M, C och KD presenterade ekonomiskt ramverk för ett tryggare Uppsala

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterade under förmiddagen sitt gemensamma ekonomiska ramverk för 2020. Det gemensamma ekonomiska ramverket utgör grunden i mål och budget-processen och säkerställer att partierna har en beredskap för att ta över styret av Uppsala kommun.

- De senaste åren har vi sett kostnaderna skena samtidigt som viktiga välfärdsverksamheter haft svårt att uppfylla sina mål och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet. Med vår ekonomiska ram tar vi kontroll över kostnaderna och ger Uppsalaborna valuta för sina skattepengar, säger Fredrik Ahlstedt (M).

Uppsala kommuns delårsbokslut per mars prognostiserar en nettokostnadsutveckling för 2019 på 7,2 procent, att jämföra med 2,5 procent under Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas senaste år vid makten. Ett flertal nämnder med ansvar för välfärdens kärna prognostiserar stora underskott.

- Låneskulden per invånare har rusat och bedöms enligt finansförvaltningen öka med 19 procent i år. Vårt ekonomiska ramverk innebär ett slut på lånekalaset och kräver sunda prioriteringar i investeringsbudgeten, säger Jonas Petersson (C).

Kommunen har som mål att låneskulden per invånare inte ska öka med mer än 5 procent per år. Minoritetsstyret budgeterade dock för en låneskuldstillväxt på drygt 10 procent 2019, som nu alltså ser ut att bli nästan dubbelt så hög som budgeterat. Om låneskulden fortsätter växa i denna takt riskerar kommunen sänkt kreditbetyg vilket skulle innebära högre räntekostnader och mindre pengar till skola, vård och omsorg.

- Ekonomi är ett medel, inte ett mål. Vårt ekonomiska ramverk tar avstamp i Uppsalas utmaningar och ger utrymme för angelägna satsningar för att komma till rätta med otryggheten, minskad kvalitet i välfärden och fallande skolresultat, säger Jonas Segersam (KD).

De senaste åren har Uppsalas positiva utveckling på en rad områden uppmärksammats genom diverse priser och utmärkelser. Samtidigt har kommunen emellertid utvecklats åt fel håll på flera av en kommuns mest centrala ansvarsområden. Allt fler känner sig otrygga i Uppsala enligt Brottsförebyggande Rådet, kommunens företagsklimat tillhör enligt Svenskt Näringsliv rikets bottenskikt och utanförskapet har enligt Polisen bitit sig fast i utsatta stadsdelar.

- Genom kostnadskontroll, återställd skattesats och fokus på välfärdens kärna skapar vi förutsättningar för fler jobb och företag i ett växande Uppsala. Det är nyckeln till att eliminera otryggheten, bryta utanförskapet och säkerställa en god välfärd för framtida generationer, säger Therez Almerfors (M).