Centerpartiet säger som enda parti nej till spårvägsavtal

Måndagen den 29 januari tar Uppsala kommunfullmäktige slutgiltigt ställning till det föreslagna avtalet med staten om spårvägsutbyggnad i Uppsala, tiotusentals nya bostäder i Södra Uppsala samt fyrspårig järnväg till Stockholm. Centerpartiet kommer som enda parti rösta nej till avtalet, om inte vissa förbehåll tillgodoses.

- Centerpartiet är mycket positiva till möjligheten att snabbare få fyrspår till Uppsala, det har det funnits behov av länge. Att en begränsad del av Uppsala, som redan tidigare planerades byggas ut kraftigt, nu ska exploateras ännu hårdare är stödjer vi däremot inte. Vi kan bygga smartare. Vi anser inte heller att avtalet ska villkoras med spårväg som enda lösning för kapacitetsstark kollektivtrafik. Det har därför varit en svår avvägning att bestämma hur vi förhåller oss till det här avtalet, säger Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna.

En ansvarsfull ekonomisk hushållning är ett grundfundament i Centerpartiets politik. För närvarande uppgår Uppsala kommuns låneskuld till mer än 15 miljarder kronor, samtidigt är behoven av investeringar i skolor, äldreboenden och idrottsinfrastruktur stora. Hur mycket en spårvägsutbyggnad skulle kosta i Uppsala är oklart. Helt klart rör det sig om flera miljarder kronor.

- Då det inte gjorts någon grundlig utredning av spårväg den aktuella sträckan vet vi inte tillräckligt säkert vad det skulle kosta. Klart är dock att det handlar om flera miljarder. Statens och Regionens medfinansiering är dock liten i förhållande till kommunens, så det finns en betydande risk för att kommunen blir stående med en mycket dyr nota. Givet vår höga skuldsättning och de stora investeringsbehoven anser vi att det är oansvarigt att åta sig en spårvägsinvestering utan ytterligare utredning, fortsätter Stefan Hanna.

Avtalet inbegriper byggandet av 33 000 nya bostäder i södra Uppsala. Det är mycket mer än vad kommunen har täckning för i den översiktsplan som antogs så sent som 2016. Centerpartiet anser att avsteg från en så färsk översiktsplan kräver en bättre demokratisk process.

- Vi är kritiska till den stora koncentrationen av bostäder på väldigt begränsade områden i Södra staden, vi vill sprida utvecklingskraften i hela Uppsala kommun. Framförallt så kräver avsteg från översiktsplanen en mer omfattande dialog med invånarna. I samband med att översiktsplanen antogs hölls samråd, medborgardialoger och remisser inhämtades. Översiktsplanen är därmed brett demokratiskt förankrad. Det vore fel att frångå den så snart efter antagandet, avslutar Stefan Hanna.

Centerpartiet avser som enda parti rösta nej till avtalet med staten, om inte vissa förbehåll tillgodoses (förbehållen bilägges). Andra partier aviserade i december att också de skulle rösta nej till delar av avtalet, men röstade trots det ja på kommunstyrelsens sammanträde.