En stad med nära stöd och service

När livet förändras kan hjälp från samhället behövas. Man kanske förlorar jobbet, blir sjuk eller inte klarar av att försörja sig av någon anledning. Då ska det finnas ett hållbart trygghetssystem som hjälper, både i stunden och för att komma vidare. För den som lever med en funktionsvariation ska vi arbeta med individens behov i fokus. Våra barn är extra utsatta och vi måste arbeta förebyggande om de riskerar att hamna i utsatthet. Har det redan hänt så måste vi agera skyndsamt.

Centerpartiet vill:

 • Underlätta för sökande från utsatta grupper att få ett förstahandskontrakt genom att se över de krav som ställs av bostadsbolagen
 • Att socialtjänsten hanterar orosanmälningar snabbt, beslutar om insatser och stöd tidigt och ökar samverkan med förskola, skolan, polisen och BUP
 • Att Stockholms stad kartlägger och tar fram en handlingsplan för att stoppa att barn utsätts för våld i hemmet
Kvinna i rullstol bowlar med vänner

Om livet förändras och människor hamnar i svåra situationer ska samhället finnas där och hjälpa, både i stunden och att komma vidare till en hållbar livssituation. Även om det personliga ansvaret för situationen är stort ska stödet finnas där för den som behöver samhällets hjälp.

Barn är en särskilt utsatt grupp. Oavsett om det handlar om misshandel, psykisk ohälsa, försummelse eller ekonomiska svårigheter ska samhället finnas där för att fånga upp de barn som på olika sätt behöver stöd. Socialtjänsten måste alltid skyndsamt hantera orosanmälningar som gäller barn och särskilt orosanmälningar som kommer ifrån de som möter barnen i deras vardag. Samhället måste också bli bättre på att förebygga att barn hamnar i utsatthet.

Ett tryggt boende, ett eget hem, är ofta en förutsättning för återhämtning och ökad livskvalitet för dig som exempelvis lever i missbruk och hemlöshet. Vi behöver underlätta för utsatta grupper att få ett förstahandskontrakt genom att se över de krav som ställs av bostadsbolagen, exempelvis ska A-kassa, ekonomiskt bidrag och studiebidrag kunna räknas som inkomst. Bostadslösa barnfamiljer ska inte placeras på dyra och tillfälliga boenden utan erbjuds trygga och långsiktiga boendealternativ. Centerpartiet vill också att Stockholms stad fortsätter erbjuda en tak-över-huvudet-garanti så att ingen behöver sova utomhus.

Alla som har en funktionsvariation har väldigt olika behov av stöd. Staden behöver bli bättre på att tillgodose varje individs behov och det ska finnas större möjligheter att få en önskan om boendeort/stadsdel tillgodosedd. Familjer som har barn med stora behov ska inte känna att en av de största kamperna är att försöka få sina rättigheter tillgodosedda av staden. Centerpartiet vill se att ökat samarbete mellan stadsdelarnas socialtjänst och LSS-enhet. Vi vill också höja ambitionen för att tillgängliggöra stadens grön- och friluftsområden och ge stöd till idrotten för att hitta nya metoder att nå ut till dig med funktionsnedsättning 

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet!

Vill du veta mer om vår politik?
Ladda ner hela valplattformen som en pdf , 582.4 kB.

Vi har under mandatperioden:
 • Permanentat satsningen Framtid Stockholm i Järva som är en kommunal insats som bedriver öppenvårdsinsatser med sociala stöd- och behandlingsinsatser för målgruppen barn och unga samt deras familjer.
 • Ökat stödet för kvinnor utsatta för relationsvåld, bland annat genom insatser för de som bor på så kallade mellanboenden.
 • Minskat hemlösheten, både i gruppen hemlösa och i gruppen akuthemlösa som sover utomhus.
 • Stärkt samverkan kring personer med olika funktionsnedsättningar och förbättrat målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, exempelvis efter att ha gått ut gymnasiesärskolan.
 • Stärkt skyddet för barn som varit i förhör efter våld i hemmet.
 • Tagit fram en sekretesshandbok har tagits fram för att underlätta samverkan mellan myndigheter.
 • Förstärkt och utökat säkerhetsarbetet för socialsekreterare i alla stadsdelar.
 • Möjliggjort, med hjälp av SHIS boskola, att hela 67% av de nyanlända SHIS flyttar till ett förstahandskontrakt.
 • Slutit samarbetsavtal med polisen för att jobba mot prostitution och sett till att det, tillsammans med övergripande arbete mot människohandel, har tillkommit i stadens egna prioriterade fokusområden.
 • Stärkt samarbetet mellan skola och socialtjänst i hela staden
Bild

Vår politik

Bild

Ekonomi

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.