Näringsliv och arbetsmarknad

Bild

Vi vill att Vallentuna är en företagsvänlig kommun som satsar på de lokala företagen, stora som små. Vi vill arbeta aktivt för att utveckla livsmedelsproduktion och andra gröna näringar samt för att utveckla turistnäringen i kommunen.

Kommunen och näringslivet ska vara partners som tillsammans stimulerar kommunens och företagens utveckling. Företagen ska till exempelvis bjudas in till diskussioner om näringslivsklimat och tillståndsprocesser samtidigt som lokala företag ska stimuleras till att ge tillbaka till samhället exempelvis genom att ta emot sommarjobbare och medborgare som behöver arbetspraktik.

För att ta vara på människors drivkrafter behöver villkoren för näringslivet, inte minst för småföretagen och entreprenörerna, bli bättre. Människor som lägger ner tid och kapital behöver känna att samhället uppmuntrar och belönar detta. I stället för att försvåra, försämra och begränsa för företagande bör det offentliga säkerställa goda ramvillkor, en sund konkurrens och underlätta och uppmuntra de vill som vill starta och driva företag. Livsmedelsproducenter och djurhållare är företagare särskilt utsatta för många och motstridiga regelverk. Detta ska Centerpartiet på alla nivåer verka för att förbättra.

All byråkrati och alla avgifter som läggs på företagare och medborgare är ett hinder för utvecklingen om det så handlar om företagens tillståndsprocesser eller invånaren som drar sig för att bygga ett attefallshus för att administrationen tar mer tid och kostar nästan lika mycket i avgifter som själva bygget. För att Vallentuna kommun ska bli bäst i klassen vill Centerpartiet inrätta en förenklingskommitté. Vi vill också fortsätta utveckla kontaktcenter som redan idag kan ta hand om många ärenden av enklare art.

Centerpartiet vill bland annat:

  • inrätta en kommunövergripande förenklingskommitté införs för att ta bort all onödig byråkrati och sänka avgifterna för olika typer av tillstånd och tillsyn.
  • att de avgifter som kommunen måste ta ut av företagare och privatpersoner ska vara bland de lägsta i landet, t ex för bygglov, alkoholtillstånd och miljötillsyn.
  • att kommunen ska undvika att planera byggnation på privatägd mark utan markägarens samtycke. Äganderätten är grundläggande för att våga satsa i sitt företag.
  • uppmuntra skapandet av mindre kontorshotell och liknande arbetsplatser i hela kommunen så att företagare kan mötas och arbeta nära hemmet delar av tiden.
  • göra kommunens upphandlingar ännu enklare för alla företag att medverka i. Upphandlingar inom alla tillämpliga områden ska vara dimensionerade så att lokala företag kan delta.
  • kommunen ska använda de möjligheter som finns att upphandla närproducerad mat för att stödja det lokala näringslivet och för att minska kommunens miljöpåverkan.
  • uppmuntra och stödja en framväxt av en lokal turistnäring kring kommunens historiska- och kulturella arv.
  • att den kommunala vuxenutbildningen ska tillgodose det lokala näringslivets behov.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.