Kommunalt handlingsprogram 2018-2022

Centerpartiet Järfällas kommunala handlingsprogram redogör för vår politik och våra visioner för mandatperioden 2018-2022. Läs under respektive flik för att veta mer om vad vi vill göra för ett hållbart Järfälla!

Miljö

Centerpartiets mål är att Sverige till år 2040 ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser. Vi arbetar för att Järfälla ska utveckla ett system för klimatkompensation i samband med tjänsteresor.

Centerpartiet arbetar också för att vår dagliga miljö ska vara fri från gifter och skadliga kemikalier.

Vi vill att Järfälla ska ligga i framkant i klimatarbetet och att kommunen ska göra sin del för att uppnå visionen om en giftfri vardag för alla. Järfälla ska vara en grön kommun där vi tar ansvar för de globala miljöfrågorna såväl som våra lokala naturvärden med dess biologiska mångfald. Det ska vara enkelt att leva miljörätt i Järfälla.

Ett klimatsmart Järfälla.

Vår kommun ska vara med och visa vägen in i det klimatneutrala samhället med en färdplan som har tydliga klimatmål.

Centerpartiet vill att kommunen ska vara drivande i att öka produktionen av förnybar energi via solpaneler, bränsleceller och biogas genom insamling av matavfall. Infrastrukturen ska byggas ut för att kunna tillgodose behovet av laddningsmöjligheter för hybrid- och elfordon. För att stimulera klimatstärkande transporter vill vi att Järfälla erbjuder förmånscykel till samtliga anställda i kommunen.

Ekologisk mat och giftfri miljö

Våra barn är extra känsliga för de många kemikalier som finns runtomkring oss i vår inne- och utemiljö. Centerpartiet vill att de produkter som upphandlas av kommunen ska vara giftfria. Rester av bekämpningsmedel och skadliga ämnen finns också i den mat vi äter. Därför vill Centerpartiet att andelen ekologiska råvaror i våra skolor, förskolor och äldreboende ska utgöra huvuddelen av den mat som serveras. All fisk och kött som används i skattefinansierad verksamhet där ska köttet uppfylla de svenska djurskyddsreglerna och fisken ska komma från icke-rödlistade arter. Vår målsättning är att maten ska tillagas på plats av färska råvaror för att säkerställa en hög kvalité avseende smak och näringsinnehåll. Klimatpåverkan ska vara styrande för kommunen vid all upphandling av råvaror och material.

Värna Järfällas grönområden

Järfälla är en grön kommun där en tredjedel av kommunen består av naturskyddad mark. Vi i Centerpartiet vill ytterligare förstärka den ekologiska mångfalden i våra naturreservat och grönområden. Ett antal av våra viktiga pollinerande insekter hotas idag av utrotning vilket i sin tur riskerar många växtarters överlevnad.

Centerpartiet vill utarbeta en pollinering- och grönstrukturplan för Järfälla där målet är att skapa goda förutsättningar för tillväxt av våra viktiga pollinerare som bin, getingar, humlor m.m. Planen för våra pollinerare och växter ska ligga till grund för all plantering i kommunens parker, grönområden och skötseln av våra naturreservat samt vara en inspirationskälla för alla villaägare och markägare att fylla sina trädgårdar med växter, buskar och träd som stimulerar den biologiska mångfalden. Vi vill möjliggöra för stadsodlingar på offentliga ytor samt utöka antalet kolonilotter i kommunen.

Våra skolor och förskolor ska få möjlighet att anlägga odlingar i anslutning till skolgårdarna för att kunna fördjupa sin undervisning. Centerpartiet vill öka resurserna för att förbättra vattenkvalitén i Bällstaån och dess tillflöden. Vår dricksvattenkälla Mälaren, där vill vi se en ökad samverkan mellan Mälarens kommuner för att skydda sjöns vatten från föroreningar och utsläpp. Vi vill att våra idrottsanläggningar anlagda med konstgräs utreds och kartläggs för att skydda våra vattendrag mot utsläpp av mikroplaster. Centerpartiet vill att våra badplatser rustas upp och görs till attraktiva samlingsplatser för våra invånare.

Centerpartiet vill verka för att en båtbottentvätt anläggs i kommunen som ett led i att förbättra den marina miljön i Mälaren, varifrån vi får vårt dricksvatten via Görvälns vattenverk.

