Dags att avbryta Eko-omställningen på Jälla

Det finns ingen efterfrågan på ekologiska produkter i den omfattning som man hoppades på, skriver Jonas Petersson, gruppledare (C), tillsammans med Allianspartierna i Uppsala.

År 2017 beslutade kommunstyrelsen i Uppsala kommun att ställa om Jällaskolans lantbruk till att helt bli ekologiskt till 2020. Nu är vi här och kan konstatera att problemen som uppstått är många. Vi vill att ett nytt beslut om andelen ekologisk odling tas.

Den förändring som genomdrevs innebar stora investeringar i maskiner och anläggningar för gödsellagring, kostsamma ombyggnader av stallar och även minskad produktion på grund av färre djur och minskad avkastning per djurenhet.

Framför allt innebär beslutet att Jälla inte kan sälja sin mjölk som ekologisk, trots förändringarna med dyrare ekologisk odling. Inget mejeri är på grund av bristande efterfrågan beredd att förädla Jällas mjölk som ekomjölk. Den säljs därför nu i stället som konventionell, trots förändringarna med dyrare ekologisk odling.

Jällaelevernas attraktionskraft på marknaden värnas inte heller eftersom de bara får kunskap i ett produktionssätt. Ekologisk jordbruksproduktion växer i Sverige men konventionell produktion är och kommer även fortsatt att vara den klart dominerande produktionsformen. Vi vill inte att Jällas elever skall missgynnas vad gäller anställningar i framtiden.

Förändringen, vilken drevs igenom av vänsterpartierna ivrigt påhejade av Miljöpartiet, ger långtgående negativa konsekvenser för såväl skolan, dess elever och kommunen. Vi undrar: var finns konsekvensanalysen som borde föregått detta beslut?

När beslutet skulle fattas förordade vi i M, C och KD att endast en del av lantbruket skulle ställas om till ekologisk produktion och att en basutbildning i konventionellt jordbrukande skulle finnas kvar och utvecklas.

De som drev igenom detta beslut lever i en historisk världsbild där det är vattentäta skott mellan ekologisk och konventionell produktion. Men i dag finns en stor variation i fråga om inriktning i livsmedelsproduktionen, förutom ekologiskt och konventionellt finns klimatneutralt, naturbeteskött, perenn spannmålsodling med mera. Kunskap och erfarenhet delas mellan de olika produktionsinriktningarna för att på bästa sätt förvalta mark och lokal livsmedelsproduktion.

Vi vill att det som produceras på Jälla också ska kunna bli närodlad mat till kommunens verksamheter. Parallellt med omställningen har ett projekt drivits med syfte att göra återköp via mejeri och slakteri och på så vis kunna servera kött och mjölk i kommunens verksamheter från egen gård. Inte heller det projektet har nått sitt mål. Ambitionen om att skolans elever, våra äldre och barn i kommunens verksamheter skulle ta del av den produktion som sker vid Jälla har gått förlorad. Att de styrande fortsatt står fast vid detta beslut är obegripligt.

I det här fallet måste vi inse att även om syftet var gott har verkligheten sprungit ikapp och förbi. Vi vill att projektet med enbart ekologisk odling på Jälla avbryts. I dag finns helt enkelt inte efterfrågan på ekologiska mejeri- och köttprodukter i den omfattning som man hoppades när beslutet togs.

Bättre vore att fortsätta driva skoljordbruket konventionellt med inslag av ekologiska metoder, vilket på sikt skulle kunna öka intresset för utbildningen. Vi menar också att närodlat kan ge större miljövinster än ekologisk odling om man tvingas frakta livsmedel långa vägar.

Om våra förslag hade vunnit gehör hade eleverna rustats bättre för den framtida arbetsmarknaden. Skolelever, förskolebarn och alla andra inom Uppsala kommuns verksamhet hade kunnat få del av den goda mjölken och samtidigt hade samhällsnyttan såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt ökat. Det är dags att göra om och göra rätt.