Nyheter

bild
Senaste nyheten

Nacka bjuder in till klimatsmart markanvisning

Nacka kommun genomför under våren en markanvisningstävling för ca 80 lägenheter på Henriksdalsbacken. Avsikten är att anvisa marken till den aktör som har bäst lösningar och störst kompetens för att bygga klimatsmart. Den aktör som uppvisar lägst klimatavtryck under hela livscykeln (dvs produktion,... Läs mer
Senaste nytt
Visa fler artiklar

Välfärd, idrott och sänkt skatt!

Nackas Alliansmajoritet presenterar en budget för 2021 med stora välfärdssatsningar, större överskott än tidigare och sänkt skatt med 20 öre.

Alliansen satsar 150 miljoner kronor mer på verksamheterna nästa år och såväl hemtjänsten som skolan får större ökningar än tidigare år. Skattesänkningen innebär att Nackaborna får behålla 65 miljoner kronor mer av sina inkomster. Eftersom osäkerheten är stor om hur djup och långvarig lågkonjunkturen blir, så ökar Alliansen också reserverna och överskotten med 51 miljoner kronor.

- Det strategiska miljö- och klimatarbetet stärks med ytterligare resurser, avseende bland annat handlingsplan för miljöarbetet i stadsbyggandet, klimatanpassningsplanen, nätverket klimatneutrala Nacka tillsammans med näringslivet, utbyggnad av solceller och laddstolpar, säger Hans Peters, kommunalråd (C), och ordförande i miljöutskottet.


Alliansens budgetförslag innebär i korthet följande:

  • Socialnämnden får 67 miljoner kronor ytterligare, vilket tillsammans med årets ökning på 60 miljoner innebär en utökning med 16% på två år. Syftet är att bygga ut omsorgen för personer med funktionsnedsättning, öka resurserna för barn och unga som far illa, hjälpa våldsutsatta kvinnor och öka det drogförebyggande arbetet.

  • Äldrenämnden får utökad budget med 34 miljoner kronor. Det är hela 56 miljoner mer än nämnden beräknas göra av med i år – en ökning på 7%. Hemtjänstchecken höjs med 5% varav 1% utgör en särskild kvalitetsbonus till de hemtjänstanordnare som har hög personalkontinuitet hos de äldre. Checken för särskilt boende höjs med med 2%, därutöver höjs det särskilda demenstillägget med 38% (sammantaget värde på 3,2%). 1 miljon satsas på att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre och stödja anhöriga som vårdar sina makar eller föräldrar.

  • Utbildningsnämndens budget ökar med 43 miljoner kronor. Skolpengen för både grundskolan och förskolan höjs med 2%.

  • Insatser för att arbetslösa ska kunna få ett jobb – vuxenutbildning och kommunala jobbinsatser – ökar med 11 miljoner kronor.

  • För att slimma administrationen och frigöra pengar till annat görs besparingar på kontorsorganisationen i Stadshuset med 12 miljoner kronor.

  • 10 miljoner kronor extra avsätts för att åtgärda dåliga elevtoaletter och omklädningsrum i skolorna.

  • Investeringarna ökar till 1,3 miljarder kronor 2021, bl a för fotbollsplaner vid Hellasgården, sporthall i Älta, ny simhall och projektering av den multihallen i Fisksätra.

  • Det strategiska miljö- och klimatarbetet förstärks med ytterligare 1 miljon kronor, bland annat ska en klimatanpassningsplan tas fram och insatser göras inom ramen för det nystartade Nätverket Klimatneutrala Nacka. En plan för utbyggnad av solceller och laddstolpar på kommunens fastigheter ska också tas fram.