Trafik

Transporterna står idag för en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Bilar har absolut en framtid i Centerpartiets Sverige dock måste framtidens fordon drivas av annat än fossila bränslen om vi ska klara klimatutmaningen. Vårt mål är att Sveriges utsläpp från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Sverige är ett stort och avlångt land där fordons- och flygtrafik kommer vara viktiga transportmedel för att inte klyva vårt land.

Miljövänligare transporter i Järfälla

I Järfälla, som tillhör de mer befolkningstäta delarna av Sverige, måste vi ha en bra och fungerande kollektivtrafik. Vi vill att den spårbundna trafikens femtonminuters trafik utökas på vardagar och helger.

Centerpartiet i Järfälla vill att P-hus byggs i anslutning till våra tre pendeltågsstationer och att P-avgiften reduceras för de som parkerar och sedan reser vidare med kollektiva transporter på SL-kortet.

Centerpartiet vill främja utbyggnaden av bilpooler i kommunen och underlätta för bilpoolsföretag att etablera sig i Järfälla genom att införa en bilpoolsnorm för nybyggnation av flerfamiljshus i kommunens tre centrala områden Kallhäll, Jakobsberg och Barkarbystaden. Centerpartiet vill att kommunen är med och bygger ut infrastruktur för elbilar så att ”laddstolpar” kan installeras. Järfälla skall vara en kommun på framkant när det gäller innovativa kommunikationslösningar där försök med självkörande bussar som knyter ihop våra stadsdelar är exempel på framtidens kollektiva transportmedel i kommunen. Centerpartiet vill undersöka möjligheterna för eldriven pendelbåtstrafik från Bolinder strand.

Gör det enklare att cykla

I Järfälla ska det vara enkelt att ta sig fram med cykel vilket gör att Centerpartiet vill se ett sammanhängande cykelvägnät som knyter ihop angränsande kommuners cykelvägar med Järfällas.

Underhåll, städning, belysning och snöröjning ska vara av hög kvalité på kommunens cykelvägar och gångbanor. Trafiklösningar utan korsande biltrafik ska prioriteras för att öka trafiksäkerheten för alla som cyklar och går.

Centerpartiet vill att det ska var lätt att kombinera cykling och kollektivt resande genom att öka möjligheterna att ta med sig cykeln på pendeltågen.

Säkra skolvägar

För våra barn som ska ta sig till skolan ska vi ha säkra gång- och cykelvägar. Övergångställen i anslutning till barnens skolvägar ska vara ljusreglerade och alla vägar med nedsatt hastighet till 30 km/h vid skolor & förskolor ska utrustas med digitala hastighetsskyltar som varnar fordonsförarna när den tillåtna hastigheten överskrids.

Leva och bo

Järfälla ligger i en av Europas snabbast växande region som rankas i världstopp när det gäller kompetens, utbildning och innovationskraft. För att Järfälla ska behålla sin tätposition, fortsätta växa och fungera som en grön tillväxtmotor för Sverige behöver vi ha ett fortsatt högt byggande av bostäder och industrilokaler. När vi bygger ska vi göra det på ett smart och hållbart sätt så att livskvaliteten, trivseln och den sociala sammanhållningen ökar mellan oss som bor i Järfälla. För att uppfylla tunnelbaneavtalets krav på antalet byggda lägenheter vill Centerpartiet att avtalet omförhandlas så att kommunens all nybyggnation av bostäder omfattas av avtalet.

Järfälla behöver fler bostäder

För Centerpartiet är det viktig att behålla karaktären i de olika stadsdelar där våra radhus- och villakvarter endast förtätas med låg bebyggelse. I våra tre viktiga kollektivtrafikknutpunkter Kallhäll, Jakobsberg och Barkarbystaden där vill vi i Centerpartiet att de höga husen byggs i tät bebyggelse av stadskärnkaraktär.

För att påskynda byggandet behövs alltjämt förenklade regler, förändringar i plan och bygglagen vilket gör att processen från idé till färdig bostad blir kortare. Det måste byggas på ett sådant sätt att unga och äldre har råd att bo i en bostad vare sig det är bostadsrätt eller hyresrätt eller andra boendeformer.

Centerpartiet vill att det byggs fler studentbostäder i kommunen i anslutning till våra kollektivtrafikknutpunkter. För att få studenter att bo kvar i vår kommun behövs det bostäder anpassade för ungdomar och studerande till rimliga hyror.

