Centerpartiet vill ha en närmare och tryggare kollektivtrafik

I Centerpartiets alternativa budget förslag finns flera förslag för att höja säkerheten och tryggheten i kollektivtrafiken, och för att ytterligare underlätta det kollektiva resandet på landsbygden. Bland annat vill man ta fram en app för att underlätta samåkning, rusta upp länet busskurer och busshållplatser och utöka möjligheten för anropsstyrd kollektivtrafik.

Uppsala län har ett bra utbud av kollektivtrafik längs vägarna mellan de större tätorterna. Men när det handlar om mer ren landsbygdstrafik är utbudet oftast begränsat till skoltrafik. Dessa delar av länet saknar kollektivtrafik under helger och lov. Därför vill Centerpartiet ge alla möjlighet att resa med dessa linjer också utanför skolåret genom anropsstyrd trafik.

Vidare vill Centerpartiet även underlätta samåkning, till exempel genom att stödja framtagandet av en app för samåkning och kombination av samåkning och kollektivtrafik.

Idag är flera busshållplatser slitna och omoderna. Det är svårt att synas och man riskerar att bli missad när bussen passerar. Vi måste göra det tryggare att vänta på bussen på landsbygden och i tätorter och vi vill därför satsa för att rusta upp och modernisera väderskydd och busshållplatser.

Säkerheten inom kollektivtrafiken behöver utvecklas. Det gäller både trafiksäkerhet och individens trygghet och säkerhet vid promenad till och väntan vid hållplats, trygghet och säkerhet för chaufför och passagerare ombord och passagerarens avslutning på resan. Det handlar om allt från arbetet med att få passagerare i regionbussar att använda säkerhetsbälten till att samverka kring insatser för att öka tryggheten på större bytespunkter och särskilt Resecentrum i Uppsala.

Budgetförslaget i sin helhet finner du här: Hela Uppsala län ska leva , 544.3 kB.

För mer information, kontakta:
Johan Örjes, regionråd (C)
Olle Romlin, politisk sekreterare (C)