighet att undervisa. En satsning behövs därför för att utöka stödtjänsterna kring lärarkåren så att lärare får vara lärare.

Mat och måltider är en viktig del i både förskolan och skolan. Centerpartiet gick till val 2014 på att införa en matpolicy och 2017 antogs den under namnet måltidspolicy med syfte både att stärka inköpen av ekologisk och närproducerad mat samt att främja hälsa och miljö, på kort och lång sikt. Sundbyberg har från 2009 till 2017 ökat andelen ekologisk mat från 9 % till 37 % och vårt mål är att minst hälften av all mat som serveras ska vara både ekologisk och närproducerad under mandatperioden.

Därför vill Centerpartiet:

 • Att utvecklingen av förskolan och skolan ska ha högsta prioritet och ska vara ständigt närvarande i det politiska arbetet.
 • Ha största möjliga fokus på en tidig planering av förskole- och skollokaler och sätta ett stopp för baracklösningar.
 • Införa lekvärdesfaktor för att säkerställa en generös lekyta för varje barn.
 • Bygga stadens skolor och förskolor med högt ställda krav på pedagogiska miljöer, både inomhus och utomhus.
 • Alla miljöer där barn vistas ska vara giftfria.
 • Stärka det förebyggande arbetet mot klotter och skadegörelse.
 • Värna mångfalden av förskole- och skolaktörer samt också ha ett stort inslag av kommunalt drivna förskolor och skolor med högsta möjliga kvalitet.
 • Stärka satsningen på flerlärarsystem så att alla elever får det stöd de behöver
 • Utöka antalet anställda som möjliggör att pedagoger i högre utsträckning kan fokusera på utlärning.
 • Utveckla arbetet med lovskolor.
 • Barn med speciella behov ska kunna gå i skola så nära hemmet som möjligt.
 • Gör en riktad satsning på säkra skolvägar så att barn tryggt och säkert kan gå och cykla till skolan och fritidsaktiviteter.
 • Öka resurserna till skolhälsan med fokus på psykisk ohälsa.
 • Nolltolerans mot mobbning och stökigt beteende ska råda.
 • All personal ska genomgå utbildning i självmordsprevention.
 • Minst hälften av all mat ska vara både ekologisk och närproducerad.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.