Så vänder vi utvecklingen i förorten

Centerpartiet i Stockholm och Malmö vill ta fasta på invånarnas stolthet över sina närområden och vända utvecklingen till blomstrande platser med låg arbetslöshet, hög sysselsättning och bra utvecklingsmöjligheter.

Samtidigt som Järvaveckan inleds rullar rättegången mot det kriminella Vårbynätverket vidare. 30 personer står åtalade i vad som uppmärksammas i medier som årets största gängrättegång. Tyvärr är det främst i sammanhang som detta som samhällets blickar vänds mot förortsområdena som polisen listar som utsatta eller särskilt utsatta. När fokus snarare borde ligga på den potential som finns exempelvis längs den blå och röda tunnelbanelinjen i Stockholm. Och på arbetet med att få bort dessa områden från polisens lista. Utan trygghet finns ingen långsiktig dröm för dessa områden, men utan en dröm går det inte att få långsiktig trygghet.

Kombinationen av en stor andel unga, många nyanlända, en stor andel utrikesfödd befolkning med många som står utanför arbetsmarknaden och ett stort antal barn per hushåll skapar utmaningar. Polisen och socialtjänsten vittnar om att barn skolas in i kriminalitet i mycket tidig ålder. Många barn klarar inte av skolan.

  • Alla unga ska växa upp med goda förebilder och hitta inspiration för framtidsdrömmar. En bra och trygg skolgång är en av de starkaste skyddsfaktorerna mot sociala problem, arbetslöshet och kriminalitet.
  • De hinder som står i vägen för entreprenörskap och nya jobb måste rivas och ge plats för de kreativa idéer som finns och som kan omvandlas till nya växande företag och arbetstillfällen.
  • Fler kvinnor måste få chansen till ett jobb och en egen försörjning, för ett självständigt liv och möjlighet att få vara förebilder för sina barn, som får se sina mammor gå till jobbet varje dag.
  • I förorten finns en stor och utbredd stolthet över sitt närområde. Städning, skötsel och upprustning av fotbollsplaner, parker och torg är därför också nödvändigt. Tillsammans med fler bostäder genom förtätning med stadsmässiga kvaliteter.

Centerpartiet i Stockholm och Malmö har identifierat fem områden och föreslagit en rad åtgärder i en motion till Centerpartiets riksstämma september. Nedan presenterar vi de bärande punkterna för att vända utvecklingen i städernas förorter och utsatta områden:

1. Alla barn ska klara skolan

Skolan ska vara en skyddad plats, som lyser som en fyr i områden för barns möjlighet att göra en klassresa uppåt. Rektorer i utsatta områden ska ha större mandat och stöd för att själva kunna styra över resursanvändning. Vi vill göra en särskild satsning på 20 skolor, i privat eller kommunal regi, som uppvisat otillräckliga kunskapsresultat under de senaste tre åren. Målet är att med intensiva insatser göra dessa 20 skolor till “superskolor” som ska utgöra en tydlig väg till framgång i samhället för alla ungdomar i området. Kommunerna ska ges verktyg för att fler ska bli behöriga till gymnasieskolan. Särskilda resurser ska satsas på förskolan i utsatta områden som med behörig och utbildad personal sätter särskilt stort fokus på barnens språkutveckling och det svenska språket. Nyanlända barns språkutbildning i grundskolan ska stärkas genom ett mer intensivt och systematiskt utarbetat lärande. Dessutom behövs en särskild garanti så att alla unga varje dag har möjlighet att stanna i skolans lokaler efter lektionstid för att utöva sport, ägna sig åt musik- och kulturaktiviteter eller läxläsning.

2. Fler jobb genom fler företag

Företagare i utsatta områden får ofta nej från banken där samma idé får tummen upp på andra ställen. Områdena måste in i den finansiering som företag på andra ställen har. Vi vill inrätta statliga garantier till företagslån och mikrolån för småföretag och verka för mer tillgängligt eget och lånat kapital till affärsidéer och företagare. Varje kommun ska ha företagsfrämjande arbetssätt och mål för sin myndighetsutövning, inklusive att stötta inkubatorer och verksamheter inriktade på entreprenörskap.

3. Få bort kriminalitet och återupprätta tryggheten

Unga ska veta att om de hamnar i fel sammanhang så knackar samhället på dörren för att få dem på rätt väg. De förebyggande och stödjande insatserna till unga med risk att hamna i kriminalitet och deras familjer måste kraftigt förstärkas. Vi vill se en systematisk skyndsam uppsökande verksamhet i hemmet för alla ungdomar som förekommer i brottsutredningar där samtal görs tillsammans med föräldrar. Polisen ska synas i vardagen och de boende ska känna igen och lita på dem. Synlighet och relationsskapande arbete måste prioriteras ytterligare. Kriminella ska inte tillåtas att få fäste i områden. Allmännyttan såväl som privata fastighetsägare måste få ökad rätt att avhysa hyresgäster om kriminell verksamhet utgår från lägenheten. Polisen ska också ges ökade resurser i syfte att stärka tryggheten för företagare och näringsliv och en hot-line upprättas med direkt förbindelse till polisen som kan användas av företagare vid hot och utpressning.

4. Satsa på kvinnor och föräldrar

Svenska myndigheter ska ställa samma krav på kvinnor och män. När ekonomiska bidrag betalas ut ska det alltid göras till båda parterna i en parrelation. Polisen bör få ett särskilt uppdrag och de rättsvårdande myndigheterna ska ges mer resurser och kunskaper för bekämpningen av det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Lagstiftningen med möjligheter som mellantvång, utreseförbud och omhändertagande av utsatta barns ska nyttjas fullt ut. Vi vill att kvalitativ SFI för föräldralediga och arbetslösa med små barn införs eller utökas. Satsningen bör vara särskilt riktad till mammor, där barn kan följa med och där samhällsinformation om kvinnors och barns rättigheter, kvinnors företagande och deltagande på arbetsmarknaden ingår. Genom att satsa och stödja mammor, satsar vi och stödjer barn och unga. Initiativ som nattvandrande mammor och andra föräldragrupper måste få de stöd de behöver från samhället.

5. Skapa en levande, trevlig och trygg stadsmiljö

Vi vill att kommuner ska tillhandahålla samma service i alla stadsdelar i landets städer – förorters gator torg och parker ska ha minst lika bra skötsel och städning som i innerstaden. En nationell investeringsplan med upprustningsfond bestående av både privat och offentligt kapital initieras. Tio strategiskt utvalda platser i utsatta områden identifieras som en nationell angelägenhet med mål att skapa tätare boendemiljöer med stadsmässiga kvaliteter och blandade upplåtelseformer. Det ska finnas fler skylfönster att titta in i, i miljonprogrammen. Allmännyttan bör få minskade krav på affärsmässighet vid uthyrning av lokaler. På så vis kan allmännyttan förenkla för nystartade företag, kulturaktörer eller andra verksamheter att vara med och skapa mer levande torg och stadsmiljöer.

Vårt mål är att våra städer inte ska ha några områden på polisens lista över utsatta eller särskilt utsatta områden. För att nå dit måste vi satsa på skolan, jobben, främja entreprenörskap, satsa på kvinnorna och skapa en trygg stadsmiljö. Då kan vi frigöra den bubblande potential som finns.

Karin Ernlund, distriktsordförande Centerpartiet i Stockholms stad

Martin Ådahl, riksdagsledamot Centerpartiet

Anton Sauer, gruppledare Centerpartiet i Malmö