Låt bostadsrättsföreningar delta i energiomställningen

Tillgången till klimatsmart och leveranssäker el måste säkras i Stockholm. Det är en förutsättning för att städer ska kunna fortsätta att växa hållbart. Elproduktionen måste öka, vi måste snabba på utbyggnaden av elnäten och effektivisera användningen av el. Dessutom behöver vi stärka möjligheterna att lagra el lokalt.

Politik, myndigheter och näringsliv på nationell, regional och kommunal nivå måste samverka för att detta ska bli möjligt. Centerpartiet vill att alla ska kunna delta i omställningen och vill tillvarata det engagemang som finns hos boenden i flerbostadshus.

– Många som bor i bostadsrätter vill bidra till att producera utsläppsfri el. Samtidigt skulle de kunna minska sin egen elförbrukning och sänka sina elräkningar på köpet. Men för att det ska vara möjligt krävs regeländringar. Idag är skatter och regler ofta utformade så att bostadsrättsföreningarna faller mellan stolarna. Det vill Centerpartiet ändra på. Alla, oavsett bostadsform, ska kunna bli solelsproducenter, säger Karin Ernlund distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms stad.

Idag finns riktade bidrag mot privatpersoner, till exempel det gröna avdraget, för installation av solceller, men det kan i nuläget inte användas för boenden i ett flerbostadshus. På liknande vis kan en BRF söka stöd från klimatklivet för investeringar i elproduktion, men elen får inte nyttjas av de boende i föreningen.

Centerpartiet vill därför:

1. Rensa i regelverken så att fler fastighetsägare vill installera solceller

Flera fastighetsägare har en vilja att investera i solceller. Idag är dock skattskyldigheten ett stort hinder för denna investering. Fastighetsägare kan idag bli skattskyldiga för energiskatt för hela sitt fastighetsbestånd när de installerar en solcellsanläggning. Det innebär en stor administrativ börda eftersom fastighetsägaren måste registrera sig hos Skatteverket samt redovisa och betala energiskatt för all el som förbrukas, både egenproducerad och köpt. Det vill Centerpartiet ändra på. Fastighetsägare ska inte hindras av regelkrångel, administrativa bördor eller kontraproduktiva skatteregler. Det måste omedelbart bli lättare att sätta upp solceller.

2. Låt bostadsrättsföreningar nyttja elen som produceras på taken

Om en bostadsrättsförening investerar i solceller får elen enbart användas till bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen, inte för el som förbrukas i föreningens lägenheter. Centerpartiet vill möjliggöra för bostadsrättsföreningar att nyttja elen från solcellerna i hela föreningen genom att införa energigemenskaper och låta bostadsrättsföreningar använda den solcellsproducerade elen i föreningen. Med Centerpartiets förslag ska föreningen bara behöva betala energiskatt på den el som köps in från elhandelsbolag – inte för den el som levereras direkt från produktionen från fastigheten.

3. Alla, oavsett bostadsform, ska kunna bli solelsproducenter

Vi vill att det ska bli möjligt att köpa andelar i mikroproduktion av el även om man själv inte bor på den gård eller fastighet där solcellerna är belagda, och att man ska kunna räkna av det på elräkningen. Vi tycker att andelsägare i större solelsanläggningar ska ges samma villkor som villaägare. Det skulle innebära att den som bor i en lägenhet och inte har tillgång till ett eget tak, men äger andelar i en solpark, ska undantas från energiskatt för den produktion som motsvarar hushållets egen förbrukning under samma timme. Vi tycker även att den som investerar i solvärmeanläggningar och den som köper en andel i en solpark bör kunna utnyttja avdraget för grön teknik.

4. Slopa solskatten

Genom att slopa solskatten – skatten på solel för egen användning – kan vi med små medel få till en stor utbyggnad av solenergi för egen konsumtion och dessutom minska trycket på elnätet. Idag finns ett skatteundantag för viss egenproducerad el, men eftersom undantaget har ett tak är konsekvensen att för få investeringar görs, eller att man helt enkelt undviker att bygga ut den fulla solcellspotentialen. Att bygga fler solceller i staden kan också stärka stadsbornas beredskap inför krig eller kris.

5. Öka flexibiliteten i elsystemet

För att minska effekttoppar i storstäder är utvecklingen mot ett smart elsystem viktigt. Ett smart elsystem är mer än bara elutbud och efterfrågan – här kan alla vara både konsumenter och producenter. En elbil kan till exempel både konsumera el när den laddar batteriet och bidra med el till nätet när behovet är högt. Centerpartiet vill möjliggöra ett smartare elnät och en mer flexibel användning genom att bland annat utvidga det gröna avdraget, som ger rätt till skattereduktion för investeringar i klimatsmart teknik, till att inkludera smarta applikationer som gör det möjligt för hushållen att kunna styra sin elanvändning och därmed också sin elfaktura.

6. Effektivare användning av el

Det är viktigt att investeringar i det befintliga bostadsbeståndet styr mot ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Detta leder också till bättre boendemiljöer. Stora energibesparingar kan till exempel uppnås genom modernare ventilation och val av belysning. Centerpartiet anser att energideklarationerna ska reformeras så att de faktiskt styr mot minskad energianvändning. Vi vill också bredda det gröna avdraget till energibesparande åtgärder. Centerpartiet vill också att EU inför ett energieffektiviseringsmål om 50 procent till år 2030.