Uppsala - lär av Boråsmodellen!

I ett nämndinitiativ, som både social- och arbetsmarknadsnämnden nu ställt sig bakom, framförde Centerpartiet en vilja om att Uppsala ska lära av Borås kommuns modell för att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Detta för att fler hushåll ska lämna bidragsberoendet och komma i egen försörjning. Åtgärderna i Borås har rönt intresse i hela kommun-Sverige då de tydligt minskat utanförskapet och förbättrat integrationen.

Prognoserna tyder på att kostnaderna för ekonomiskt försörjningsstöd i Uppsala ökar och kommer år 2022 att uppgå till över 450 miljoner kronor. Arbetslöshet anges som främsta orsak av närmare hälften av de hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Andelen kommuninvånare i arbetsför ålder som beviljats försörjningsstöd ligger nu på över 5 procent.

I det utsatta läge Uppsala befinner sig i måste vi vända på alla stenar för att hitta lösningar. Borås kommun går i motsatt riktning som oss, med allt färre hushåll som uppbär stöd och allt fler människor i egen försörjning. Det är tydligt att vår Arbetsmarknads- och Socialförvaltning gemensamt kan dra lärdomar av detta, säger Mattias Johansson (C) som sitter i Arbetsmarknadsnämnden.

I Borås har en rad åtgärder sjösatts för att motverka trenden med utökat utanförskap. Bland annat har en kommunal motsvarighet till extratjänster införts, och personer som skrivs in hos socialtjänsten kopplas från första dagen samman med en arbetslivshandläggare. Jobb och matchningsåtgärder utarbetas tillsammans med fackförbund, företagare och civilsamhället. Insatserna sker i hela kommunen och inte bara i Borås stad.

Räknat per invånare betalade Borås ut 374 kronor i ekonomiskt bistånd år 2019 – motsvarande siffra för Uppsala kommun är så mycket som 1276 kronor.

Vi vill att Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen gemensamt får i uppdrag att närstudera Borås kommuns modell, såväl i form av enskilda åtgärder som i hur arbetet organiserats. Detta för att se vilka insatser som skulle kunna införas i Uppsala. De förslag som tas fram vill vi sedan ta med i budgetarbetet och verksamhetsplaneringen inför nästa år, säger Viviane Obaid (C) från Socialnämnden.