Region Uppsala minskar utsläppen

Region Uppsala minskar klimatutsläppen med 13% 2023 jämfört med 2022 visar regionens miljöredovisning som godkändes av Regionala utvecklingsnämnden den 21 mars. Under perioden 2010-2022 har Region Uppsala minskat sina klimatutsläpp med 48%.

För nå Parisavtalets mål att hålla temperaturökningen väl under 2 grader krävs att världens samhällen i mycket snabb takt ställer om till nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Den mänskliga klimatpåverkan är redan en realitet som påverkar våra förutsättningar lokalt. På grund av detta är ett av Region Uppsalas övergripande miljömål att minska organisationens klimatpåverkan med minst 10 procent årligen.

– Region Uppsalas miljöarbete är oerhört viktigt, vi är en av Uppsala läns största organisationer och arbetsgivare och vår påverkan på miljön blir därmed stor. Våra möjligheter att bidra till förbättring är därmed också stora, säger Unn Harsem (C), regionråd.

Utsläppen av de klimatpåverkande gaser som Region Uppsala kan mäta minskade med 13 procent år 2023 jämfört med år 2022. Den största utsläppsminskningen står fjärrkyla, kollektivtrafik och fjärrvärme för. Anledningen till de stora utsläppsminskningarna från fjärrkyla och fjärrvärme är att Region Uppsala sedan den 1 april 2023 köper klimatallokerad fjärrvärme och fjärrkyla. Det innebär en biobränsleallokering för energianvändningen och klimatkompensering för resterande utsläpp. Kollektivtrafiken har under året fått en högre andel fossilfria bränslen, vilket förklarar dess utsläppsminskning.

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete av klimatredovisningen, som framöver ska kompletteras med klimatpåverkan från textilier, läkemedel samt att kvalitetssäkra redovisningen av förbrukningsvaror ytterligare. Nytt för 2023 är att klimatpåverkan från pensionsfonder följs upp.

– Vi fortsätter med vårt systematiska förbättringsarbete och fokuserar på det där vi har störst miljö- och klimatpåverkan, säger Unn Harsem (C), regionråd.

Vid frågor kontakta

Unn Harsem (C), regionråd: 070 486 50 26
Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 611 36 94