Söderhöjden är ett område som Centerpartiet vill bygga om och ombilda delar av Järfällahus hyresrättslägenheter till bostadsrätter, ägarlägenheter eller andelslägenheter.

Bygga smart och hållbart

Byggandet i Järfälla ska vara socialt hållbart vilket innebär att det måste finnas bostäder för alla, för olika behov och med olika upplåtelseformer. Centerpartiet vill se ett Järfälla med både villor, radhus och flerbostadshus med såväl bostadsrätter, hyresrätter, ägarlägenheter och andelsägarlägenheter. Mångfalden i upplåtelseformerna ska premieras i alla nya byggnationer så som kombolägenheter, co-living, studentbostäder, trygghetsboende och byggemenskaper.

Centerpartiet vill att all byggnation som görs i Järfälla utförs på friköpt mark med undantag för strategiskt placerade p-hus som kan byggas på kommunal tomträtt.

Hållbarhet handlar också om att planera för kommunal och kommersiell service när det byggs i kommunen. I Centerpartiets Järfälla ska det vara nära till bra förskolor, skolor och livsmedelsbutiker. Vi vill ha ett rikt utbud av restauranger och affärer som gör våra stadsdelskärnor levande.

Byggandet och boendet i Järfälla ska vara miljömässigt hållbart därför vill Centerpartiet att det ska ställas högsta möjliga miljö- och energikrav vid nybyggnation. Vi vill att hälften av de byggnader som byggs i Järfälla ska byggas i trä. Centerpartiet vill även ta bort bygglovsavgiften vid installation av bergvärmeanläggning. Vår målsättning är att alla stadens byggnationer ska producera förnybar energi.

Vårt kommunala bostadsbolag JHAB ska utvecklas till att bli en stark bostadsbyggaraktör i Järfälla och vara ledande på innovativa bostadslösningar med god arkitektur och samtidigt vara ett föredöme för klimatsmart byggande.

Järfälla – en mötesplats där man trivs.

Järfälla ska vara en plats där människor trivs, en mötesplats mellan människor, med ett rikt kulturliv och brett fritidsutbud för både gammal som ung. För Centerpartiet är det lokala föreningslivet mycket viktigt, vilket vi vill stödja genom att ge goda förutsättningar för alla föreningar att kunna verka i kommunen.

I Järfälla ska det finnas bra och fungerande lokaler och anläggningar för olika typer av kultur-, idrotts-, och andra fritidsaktiviteter.

För att utveckla kulturen i Järfälla, vill Centerpartiet att ett kulturhus byggs över Jakobsbergs pendeltågsstation. Här ska alla konstarter som musik, teater, dans, måleri, keramik m.m få plats att utvecklas under ett och samma tak. Utställningslokaler, aktivitetsutrymmen och konsertscen ska göra kulturhuset till en levande och central plats för kulturlivet i Järfälla.

Sverige är ett vintersportsland där längdskidåkning är en av mångas favoritsport. Snöfattiga vintrar begränsar våra längskidåkares möjlighet att utöva sin sport. Vi i Centerpartiet vill utöka möjligheterna till längdskidåkning i Järfälla genom att bygga ett konstsnöspår med belysning intill Brukets slalombacke.

För våra individuella sommar OS-sporter vill Centerpartiet bygga en gemensam anläggning där kommunens föreningar får egna lokaler anpassade för sina olika sporters behov. Vi i Centerpartiet anser att våra duktiga ledares tid ska användas till att träna och leda verksamheten.

Tillgänglighet och mindre buller

I Centerpartiets Järfälla ska allmänna platser och kommunala lokaler vara anpassade och tillgängliga för alla. Det ska vara rent och snyggt på våra gator och torg där framkomligheten ska vara god för personer med funktionsnedsättning även vintertid.

Centerpartiet arbetar för att minska bullret i kommunen. Buller påverkar människors hälsa och välbefinnande vilket gör att vi vill se fortsatt aktiva åtgärder från kommunens sida att antalet bullerstörda boende ska minska. Vid nybyggnation vill vi säkerställa att det alltid finns en ”tyst” sida på huset där sovrummen skall ligga. Centerpartiet säger nej till bullrande industrier i anslutning till våra bostadsområden. Buller från flygtrafiken på Bromma är ett problem för de boende i bland annat Viksjö och Skälby. Centerpartiet ska verka för att bullret från startande och landande flygtrafik minskar. Vi är också drivande för att lägga ner Lövsta skjutbana vilket skulle minska bullret för de boende i Viksjö.

