Framgång för C i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Centerpartiet fick igenom ändringar i Miljö- och hälsoskyddsnämndens samrådsyttrande angående den fördjupade översiktsplanen.

Under Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 5e maj kom nämndens samrådsyttrande till FÖP:en för de sydöstra stadsdelarna upp till behandling. Centerpartiet, tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, lyckades få gehör för att yttrandet utöver det befintliga även ska omfatta punkter som Uppsalaalliansen tagit fram som en särskild skrivelse – där flera av punkterna är sprungna direkt ur Centerpartiets samrådsyttrande.

Varför detta bör ses som en vinst grundar sig i att översiktsplanen snarare är ett säljande dokument än ett dokument som analyserar och problematiserar. Många centrala frågor lämnas obesvarade eller ofullständigt belysta.

”Hela projektet med ny stor stad, spårvagnar och bro över Fyrisån är väldiga utmaningar. Att nämnden på Centerpartiets och Uppsalaalliansens initiativ enats om att fler frågor måste lyftas fram är en framgång från miljö- och hälsoskyddsperspektiv” säger Mats Åhlund (C), andre vice ordförande i nämnden.