Halva Täby Grönt - "Stan på landet"

Bild

Vi vill att Täby fortsatt ska vara stan på landet och halva Täby grönt.

Årliga miljöbokslut ska mäta vår status i vårt mijöarbete. Uppdatering av miljö- och klimatstrategi med konkreta mål ska göras samt en handlingsplan för att möta klimatförändringar.
Vi vill också komma bland de tio bästa kommunerna i landet i ranking från "Aktuell hållbar kommunrankning". Vi har klättrat från år 2010 då vi var på 125:e plats till att vara på 21:e plats år 2022.

Tyvärr tappade vi från 2021 års ranking som var 11:e plats. En utvärdering pågår kring vad detta beror på. Vi kan dock konstatera att konkurrensen är hård och många kommuner med Täby har prioriterat miljöfrågorna.

Om vi jämför i länet och bland storkommuner så har vi uppnått placering 8 av 46 i i kommungrupp "storstäder och storstadsnära kommuner". I Stockholms län når vi plats 5 av 26.

Nu ska vi spetsa målen ytterligare för att bli en hållbar kommun. Vi arbetar med en ny översikts- och hållbarhetsplan där vi ska arbeta in Agenda 2030 målen.

Agenda 2030 som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Agenda 2030 ersätter milleniemålen och består av 17 mål och 169 delmål för en hållbar utveckling.

Täby ska vara en föregångskommun och visa att det går att förena tillväxt och hållbarhet.

För att öka den Biologiska mångfalden har Täby kommun flera olika projekt såsom planteringar av olika buskar under kraftledningsgator, plantering av ny ädellövskog, manuell luckhuggning, hästslåtter, ekprojekt mm.

Det ska finnas sammanhängande gröna stråk i hela kommunen och det ska vara tydligt hur man kan ta sig till närmaste skog eller badplats.

Ett av Täbys mål i klimat- och energistrategin är att minska klimatpåverkan och då står trafiken för en stor del. Vi måste alla hjälpas åt för att nå detta mål. Täby kommun och Centerpartiet vill hjälpa till att ge förutsättningar för detta genom att bl.a ha fler cykelvägar samt bättre kollektivtrafik både inom kommunen och till andra kommuner, laddstolpar, bilpooler m.m. Du kan läsa mer om det på våra andra politiksidor som du hittar i menyn till höger.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.