Demokrati och mänskliga rättigheter
Centerpartiet vill att beslut ska fattas så nära den enskilda individen som möjligt. Därför är det kommunala självstyret och den kommunala demokratin mycket viktigt för oss centerpartister. Vi vill att det ska vara korta avstånd mellan medborgare och politiker. Alla medborgare ska kunna känna att de blir väl representerade och att de har möjlighet till inflytande över de beslut som fattas i kommunen. Centerpartiet tror på ett gemensamt ansvar där alla människor ges möjlighet att förverkliga sina liv och drömmar, oavsett kön eller bakgrund. De mänskliga rättigheterna och Barnkonversionen är för oss i Centerpartiet självklara utgångspunkter i det kommunala beslutsfattandet och en viktig grund för kommunens verksamhet.

En kommun som bejakar mångfalden

Centerpartiet ser alla former av främlingsfientlighet och rasism som ett allvarligt hot mot det öppna och demokratiska samhället. Vi vill ha ett samhälle där alla accepteras och respekteras för dem de är, ett samhälle där vi visar medmänsklighet och tar hand om varandra. Att värna de mänskliga rättigheterna, stå upp för alla människors lika värde, motverka diskriminering, är grundpelare i kommunens integrationsarbete. Vår kommun har runt 7000 finsktalande invånare, en nationell minoritet med särskild skydd för sina rättigheter. Centerpartiet har varit drivande i genomförandet av att Järfälla nu är förvaltningsområde för finska.

Sorgligt nog är diskrimineringen på bostads- och arbetsmarknaden ett stort hinder för många människor med utländsk bakgrund. Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där man erbjuds jobb eller kan starta företag utifrån den erfarenhet och kompetens man besitter, inte på grund av vad man heter eller vilken hudfärg man har. Järfälla kommun ska i sin verksamhet aktivt arbeta för att motverka all slags diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder.

Demokrati och jämställdhet

Centerpartiet vill se fortsatt och fördjupat arbete med att utveckla demokratin inom Järfälla kommun och arbeta vidare med att hitta former för ökat medborgarinflytande, stärka kontakten mellan medborgare och folkvalda samt stimulera den lokala politiska debatten. Våra offentliga lokaler som bibliotek är viktiga platser där våra medborgare kan mötas och diskutera. Kommunens hemsida är en kanal där våra invånare har möjlighet till information och kommunikation med våra förtroendevalda.

Även de medborgare som inte har rätt att rösta har rätt att bli representerade, få sin röst hörd och sina intressen tillvaratagna när beslut fattas i kommunen. Barnkonventionen är en självklar utgångspunkt för beslutsfattandet i kommunen och Centerpartiet vill att barnperspektivet skall genomsyra alla beslut som tas av nämnder och förvaltningar i Järfälla kommun.

Jämställdhet är en förutsättning för frihet från våld och trakasserier, för lika lön och ökad makt. Järfälla kommun ska vara ett föredöme när det gäller lika lön för lika arbete samt vid tjänstetillsättningar. Kommunens service till allmänheten ska vara baserad på rätten till lika behandling av alla medborgare, oavsett kön eller annan diskrimineringsgrund. Centerpartiet vill att Järfälla kommun utvecklar och förbättrar sina resurser för att på bästa sätt kunna ta hand om de personer som hotas av eller utsätts för hedersrelaterat förtryck. Ett aktivt arbete ska föras för att förhindra tvångsäktenskap och könsstympning, problem som måste synliggöras, där ungdomars såväl pojkar som flickor måste veta vart de kan vända sig för att få hjälp.

Integration

Centerpartiet vill verka för att Järfälla ska vara en öppen kommun där mångfalden berikar. Människor, unga som gamla som kommer till vår kommun från andra länder är viktiga resurser som vi behöver. Det är viktigt att nyanlända ska känna sig välkomna till vår kommun. Centerpartiet vill föra en politik som bryter utanförskapet i alla våra kommundelar. Vi menar vidare att all inkludering ska börja i skolan. Den bästa kraften som gäller inkludering finns i civilsamhället ideella organisationer, dvs i föreningslivet. Här skapas nödvändiga sociala nätverk, inte minst för unga.

