Årstaskogen är räddad!

Centerpartiet i Stockholms stad gick till val på att bevara Årstaskogen och utvidga naturreservatet. Nu är det klubbat och klart – den 9 maj beslutade Stockholms kommunfullmäktige om en ny gränsdragning för naturreservatet i Årstaskogen och Årsta holmar. Naturreservatet utökas nu med cirka 5 hektar, vilket motsvarar cirka tio fotbollsplaner.

– Närheten till naturen är en av de saker människor älskar med Stockholm. När Stockholm växer är det viktigt att bevara viktiga grönområden, det är så vi bygger en attraktiv stad. Engagemang för att bevara Årstaskogen har varit stort och det är roligt att vi äntligen kan leverera ett utvidgat naturreservat till stockholmarna, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd.

Naturreservatet inrättades 2018 och är ett av tolv natur- och kulturreservat i Stockholm. Med den nya gränsdragningen kommer fyra områden med höga naturvärden, som alla är av strategisk vikt för att bibehålla Årstaskogens funktion som ekologiskt kärnområde, att inkluderas i reservatet.

Årstaskogen är ett av Stockholms mest välbesökt grönområden. Att skydda stadsnära natur är viktigt av flera skäl, inte minst för rekreation och för den biologiska mångfalden. Årsta Skog och Årsta holmar är en central del i Stockholms blågröna struktur och utgör tillsammans med Årstaviken och dess stränder ett ekologiskt kärnområde. Årstaskogen fungerar som friluftsområde för framför allt boende i Årsta, Liljeholmen, Hammarby och på Södermalm. Här finns höga upplevelsevärden och skogen används flitigt för promenader, löpning, cykling, koloniträdgårdsodling, fritidsbåtliv och förskole- och skolutflykter. Det är därför ett mycket viktigt område för stockholmarnas vardagsrekreation, vilket blev än mer tydligt under pandemin. Stockholms befolkning växer snabbt och då befolkningen ökar blir behovet av tätortsnära natur för rekreation och för skydd av biologiska mångfalden större.

Ett stort tack till alla som engagerat sig!