Tryggare Sundbyberg

Trygghet är ett begrepp med många betydelser. När det gäller stadsmiljön ska du ha rätt att känna dig trygg och säker var du än bor i Sundbyberg.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Som ansvariga för stadsmiljöfrågorna de senaste åren har Centerpartiet därför arbetat för att lyfta stadsmiljön i hela staden och för att göra våra offentliga platser renare, snyggare och tryggare. Nu fortsätter satsningarna med bland annat fler klimatsmarta papperskorgar och bättre belysning.

Det är dock framför allt människor som skapar trygghet. Vi vill där stärka samarbetet med polisen och den ideella sektorn, men också med alla som bor runt omkring i staden. Vi tror att det just är tillsammans vi måste arbeta, efter varje plats lokala förutsättningar, för att på allvar kunna skapa ett tryggare Sundbyberg.

Medborgarinitiativ som Grannsamverkan mot brott, nattvandringar samt ideella föreningar som tjej- och kvinnojourer gör stora insatser både i att förhindra brott och/eller att stötta dem som råkar ut för brott. Vi vill att staden ytterligare stärker samarbetet med dessa mycket viktiga aktörer för att skapa trygghet i vår stad.

Att bli utsatt för brott är ofta en traumatisk händelse i människors liv. Därför vill vi införa New York-modellens modell med nolltolerans mot alla brott, även småbrott.

Vi vill utrusta en del cykelvägar med tekniska lösningar för att försvåra att de används som smitvägar eller buskörning för biltrafik eller andra motordrivna fordon. Rutinerna för att bärga bort stulna bilar behöver också skärpas.

Ett nära samarbete med polisen är en framgångsfaktor för att lyckas med trygghetsarbetet. Centerpartiet i Sundbyberg ser gärna en mer lokal polisorganisation med ett ännu tydligare områdesansvar. Vi tror att en ännu mer lokalt förankrad polis leder till framgång med trygghetsfrågorna.

Vi vill också stärka samverkan mellan staden, näringslivet och den ideella sektorn när det gäller brottsförebyggande arbete.

Att ständigt arbeta med att kompetensförstärkning av stadens personal är viktigt. Därför vill vi att ett arbete med att utöka kompetensen hos stadens anställda gällande sexuella övergrepp, hedersrelaterade brott och våld i nära relationer startas.

För de viktigaste satsningarna på långsiktig trygghet kommer vårt fokus dock alltid ligga på barns trygghet. Alla barn måste ges förutsättningar att nå sin potential och därför tror vi att satsningar i förskolan och skolan är det som verkligen lägger grunden till långsiktig trygghet, även om självklart många saker också måste göras i det kortare perspektivet.

Centerpartiet vill arbeta för ett tryggare Sundbyberg genom att:

  • Fortsätta att lyfta stadsmiljön i stadens alla delar och att göra våra offentliga platser renare, snyggare, tryggare samt bättre upplysta.
  • Stärka samarbetet med ideella krafter som Grannsamverkan mot brott, nattvandrare samt tjej- och kvinnojourer.
  • Införa New York.-modellen med nolltolerans mot alla brott, även småbrott.
  • Försvåra att använda gång- och cykelvägar för smit- eller bustrafik och skärp rutinerna för att bärga bort stulna bilar.
  • Fördjupa arbetet med polisen och stärka deras lokala förankring.
  • Starta ett brottsförbyggande råd där staden samverkar med fastighetsägare, näringslivet och ideella krafter som Grannsamverkan.
  • Utöka kompetensen hos stadens anställda gällande sexuella övergrepp, hedersrelaterade brott och våld i nära relationer.
  • Arbeta långsiktigt i både förskolan och skolan med att ge alla barn förutsättningar att nå sin potential.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.