Även studieförbund och folkhögskolor spelar i sammanhanget viktiga roller som behöver stöd av politiken. Centerpartiet kommer att verka för att nyanlända snabbt ska få svenskundervisning och samtidigt komma ut i arbetslivet. Nyanlända ska få möjlighet till bostad i alla delar av kommunen, detta är en god förutsättning för att man ska inkluderas i samhället. Centerpartiet kommer att arbeta för att alla nyanlända ska erbjudas integrationsprogram, när man kommer som ny till Järfälla. Det är också angeläget att utbilda kommunens personal som arbetar i olika verksamheter framför allt i skolan i hedersrelaterade frågor. Många gånger behöver föräldrar extra stöd och därför föreslår Centerpartiet ett föräldraforum, där man diskuterar föräldraskap. Ett nytt grepp som Centerpartiet vill utveckla under mandatperiod är obligatorisk SFI-undervisning, under föräldraledigheten. Vilket kan ske utöver vardagar även på kvällstid och helger.

Hederskultur

Kommunen ska jobba aktivt och effektivt för att motverka hederskultur i form av att ge stöd till familjer där heder kan vara aktuellt. Utbildning i jämställdhetsfrågor ska erbjudas till alla Järfällabor för att underlätta integrationen. Tidiga förebyggande insatser är avgörande för barn som riskerar att hamna i utanförskap.

Enheten för integration ska ansvara för att säkerställa att all personal i kommunal verksamhet utbildats i att identifiera och upptäcka hedersförtryck, kunna agera och erbjuda stöd enligt kommunens handlingsplan.

Trygghet

Alla ska känna sig trygga i Järfälla. Under 2018 anställs fler trygghetsvärdar, fältassistenter och ordningsvakter som kommer att synas runt hela kommunen. Centerpartiet i Järfälla vill se fler poliser på gator och torg i alla delar av vår kommun och att det finns närpolis i tjänst dygnet runt i Järfälla. Centerpartiet vill ha ett utökat samarbete mellan kommun och polis för att bekämpa brottslighet och narkotikaförsäljning i Järfälla.

Centerpartiet ha god belysning på våra gång- och cykelvägar där röjning av sly och buskage är av stor vikt för att öka tryggheten.

Centerpartiet vill verka för att fler övervakningskameror installeras på våra mest utsatta platser i kommunen. Civilsamhället har också en stor betydelse för tryggheten och därför bör kommunen samverka med föreningar och uppmuntra till grannsamverkan.

Våra ungdomar måste få tillgång till fler mötesplatser där de på ett kreativt sätt kan utveckla sina intressen inom sport, konst och musik vilket minskar riskerna för att de hamna utanför samhället.

Skola och förskola

Förskola

Barnen i förskolan ska ha utrymme att kunna utvecklas både pedagogisk och i leken. Detta innebär att vi vill ha ett maxtak på antal barn per förskolelärare och att förskolegårdarna ska följa den av kommunen antagna konceptförskolans storlek på gårdar, detta ska inte vara en rekommendation.

Vi vill att alla pedagoger ska ha tillgång till rätt kompetens så de kan ställa tidiga diagnoser från förskola och framåt för att säkerställa att hjälp sätts in i tidig ålder för barn med särskilda behov.

Grundskolan
Vi vill se en mångfald av skolor i hela kommunen med både fria aktörer som kan vara vinst- och idéburna, och kommunalt drivna. För att alla ska kunna göra valet av skola aktivt vill vi utöka informationen på fler språk för att motverka de socioekonomiska skillnader som finns inom kommunen. När det kommer till religiösa friskolor i Järfälla så säger vi nej av integrationsskäl.

Alla elever i Järfälla ska kunna nå godkänt i kärnämnena. För att uppnå detta vill vi fortsätta utveckla läxhjälpen och införa socialpedagoger i skolan som hjälper och avlastar lärarna i icke-pedagogiska frågor.

Många barn och ungdomar upplever stress både i och utanför skolan och detta påverkar deras möjlighet att lyckas med sina studier. För att motverka psykisk ohälsa måste skolorna ha ett väl utvecklat elevhälso-team. Fler vuxna i skolan gör att elever möter andra som de kan få förtroende för, det kan till exempel vara en vaktmästare eller en hjälplärare som man öppnar upp sig för.

