BEVARA PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN NÄR STOCKHOLM VÄXER

Vänner på en takbar

När Stockholm växer är det viktigt att skydda värdefulla parker och grönområden. Det är så vi bygger en stad där människor vill leva och bo. Kombinationen av storstadens puls och naturens ro är det som gör Stockholm fantastiskt. Centerpartiet går till val på att anlägga fler parker och bevara de vi har. Vi vill också satsa mer på förnybar energiproduktion och elektrifiering samt göra det enklare för alla att göra klimatsmarta val.

VÄRLDENS GRÖNASTE HUVUDSTAD

Stockholm ska vara en grön och levande stad. En grönare stad förbättrar luftkvaliteten, dämpar buller, stärker den biologiska mångfalden och binder koldioxid. Grönytor bidrar även till att minska stadens klimatpåverkan. 

Vi vill göra staden grönare genom 3-30-300 regeln som innebär att alla stockholmare ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, våra stadskvarter ska täckas av minst 30 procent träd och du ska ha som längst 300 meter till ett grönområde. Stockholms stad är i dag hem till fler än tre miljoner träd. En rik mångfald av olika träd är en av våra viktigaste allierade i arbetet med klimatanpassning och för en bättre folkhälsa. Vi vill se att antalet träd dubbleras, och vill särskilt satsa på redan bebyggda områden och de som har mycket trafik. Varje fällt träd ska ersättas av minst två nya. 

BEVARA STADENS GRÖNOMRÅDEN OCH SKAPA FLER

Ålstensskogen är ett uppskattat grönområde som måste bevaras. Vi vill att ett naturreservat inrättas nu så att Ålstensskogen även i framtiden kan vara en plats för bad, löpturer och andrum i naturen. Vi vill också se fler möjligheter till lek och idrott på Solviksängen. Platsen ska fortsätta vara ett extra vardagsrum för alla Brommabor. 

Vi stoppade byggplanerna i Fredhällsparken och utökade gränsen för naturreservatet Årstaskogen och kommer att fortsätta kämpa för att bevara parken som en grön oas när staden växer.

Tyvärr finns det fortfarande grå och slitna ytor i Stockholm som inte används men som har stor potential. Det kan röra sig om områden under broar och motorvägar men även öppna asfalterade ytor. Här finns goda möjligheter till förgröning. Små parker, så kallade pocket parks, på bara ett fåtal kvadratmeter kan göra stor skillnad. Murar och bullerplank kan kläs i grönt och minska de gråa inslagen i stadsbilden. Vi vill också se att fler av stadens husväggar och tak blir grönare.

Centerpartiet vill:

  • Införa 3-30-300 regeln, dvs alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, stadskvarter ska täckas av minst 30 procent träd och invånarna i städerna ska ha som längst 300 meter till ett grönområde.
  • Plantera två nya träd för varje träd som fälls
  • Göra Ålstensskogen i Bromma till ett naturreservat
  • Bevara Fredhällsparken
  • Anlägga små parker, så kallade pocket parks, på outnyttjade områden i staden 

Håller du med? Rösta på Centerpartiet i september!


Detta har vi redan gjort för våra parker och grönområden
  • Räddat och utvidgat Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat
  • Räddat Fredhällsparken
  • Genomfört historiska satsningar på renhållningen och skötseln av våra parker och grönområden
Bild

Vår politik

Bild

Miljö och klimat

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.