Nytt miljö- och hållbarhetsprogram

Efter beslut i Regionfullmäktige den 22 november står det nu klart att Region Uppsala antagit ett nytt miljö- och hållbarhetsprogram för perioden 2023-2026.

Programmet för miljö och hållbarhet visar hur Region Uppsala vill vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle samtidigt som det nya programmets åtgärder också har positiva effekter för den regionala utvecklingen i länet.

Programmets övergripande syfte är att skapa en gemensam viljeriktning och möjligheter för Region Uppsalas verksamheter att dra åt samma håll för att minska organisationens miljö- och klimatavtryck samt för att uppnå Agenda 2030-målen. Programmet innefattar tre övergripande mål: minskad klimatpåverkan, hälsosam och giftfri miljö samt hållbar och effektiv resursanvändning. Därutöver finns en rad detaljerade mål och indikatorer inom ramen för respektive område.

- Miljö- och klimatkrisen sätter en stor press på hela samhället och kräver agerande på såväl lokal som global nivå. Det är självklart att Region Uppsala ska vara en stor och viktig aktör i det här arbetet och som kan agera gott exempel, säger Unn Harsem (C), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Arbetet med att genomföra miljö- och hållbarhetsprogrammet är och har varit framgångsrikt. Mellan 2010 och 2022 har Region Uppsalas totala utsläpp av klimatpåverkande gaser minskat med nästan 48 %. Ett annat exempel är att kollektivtrafiken i Region Uppsala under 2023 bedöms uppnå målet om 100 % fossilfritt, samtidigt som energianvändningen per kvadratmeter år 2022 är 16 % lägre i jämförelse med år 2018.

Nya mål och inriktningar för programmet under mandatperioden är bland annat att ekologiskt och närproducerat tillsammans ska utgöra minst 60 % av Region Uppsalas totala inköp av livsmedel, att andelen egenproducerad el ska öka i samband med om- och nybyggnation samt en ny betoning om att all el som köps in ska komma från fossilfria energislag.

- Jag är oerhört glad över att vi äntligen har fattat beslut om det nya programmet. Det är ett stort arbete med att både revidera och genomföra programmet till de positiva resultat som det genererar. Det är tack vare duktiga medarbetare och ambitiösa mål som detta är möjligt, säger Unn Harsem (C).