Elever ska ha inflytande vid planering av matsedel. Maten ska vara hälsosam, miljövänligt och ekologisk. Maten ska även tillgodose barnens olika behov när det gäller kosten. Vi vill att eleverna ska medverka till att minska matsvinnet.

Barn och ungdomar rör sig för lite i vardagen så därför vill vi införa mer rörelse i skolan. Fysisk aktivitet på minst 30 minuter om dagen leder till ökad koncentrationsförmåga, till bättre inlärning och förebygger sjukdomar.

För att få barn och ungdomar att röra sig mer utomhus vill vi införa en naturskola, som pedagogisk resurs, där olika klasser kan boka in sig. Naturskola innebär att arbeta med utomhuspedagogik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

För att minska utanförskapet och öka integrationen måste skolan arbeta med hedersproblematiken. Vi behöver ta ett helhetsgrepp både i skolan och tillsammans med de religiösa samfunden. Vi vill utbilda skolpersonalen i att tidigt upptäcka hedersproblematik och använda våra socialpedagoger som experter. Vi behöver även aktivt arbeta i skolan med synen på könsstrukturer, sexuell läggning och diskriminering av minoriteter.

Vi vill lägga ner Tallbohovskolan och förflytta ut eleverna på de andra skolorna och istället etablera en friskola i lokalerna. Vi ser detta som ett måste för att skapa bättre förutsättningar för nuvarande elever i framtiden. Trots att kommunen lagt ner stora resurser för att bryta det sociala utanförskapet har inte resultaten förbättrats. Att etablera en friskola är ett sätt att öka integrationen i området.

Gymnasiet

Centerpartiet vill fortsätta öka standarden på gymnasiet och ha ett brett utbud av inriktningar och program, både praktiska och studieförberedande.

En förutsättning för att ungdomarna ska lyckas med steget in i vuxenvärlden är att det finns bra syokonsulenter som kan hjälpa dem vidare efter gymnasiet, till studier eller arbete. Det är viktigt att fånga upp och hjälpa de elever som av olika anledningar avbryter sina gymnasiestudier.

Vi vill arbeta för att knyta in det lokala näringslivet mer i skolan. Ett bättre samarbete mellan kommunens småföretag och skolan gynnar alla.

Äldreomsorg

Centerpartiet vill verka för att äldre i Järfälla ska ha rätt att välja sin omsorg. Denna ambition ska gälla även för de närmaste åren. Utredningen om boendeformer som presenterades 2016 visar att gruppen ”äldre” inte är en homogen grupp, utan de har olika behov, preferenser och önskemål. Det finns ett tydligt önskemål om fler tillgänglighetsanpassade boendeformer med möjlighet till social samvaro och aktiviteter samt service och hjälp vid behov. I dag kan Järfälla kommun inte erbjuda en så kallad mellanboendeform, det vill säga boende för dem som av olika skäl inte har möjlighet att bo kvar i sin bostad men som inte behöver ett särskilt boende (biståndsbedömt omsorgsboende). Centerpartiet kommer under mandatperioden verka för att trygghetsboende ska kunna erbjudas fler äldre som vill ha möjlighet att flytta till sådant boende.

Valfrihet och kvalitet

Det har konstaterats att flertalet äldre vill bo kvar i sin invanda bekanta hemmiljö så länge som möjligt. Ska detta vara möjligt måste hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedelsverksamhet m.m. förbättras och intensifieras. Centerpartiet menar att hemtjänsten måste ges mer resurser för att kunna hinna med och klara den sociala omsorgen. I detta ingår att ha tid att lyssna och prata vid hemtjänstbesök. Det kan inte bara handla om att städa, dammsuga eller laga mat. Ensamma äldre behöver även social omsorg. Detta handlar om livskvalitet, vilket Centerpartiet vill prioritera. För att klara och utveckla hemsjukvården måste nya former prövas. Det måste vara bättre att sjukvården i större utsträckning än i dag gör hembesök hos äldre än att de själva ska behöva uppsöka sjukvårdsinrättningar såsom närsjukhus eller vårdcentraler. Centerpartiet menar att det handlar om att bättre administrera denna del av hemsjukvården, vilket skulle förbättra mycket för de äldre, men även att spara på personal och ekonomiska resurser.

Centerpartiet menar att äldreomsorgen kan drivas i både kommunal och privat regi. Det viktigaste är att omsorgen för våra äldre alltid ska hålla samma kvalitet oavsett vem som är utförare. Den utförare som sköter sin verksamhet bra kommer att väljas av många. Äldreboenden som inte håller god kvalitet kommer att väljas bort eller tvingas förbättra sin verksamhet, här sker en självsanering.

Centerpartiet kommer att arbeta för att ersättningsnivåerna till vårdpersonal höjs. Därmed höjer vi vårdpersonalens status och fler unga kommer i framtiden att välja denna yrkesbana. Vårdpersonalen ska ha god och adekvat utbildning så att de äldre känner trygghet.

Att administrera hemtjänsten på ett sätt som gör att det är samma person/personer som kommer på hembesök i större utsträckning än i dag måste kunna genomföras. Även här handlar det om trygghet för de äldre.

Olika boendeformer för äldre

Centerpartiet menar att de olika formerna för äldreboenden måste förtydligas och definieras. De begrepp som idag används är seniorbostäder, trygghetsbostäder samt vård-och omsorgsboende/särskilt boende. Seniorboenden är boenden som hör till den ordinarie bostadsmarknaden och det behövs ingen biståndsbedömning. Begreppet trygghetsbostäder är också en boendeform som inte heller egentligen har någon enhetlig definition. Det får inte krävas biståndsbeslut för att få en trygghetsbostad. Särskilt boende är en boendeform för äldre som omfattas av rätten till bistånd. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och hälso-och sjukvård dygnet runt. Boendet kräver biståndsprövning och beslut från kommunen. Valfriheten måste tydliggöras och förklaras. Vem kan välja och vilka möjligheter finns det egentligen? Det måste vara den enskildes behov och önskemål som styr. Det är viktigt att inte förespegla förutsättningar som inte finns utan att vara mer realistiska. Detta innebär, menar Centerpartiet, att kommunen måste ha bättre framförhållning och planering av de framtida behoven vad avser äldreomsorgen och inte minst de äldres olika boendebehov. I några få kommuner runt om i landet har man nu infört GPS-larm för äldre att bäras utomhus. De som prövat detta känner sig betydligt tryggare när de rör sig utomhus. Centerpartiet menar att Järfälla kommun borde utreda möjligheten att införa detta också i vår kommun, förslagsvis för personer över 80 år.

Kultur och fritid

För Centerpartiet är det en självklarhet att ett välfärdssamhälle har många inslag av kultur och fritidsaktiviteter. Järfälla kommun har stora möjligheter att erbjuda sina medborgare detta, då det finns stora fritidsområden i de flesta av kommundelarna. Allemansrätten innebär att vi kan njuta av vår vackra natur runt om i kommunen. Vi har cykelvägar och promenadstråk som vi måste värna. Vi har områden i kommunen som har kulturvärden som måste skyddas från förstörelse. Centerpartiet menar att kommunen behöver informera medborgarna om alla möjligheter som finns att bedriva fritidsaktiviteter. Att människor är mycket ute i naturen innebär också mycket för den allmänna folkhälsan. Denna friskvård är dessutom helt gratis.

Centerpartiet vill också peka på vikten av att bevara kommunens bibliotek. Att se över öppettider är viktigt så att medborgarna har möjlighet att besöka biblioteken för att låna böcker eller uppleva andra aktiviteter. Biblioteken kan utnyttjas betydligt bättre än idag för olika typer av aktiviteter både för unga som för äldre. Även i anslutning till kommunens äldreboenden borde det finnas möjlighet att bygga upp mindre boklådor. Centerpartiet menar att det borde arrangeras en ”bokens dag” i kommunen varje år. Den dagen kan man uppmana kommunens invånare att skänka lästa böcker till kommunens bibliotek. Järfälla kommun saknar ett kulturhus. Det borde vara en självklarhet för en kommun i Järfällas storlek att ha ett kulturhus. Centerpartiet menar att nu är det hög tid för att arbeta för att detta under mandatperioden ska bli verklighet.

Fritiden för ungdomar

Ungdomarna i kommunen måste ha möjligheter till aktiviteter under kvällar, helger och lov. Vi vill öppna upp lokaler för fler föreningar, öppna upp för fler tider i idrottshallar och förbättra utomhusmiljön med till exempel bättre belysning av fotbollsplaner. Föreningarna i kommunen ska få möjlighet att bättre marknadsföra sig i bland annat i skolan för att fånga in fler ungdomar.

Att alla kommunens ungdomar ska få sommarjobb är betydelsefullt för deras självkänsla, kontaktnät och minskar rastlösheten. Att sommarjobba skapar även erfarenhet och ger en viktig ingång i det framtida arbetslivet.

Samspel med civilsamhället och föreningslivet

Under den kommande mandatperioden har Centerpartiet ambitionen att intensifiera samarbetet med kommunens föreningsliv. Det finns i Järfälla ca 130 föreningar som sysslar med olika verksamheter (idrott, kultur, handikapp, motor, nykterhet m.m.). Ett stort antal människor i kommunen är ideellt engagerade i föreningarna. Vi lever numera i ett mångkulturellt samhälle och här spelar kommunens föreningar en mycket stor roll. Centerpartiet menar att civilsamhällets ideella föreningar måste ges ökade resurser och möjligheter för att därmed kunna engagera sig mer i integrationsfrågor. Även de studieförbund och folkhögskolor som verkar i kommunen är viktiga för integrationen. Kanske är föreningslivet i kommunen den bästa garantin för ett lyckat integrationsarbete. Inte minst idrotten är ett gott exempel på detta. Centerpartiet menar att det är viktigt att uppmärksamma och visa uppskattning för kommunens föreningsliv. Under innevarande mandatperiod måste man från kommunens sida göra en seriös uppdatering av allmänna samlingslokaler som kan nyttjas av de kommunmedborgare som så önskar.

Ekonomi och jobb

Jobben är grunden för välfärdens finansiering, förebyggande av utanförskap och tillväxt i hela landet. Eget arbete är fundamentalt för såväl frihet som trygghet för den enskilde. Centerpartiet menar därför att en av samhällets huvuduppgifter är att alla människor ska ges möjlighet att arbeta och försörja sig själva, efter egen förmåga. Ett företagsklimat som ger fler och växande företag och därmed fler jobb, med en arbetsmarknad som är öppen för alla, är förutsättning för att människor ska kunna påverka och förbättra sina egna och sina barns livsvillkor.

Fler jobb genom fler och växande företag

Centerpartiet vill att Järfälla utvecklas till en företagsvänlig kommun där näringslivet blomstrar och alla har möjlighet att få ett arbete.

4 av 5 jobb skapas i de små och växande företagen. Centerpartiet vill göra det enklare att starta företag och billigare att anställa. Idag har Sverige bland världens högsta skatter på anställning. Om skatterna på jobb och företag sänks innebär det att företagen får lägre kostnader för löner vilket ger utrymme för högre löner och fler anställda, vilket gynnar hela samhället. Vi i Centerpartiet vill minska på de administrativa bördorna så att företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter.

I Järfälla vill vi underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar, där hög kvalité utgör grunden för vem som får uppdragen. Vi vill verka för att fler mindre företag ges möjlighet till att driva kommunal verksamhet som idag drivs i kommunal regi. Centerpartiet vill utöka antalet traineetjänster i den kommunala verksamheten för att fler ska lära sig jobbet på jobbet. Vi vill att kommunen arbetar strategiskt med företags- och näringsutveckling för att stimulera företag till att etablera sig i Järfälla. Ett samarbete med våra högskolor och universitet där ”campus” etableras i Järfälla är en strategi som Centerpartiet vill driva.

En hållbar finansiering av välfärden

Grunden för en hållbar finansiering av välfärden är fler i arbete, där fler betalar skatt och färre lever på bidrag. En bra välfärd förutsätter att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt där kommunens skatteintäkter i första hand används till välfärdens kärna som skola, förskola och äldreomsorg. Det är viktigt att vi kan upprätthålla och utveckla kvalitén i kommunens välfärd samtidigt som Järfälla växer och välfärden därmed byggs ut för att möta behoven hos invånarna.

Centerpartiet kommer att arbeta oförtröttligt med att förvalta och använda varje skattekrona på ett effektivt sätt för Järfällas och medborgarnas bästa. Den kommunala skattesatsen ska ligga på en hållbar nivå, där Centerpartiets mål är att Järfälla skall vara en attraktiv kommun att bo och etablera företag i.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.