S, MP och L kör över markägare

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna beslutade i onsdags att begära planbesked för en ny gång- och cykelväg mellan Librobäck och Ulva kvarn. Vägens föreslagna sträckning innebär att de berörda markägarna körs över och att värdefull jordbruksmark tas i anspråk, vilket Centerpartiet kraftigt vänder sig emot.

- De berörda markägarna är starkt kritiska till den här dragningen, vilket är förståeligt eftersom en lång sträcka går rakt över Upplands bästa åkermark. Att till och med Vänsterpartiet vägrade delta i beslutet med hänvisning till äganderätten borde varit en väckarklocka för nämndmajoriteten, säger Jonas Petersson (C), 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Den begäran om planbesked som gatu- och samhällsmiljönämnden antagit innebär att GC-vägen ska dras längs med Fyrisån merparten av sträckan, men gå i en utdragen båge över slätten i höjd med Ärna flygplats. Orsaken är att Försvarsmakten av säkerhetsskäl motsätter sig en dragning längs ån hela vägen. Centerpartiet har föreslagit en alternativ dragning.

- Vårt förslag innebär att GC-vägen dras parallellt med väg 272 från Söderforsgatan fram till vägskälet mot Ulva, och därefter längs med vägen mot Ulva. Jag har varit i kontakt med markägarna och de skulle godta en sådan lösning, fortsätter Petersson.

Frågan om en GC-väg till Ulva har varit på den politiska dagordningen i över ett decennium. Konflikter med antingen Försvarsmakten eller markägare har emellertid stoppat alla lösningsförslag som presenterats. Samtliga partier är överens om att en dragning längs med Fyrisån hela vägen vore det optimala, men det går inte på grund av försvarsverksamheten på Ärna.

- Det är anmärkningsvärt att nämndmajoriteten går vidare med det här förslaget när de vet att markägarna inte godtar det. Såvida de inte tänker sig att de ska expropriera marken kommer hela projektet gå i stå ännu en gång. Och om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna är villiga att expropriera marken hoppas jag att de deklarerar det tydligt innan valet, säger Stefan Hanna (C), kommunalråd tillika tidigare ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Centerpartiet vill med sitt förslag få till stånd en gång- och cykelväg mellan Librobäck och Ulva som ger oskyddade trafikanter en säker trafikmiljö, minimerar ingreppen på kommuninvånares egendom samt säkerställer förutsättningar för närodlad mat.