Centerpartiet säger nej till betongstaden

Uppsala måste halvera planerna för de Sydöstra stadsdelarna för att inte drabbas hårt av kommande generationers fördömanden, skriver Jonas Petersson.

Med en kraftig övervikt av flerfamiljshus ska befolkningsutvecklingen trängas ihop i ett område som i dag har stora natur- och rekreationsvärden. Den här nya stadens höga hus ska rama in befintlig bebyggelse i Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna. I det alltför likartade förslaget lyser villorna med sin frånvaro, i stället är det hus av karaktären som vi har sett byggas i Industristaden och Gränby som planeras. Bygget av Sydöstra staden, i praktiken ett nytt Sundsvall, hotar också planerna på Linnés världsarv och framtiden för Lunsens naturskyddsområde.

Planerna för de Sydöstra stadsdelarna är storskaliga, alternativen är få beaktade och processen har varit väldigt hastig med tanke på projektets storlek.

Centerpartiet säger därför i sitt samrådsyttrande tydligt nej till planerna i dess nuvarande utformning. Uppsala behöver ta ett större grepp mot exploateringen av de Sydöstra stadsdelarna för att inte drabbas hårt av kommande generationers fördömanden av en misslyckad stadsutveckling med segregering och sociala problem som en följd.

Det finns stora naturvärden både runt Stordammen och i gränslandet mot Lunsen som byggnationen måste beakta och respektera för biologiska spridningsvägar, rekreation och hantering av vattenresurser. Vi anser inte heller att det i nuläget är försvarbart varken ekonomiskt eller klimatpolitiskt att bygga en kilometerlång betongbro över Fyrisån.

I stället för ett stort Sydöstra staden så har Centerpartiets linje länge varit att vi vill se en utveckling i området som omfattar 10.000–12.500 bostäder där karaktären får variera.

Den variation som efterfrågas vad gäller villor och marklägenheter kommer inte denna planerade exploatering svara upp mot. Den föreslagna, höga exploateringsgraden som förslaget innebär riskerar att inte harmonisera med befintliga bostäder i området; Sävja som stadsdelen i skogen och den öppna karaktären kring Nåntuna.

Tyngdpunkten har i debatten varit alltför ensidig med ett enormt fokus på bostäder. Ett fungerande samhälle bygger på en helhet. Uppsala är en motor i Mälardalsregionen och kan bli det i ännu högre grad om fler arbetsplatser planeras in. Ett hållbart samhälle består av så mycket mer än bostäder, de som bor där måste också ha ett arbete och gärna nära för att livspusslet ska fungera. Fokus måste nu läggas på helheten så utbyggnaden av Sydöstra staden minskar nettoutpendlingen från Uppsala avseende arbetspendling.

När det gäller det nya stationsområdet i Bergsbrunna så bör bebyggelsen här vara den mest koncentrerade i de Sydöstra stadsdelarna. Södra stationsstaden, som vi kan kalla det, bör börjas byggas först. Den behöver också fyllas med samhällets övriga funktioner, som kultur och polis.

Centerpartiet är medveten om att avtalet med staten kring det viktiga fyrspåret ställer krav på bostadsbyggandet. Men vi vill se en utveckling i hela Uppsala där hela kommunen får del av tillväxten. Det finns ett stort behov av villor, småhus och marklägenheter. Det finns det plats för i kommunens kransorter som ligger strategiskt placerade vid befintligt järnvägsspår så som Storvreta, Vattholma och Skyttorp. Det ger också stöd för ett norra stationsläge.

Frågan om hur Uppsala ska utvecklas i framtiden är den största vi politiskt har att bestämma i kommunfullmäktige. Det vore därför konstigt att skynda på beslutsprocessen så att planen klubbas i december 2021. Låt medborgarna få säga sitt, både med en förlängd samrådstid och i valet 2022. Framtiden är för viktig för att inte göra det hållbart tillsammans i stället för att ensamt skynda på mot den Sydöstra staden som få vill ha.

Jonas Petersson Gruppledare för Centerpartiet i Uppsala kommun och andre vice ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden