Miljö i järfälla


Miljön är avgörande för Järfällas hållbarhet. Vi har ett ansvar att förvalta vår kommun till framtida generationer. Därför satsar vi extra på miljön i årets budget. Se filmen för att se vad!

  • Skapa gröna stråk i centrum för ökad trivsel
  • Möjliggöra stadsodling på offentliga ytor
  • Bilda en klimatpanel
  • Giftfri miljö i skolor och förskolor
  • Förbättra vattenkvalitén i Bällstaån
  • Skydda Mälaren från föroreningar och giftiga/orena utsläpp
  • Bevara Fastebol- och Vålbergaskogarna
  • Stärka Järvakilen

Vi vet att miljöarbetet måste drivas både i Sverige och i EU. Då får vi resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig.

Vi har haft en fantastisk utveckling när det kommer till förnybar energi. Mer än halva Sveriges energikonsumtion kommer idag från förnybara energikällor.

Vi är stolta men inte nöjda och ser att utvecklingen måste fortsätta. Vi tycker att Sverige både har en möjlighet och en skyldighet att inom en generation vara helt fritt från fossil energi. Tack vare den energiöverenskommelse som vi gjort tillsammans med Alliansen har vi garanterat att den förnybara elen kommer att fortsätta växa och förstärkas i många år framåt.

Delar av industrin har undantag från, eller nedsättningar av, energi- och koldioxidskatterna för fordon. Dessa subventioner minskar den tilltänkta miljöstyrande effekten och vi vill därför begränsa vissa av dessa undantag. Vi vill i ett kommande steg slopa nedsättningen av koldioxidskatten för diesel i gruvindustriell verksamhet (för andra fordon än personbilar, lastbilar och bussar) liksom slopa dessa fordons skattebefrielse från energiskatt.

Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan, miljön och våra barn. Hormonstörande ämnen kan orsaka folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och göra det svårare att få barn. Även tungmetaller som kadmium utgör en hälsorisk. Vi anser att miljömässigt bättre alternativ bör uppmuntras och att det miljöfarliga ska fasas ut.

Vi vill att alla i hela landet ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Låga grundvattennivåer innebär stora utmaningar och med klimatförändringarna ökar risken att bakterier och föroreningar sprids. För att hela Sverige ska kunna fortsätta ha tillgång till rent vatten krävs ett gigantiskt arbete.

Den svenska skogen är värdefull, både för att vi säljer virket men också för att den hjälper till att skapa ett bättre klimat. Det är viktigt att skogsbruket är hållbart och långsiktigt. Vi tycker också att det är viktigt att skydda värdefulla skogsområden, inte minst när skogen avverkas.

Vi tycker att det ska vara dyrt att begå miljöbrott, mycket dyrare än vad det är idag. Därför vill vi stärka skyddet för miljön, både i Sverige och i andra länder. Samtidigt vill vi minska onödigt byråkratiskt krångel. Det ska vara enkla processer för att få tillstånd när det kommer till lagar och miljö.

Klimatet och jordens uppvärmning är en av vår tids viktigaste frågor. Hösten 2016 noterades rekordvärme på Arktis som kan vara första tecknet på en permanent förändring av Arktis klimat. Även i många andra delar av världen uppstår stora problem i klimatförändringarnas spår. Läget är allvarligt och det krävs kraftfulla åtgärder, på global nivå såväl som i Sverige och EU.

Centerpartiet tror att fordons- och flygtrafiken kommer vara viktig i framtiden. Därför måste vi ersätta de drivmedel vi tankar med idag med förnybara och hållbara alternativ, som till exempel förnybar el och biodrivmedel. Då kan vi både köra bil och samtidigt vara rädda om miljön.

Vi måste också bygga ut kollektivtrafiken, dra nya järnvägsspår för såväl förbättrad regional trafik på landets lågtrafikerade banor som för höghastighetståg mellan våra storstäder. Det måste också bli mer lönsamt att köpa en klimateffektiv bil eller lastbil. Samtidigt behöver vi höja skatterna på utsläpp av koldioxid. Vi tycker att du ska tjäna på att göra val som är bra för miljön och inte tvärtom.

Vi vet att biltrafiken kommer att vara viktig i framtiden också. Därför måste vi tänka i nya banor och samarbeta för att få det att bli så bra som möjligt. Kommuner och regioner behöver jobba tillsammans för att det ska finnas ställen där man kan tanka förnybara bränslen eller ladda sin elbil. Dessutom måste vi jobba för att det ska bli lättare att cykla, genom att se till att det finns bra cykelbanor.

Det ska vara lätt att källsortera och därför måste det finnas bättre system och rutiner för återvinning. Vi vill ha ett hållbart samhälle och då måste vi minimera, återanvända och återvinna. Då kan det som idag är avfall bli en råvara och resurs för nya produkter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.