Naturen i Täby - EN OVÄRDERLIG TILLGÅNG

En av våra viktigaste tillgångar i Täby är vår natur.

Täby ska fortsatt vara “Halva Täby grönt”. Att vistas i naturen är för många en källa till välmående. Det är ett av de viktigaste skälen som Täbybor angett varför man bor i Täby idag.
Vi har en skyldighet att bruka utan att förbruka.

Centerpartiet vill:

  • Bevara och utveckla våra större samman- hängande grönområden och skapa gröna korridorer och gångstråk med god skyltning
  • Bevara vårt öppna landskap med betesdjur samt jordbruksmark
  • Bedriva ansvarsfull skogsvård med fler åtgärder för att öka biologisk mångfald såsom hästslåtter och nyplanteringar
  • Skapa fler naturreservat, Stolpaskogen (Ensta) och Skålhamra kvighage
  • Se fler odlingslotter, gärna en odlingsförening i varje kommundel där vi har övervägande flerfamiljshus.

KLIMATET KAN INTE VÄNTA

Världen står inför en akut klimatutmaning. Vi kan alla bidra, både som kommun och enskild medborgare.

Centerpartiet vill att Täby kommun

  • Ska bli fossilfritt till år 2030 för kommunens egna verksamheter
  • Upprättar en koldioxidbudget med konkret åtgärdsprogram
  • Ansluter till Klimatkommunerna för utbyte av idéer och arbetssätt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.