Centerpartiet i Tyresö jobbar för ett enklare byggandet av solceller

Vi i Centerpartiet Tyresö ser värdet i att det ska vara enkelt att installera solpaneler på sin bostad. För att bygga solceller i Tyresö, men även i andra kommuner idag krävs bygglov. I Tyresö har tidigare bygglov i områden med kulturstatus ej beviljats, trots tydlig miljövinst, politisk vilja och även visst lagutrymme. I ett ärende i byggnadsnämnden i augusti 2023 i Tyresö kommun har ordförande Raymond Moubé (C) i ett ordförandeutlåtande uppmanat till beslut att bevilja bygglov för solceller på en privatbostad i ett område med kulturstatus.

Bakgrund

En ansökan om att installera solpaneler på en privatbostad i Tyresö kommun har inkommit. I tjänsteutlåtandet inför beslut nämns att åtgärden inte bedöms varsam mot vare sig byggnaden eller bebyggelseområdet då solpaneler är svarta och skapar en för stor kontrast mot i detta fall byggnadens röda tak. Byggnaden är placerad i ett bebyggelseområde som är utpekat som särskilt värdefullt i en kulturmiljöinventering från 2015.

I Tyresö är det bland annat områden som Fårdala och Krusboda som kulturmiljöinventeringen har pekat ut och där man ska respektera byggnadernas ursprungliga arkitektur, såsom fasadmaterial och takutformning. Vid byte av delar och detaljer ska dessa anpassas till ursprunglig utformning till exempel. Bygglovsenhetens bedömning är att en installation av solpaneler strider mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 17 § samt 2 kap. 6 §.

Centerpartiet och Tyresö är för solceller

Det finns en bred politisk enighet om att kommunen ska främja solceller. Elen produceras från förnybar energi och solpaneler ger inte ifrån sig något ljud och stör därför inte omgivningen. Då produktionen och användningen sker på samma plats minskar risken för överföringsförluster och dessutom behövs ingen extra mark då anläggningarna byggs på befintliga byggnader. Fördelarna för miljön med solceller går inte att förneka och talar för att bevilja bygglov.

I vår mening behöver kulturmiljöinventeringens resultat inte heller nödvändigtvis innebära avslag på en bygglovsansökan. Solpaneler som monteras över husets tak kräver inte några varaktiga ändringar på husets befintliga utseende och konstruktion. Därmed bibehåller huset sin befintliga karaktär. Och om det i framtiden skulle finnas ett bättre alternativ än solpaneler, kan dessa monteras ner utan att lämna några ändringar på husets befintliga karaktär. Därför anser vi att solceller i just detta område inte behöver strida mot kravet på varsamhet utan att husens befintliga karaktär respekteras och tillvaratas i enlighet med plan- och bygglagen 2 kap. 6 §. Det var detta som Raymond Moubé (C) bland annat hänvisade till när han i ett ordförandeutlåtande uppmanade nämnden att beviljade bygglov.

För stort tolkningsutrymme kräver individuella prövningar

Vi kan konstatera att det i plan- och bygglagen finns ett för stort tolkningsutrymme. Både bygglovsenheten och Raymond Moubé hänvisar till samma paragraf i plan- och bygglagen men landar i olika beslut. Inget av besluten kan ses som felaktiga eller lagvidriga. Huruvida installation av solpaneler kan påverka en byggnads kulturstatus är också till viss del godtyckligt. Miljövinsten, den är dock uppenbar.

Vi tycker att det i samband med en bygglovshantering borde göras en individuell prövning när miljömål ställs mot kulturvärden. Om det finns ett kulturvärde i ett område idag där någon önskar installera solpaneler, kan det försvåra möjligheten att få ett bygglov. Hur plan- och bygglagen appliceras i tjänsteutövning är en tolkningsfråga. Och för att undvika för stort tolkningsutrymme och för många gråzoner kommer vi därför att arbeta för en lagändring där installation av solpaneler blir lovbefriat alternativt där installation av solpaneler blir möjligt efter prövning även i kulturrika miljöer. Vi har kontaktat våra centerpartistiska riksdagsledamöter om detta.

Allra bäst vore dock att bygglovsbefria byggandet av solceller. Centerpartiet i Huddinge har arbetet länge med denna fråga och fick på partistämman genom tre motioner som ska förenkla för privatpersoner att bygga solceller. Centerpartiet ska nu nationellt arbeta för att bygglovsbefria:

  • Solceller på kulturskyddade småhus
  • Alla solceller som följer taket eller avviker i mindre vinkel
  • Solceller inbyggda i takpannor

Vi säger heja Centerpartiet i Huddinge!

Läs mer!

Läs mer om solceller på Energimyndighetens hemsida, klicka här.

Läs byggnadsnämnden protokoll, klicka här.

Läs Centerpartiet i Huddinges facebookinlägg, klicka här.